διαταγάς
διαταγείς
διαταγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • command, ordinance
  • content, purport, implication, disposition
  • arrangement, direction, institution, instrumentality
 • Forms:
διαταγῇ
διαταγήν
διάταγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: edict, commandment, ordinance, an arrangement
 • Forms:
διατάγματα
διατάγματος
διαταγμάτων
διατακέντος
διατάξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperatv 2nd Sing
 • Root:διατάσσω
διαταξάμενος
διαταξαμένου
διατάξαντος
διατάξας
διατάξει
διατάξεις
διατάξεως
διάταξιν
διάταξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • command, disposition, arrangement, plan, deployment
  • the way of arranging a number of components
  • a group of things that has been arranged
 • Forms:
διατάξομαι
διάταξον
διαταράσσω
 • Meaning: to confuse, perplex, disturb wholly, agitate, alarm, trouble
 • Forms:
  • διετάραξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • διεταράχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
διατάσεως
διάτασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: tension, dilatation
διατάσσομαι
διατασσόμενα
διατάσσω
 • Active Meaning:
  • to appoint
  • to assign
  • to set
  • to draw up to, set in array
  • to arrange several objects in a certain order
  • to make arrangements, purpose
  • to institute
  • to command, ordain, prescribe (as a command)
  • to direct
 • Middle Meaning:
  • to arrange for oneself
  • to give orders
 • Passive Meaning:
  • to bequeath
  • to be appointed
  • to be constituted
 • Forms:
Present
 • διατάσσωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
 • διατασσόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • διατάσσομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • διατάσσων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • διέτασσον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • διέτασσον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • διατάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • διατάξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
Aorist
 • διατάξαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • διαταχθέντα Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • διαταγείς Part: 2Aor Pass Nom Sing Masc
 • διαταξάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • διαταξαμένου Part: Aor Mid Gen Sing Masc
 • διατάξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • διάταξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • διέταξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • διεταξάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • διέταξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • διετάξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • διετάξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • διέταξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • διέταξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • διετάξω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
Perfect
 • διατέτακται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διατεταχέναι Verb: Perf Act Infin
 • διατεταγμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • διατεταγμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • διατεταγμένας Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • διατεταγμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • διατεταγμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • διατεταγμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • διατεταγμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • διατεταγμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • διατεταγμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • διατεταγμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
διατάσσωμαι
διατάσσων
διαταχθέντα
διατεθειμένος
διατεθειμένῳ
διατέθεινται
διατεθείς
διατεθεῖσα
διατεθέντες
διατεθέντος
διατεθῆναι
διατεθρυλημένην
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Meaning:
  • to spread abroad
 • Root:διαθρυλέω
διατείνας
διατείνει
διατείνεσθαι
διατεινόμενος
διατεινομένου
διατεινομένων
διατείνω
 • Meaning:
  • to continue
  • to be ready for deployment, poise (e.g., the arrow is secured to the bowstring, the bow is bent, and now the arrow is poised for shooting)
  • to stretch to the uttermost
  • to extend, extend as far as
  • to reach
 • Forms:
  • διατεινομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
  • διατεινομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
  • διατεινόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • διατείνας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • διατείνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • διατενεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • διατεταμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
  • διέτειναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • διατείνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • διατεταμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
διατειχίζω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cut off and fortify by a wall; to divide by the use of a wall
 • Forms:
  • διατειχισθεῖσαν
   • Part: Aor Pass Gen Plur Fem
   • Part: Aor Pass Acc Sing Fem
διατειχισθεῖσαν
διατελεῖν
διατελεῖς
διατελεῖτε
διατελέσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
 • Root: διατελέω
διατελέσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: διατελέω
διατελέω
 • Meaning:
  • to continue, remain, persist, spend time
  • to bring to a full end, accomplish
 • Forms:
  • διετέλει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • διατελοῖ Verb: Pres/Fut Act Opt 3rd Sing
  • διατελέσαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
  • διατελέσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • διατελεῖν Verb: Pres Act Infin
  • διατελεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • διετελεῖτε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
  • διετέλεσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • διετέλεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • διετέλουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • διετέλουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
διατελοῖ
διατενεῖς
διατεταγμένα
διατεταγμέναι
διατεταγμένας
διατεταγμένη
διατεταγμένην
διατεταγμένοι
διατεταγμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: διατάσσω
διατεταγμένος
διατεταγμένους
διατέτακται
διατεταμένοι
διατεταμένων
διατεταχέναι
διατετήρηκεν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Infin
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to care for, watch
 • Root: διατηρέω
διατετηρημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: διατηρέω
διατετραμμένα
διατετραμμένη
διατετυπώκειν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Infin
  • Verb: PluPerf Act Ind 1st Sing
 • Root: διατυπόω
διατήκω
 • Meaning:
  • to melt away, soften by heat
  • to cause to melt and disappear
 • Forms:
  • διετάκη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • διατακέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
διατηρεῖ
διατηρεῖς
 • Parse: Verb: Pres/Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to watch closely, observe
 • Root: διατηρέω
διατηρέω
 • Meaning:
  • to take care of (temporarily, like a wet nurse)
  • to maintain (without abandoning or annulling)
  • to preserve, cause to remain as
  • to adhere (to an injunction)
  • to cleave to and not let go of
  • to guard (against danger), keep, treasure, secure
  • to retain in memory
  • to allow to survive
  • to sustain
  • to watch closely, observe, obey, avoid wholly
 • Forms:
Present
 • διατηροῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • διατηρεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • διατηροῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • διατηροῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • διατηρῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • διετήρει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • διατηρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • διατηρήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • διατηρήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
Aorist
 • διατηρήσαις Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
 • διατηρήσαις Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • διατηρήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • διατήρησόν Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • διετηρήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • διετηρήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • διετήρησε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • διατετηρημένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • διατετηρημένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
διατηρήσαις
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: διατηρέω
διατηρήσας
διατηρήσει
διατηρήσεις
διατηρήσετε
διατήρησιν
διατήρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • preservation, reserve, safekeeping
  • conservation
  • something that is conserved and kept
διατήρησον
διατηροῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • Meaning: to watch closely, observe
 • Root: διατηρέω
διατηροῦντας
διατηροῦντες
διατηροῦσι, διατηροῦσιν
διατηρῶν
διατί
 • Parse: Preposition
 • Note: Also spelled as two words: διὰ τί
 • Meaning: why?
διατίθεμαι
 • Meaning:
  • to appoint a testator, make a testator, make a covenant
  • to put apart, dispose
 • Forms:
  • διαθέμενος Part: 2Aor Mid Nom Sing Masc
  • διαθεμένου Part: 2Aor Mid Gen Sing Masc
  • διαθήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • διέθετο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
διατιθέμεθα
διατιθεμένους
διατιθέναι
διατιθέντων
 • Parse:
  • Verb: Pre3s Act Imperativ 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • Root: διατίθημι
διατίθεται
διατίθημι
 • Active Meaning:
  • to treat (e.g., to treat with fairness)
  • to decree, ordain, establish
  • to arrange, manage
  • to deal with, handle
  • to make a covenant; make a treaty
  • to assign, confer (something)
  • to place separately, arrange
  • to dispose of property by a will, make a will
 • Middle Meaning:
  • to conclude (an agreement)
  • to accept and submit oneself to something as binding
  • to treat
  • to put together into a coherent whole
  • to establish (a law)
  • to impose authoritatively
  • to bring someone into a certain state of mind
 • Forms:
Present
 • >διατιθέντων
  • Verb: Pre3s Act Imperativ 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • διατιθέναι Verb: Pres Act Infin
 • διατιθεμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • διατιθέμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • διατίθεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
Imperfect
 • διετίθουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • διετίθεσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • διαθήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • διαθήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • διαθήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • διαθησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
Aorist
 • διετέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • διέθηκας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • διατεθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • διατεθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • διατεθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • διατεθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
 • διατεθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • διάθηται Verb: Aor Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • διαθέσθαι Verb: Aor Mid Infin
 • διάθεσθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • διάθησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • διάθου Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • διαθῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • διαθῶμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • διαθώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • διεθέμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • διέθεντο Verb: Aor Mid Imperative 3rd Plur
 • διέθηκε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • διέθου Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
Perfect
 • διατεθειμένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • διατεθειμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • διατέθεινται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
διατίλλω
 • Meaning: to pluck, pull out hair
 • Forms:
  • διέτιλε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διατιμάω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to finish honouring; to honour no longer; to continue to dishonour
διατιμήσει
 • Parse #1:
  • Noun: Dat Sing Fem
 • Meaning: valuation
 • Root: διατίμησις
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: FutPerf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: FutPerf Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Meaning: to finish honouring; to honour no longer
 • Root: διατιμάω
διατίμησις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • valuation, assessed value
διατόνια
διατόνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • beam, traverse
  • curtain-ring, curtain-hook, clasp
διατορεύω
 • Meaning: to engrave, chase
διατοῦτο
 • Parse: Conjunction
 • Note: Combination of διὰ + τοῦτο
 • Meaning:
  • because of this, therefore
διατραφῇ
διατραφήσεται
διατρέπω
 • Active Meaning:
  • to pervert
  • to disturb the mental serenity of
  • to turn away from, deter
 • Passive Meaning:
  • to be overawed by
  • to change
 • Forms:
  • διατετραμμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • διατετραμμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • διατρέπων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • διετράπη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • διετράπην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
διατρέπων
διατρέφει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: διατρέφω
διατρέφειν
διατρέφω
 • Active Meaning:
  • to support
  • to maintain, provide
  • to breed up, feed
  • to sustain regularly with food
 • Passive Meaning:
  • to be sustained continually
  • to be fed
  • to be nourished
 • Forms:
Present
 • διατρέφει
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • διατρέφειν Verb: Pres Act Infin
 • διατροφήν Verb: Pres Act Infin
Imperfect
 • διέτρεφε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • διαθρέψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • διαθρέψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • διαθρέψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • διατραφήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • διαθρέψαι Verb: Aor Act Infin
 • διατραφῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • διέθρεψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • διέθρεψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • διετράφησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
διατρέχουσαι
διατρεχούσης
διατρέχω
 • Meaning:
  • to run through, run across, run over
  • to move quickly across a space from one end to another
  • to flash (across the sky)
 • Forms:
  • διατρεχούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • διέδραμεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • διαδραμοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • διατρέχουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
  • διέτρεχε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • διέτρεχον
   • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
   • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • διαδράμῃ
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
διατριβαί
διατριβαῖς
διατρίβειν
διατρίβετε
διατριβή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • occupation, way of life, a way of spending time, wearing away
  • place of stay, haunt, place where someone resides and spends his time
 • Forms:
διατριβῆς
διατρίβοντες
διατρίβοντι
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: διατρίβω
διατρίβουσα
διατρίβουσι, διατρίβουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: διατρίβω
διατριβουσῶν
διατρίβω
 • Meaning:
  • Literally: to rub apart, wear away, rub hard
  • Of Time: to stay, remain, reside, abide, continue, tarry, pass time, keep busy, spend days
 • Forms:
Present
 • διατρίβουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • διατρίβουσι(ν)
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • διατρίβετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • διατρίβοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • διατριβουσῶν Part: Pres Act Gen Plur Fem
 • διατρίβειν Part: Pres Act Infin
 • διατρίβοντι
  • Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • διέτριβε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • διέτριβον
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • διατρίψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • διατρίψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • διατρίβουσι(ν) Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • διατριβῆς Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • διατρῖψαι Verb: Aor Act Infin
 • διατρίψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • διετρίψαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • διέτριψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • διέτριψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διατρῖψαι
διατρίψας
διατρίψει
διατρίψουσι, διατρίψουσιν
διατροφάς
διατροφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: support, sustenance, food, nourishment
 • Forms:
διατροφήν
 • Parse #1:
  • Verb: Pres Act Infin
 • Meaning: to support
 • Root: διατρέφω
 • ——
 • Parse #2:
  • Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: sustenance and support
 • Root: διατροφή
διατροφῆς
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
 • Meaning:
  • sustenance and support
 • Root: διατροφή
διάττουσαι
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Sing Fem
  • Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • Root: διαίσσω
διατυπούμεθα
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: διατυπόω
διατυποῦνται
διατυποῦσθαι
διατυπόω
 • Meaning:
  • to form perfectly, fashion
  • to shape and mould
 • Forms:
  • διετυποῦτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • διετυποῦτο Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • διατυποῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • διατυποῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • διατυπούμεθα
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
   • Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
  • διατετυπώκειν
   • Verb: Perf Act Infin
   • Verb: PluPerf Act Ind 1st Sing
διατύπωσι
διατύπωσιν
διατύπωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: full and perfect shape
 • Forms:
  • διατύπωσι Noun: Acc Sing Fem
  • διατύπωσιν Noun: Acc Sing Fem