φραγέλλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: whip, lash, scourge
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφραγέλλιονφραγέλλια
GENφραγελλίουφραγελλίων
DATφραγελλίῳφραγελλίοις
ACCφραγέλλιονφραγέλλια
φραγελλόω
 • Meaning: to scourge, flog, whip
 • Forms:
  • φραγελλώσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
φραγελλώσας
φραγῇ
φραγήσεται
φραγμοί
φραγμόν
φραγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a barrier, a hedge, partition, fence, barricade, boundary
φραγμοῦ
φραγμούς
φραγμῷ
φραγμῶν
φράζει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to point out, show
 • Root: φράζω
φράζειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Meaning: to point out, show
 • Root: φράζω
φράζω
 • Meaning:
  • to communicate orally
  • to point out, explain, interpret, show
 • Forms:
  • φράσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • φράσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • φράσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • φράσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
φράζων
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning:
  • rural population, rustics, villager
  • spokesman [based on the verb φράζω]
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Judg 5:7
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

φράξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: barricade to block passage
 • Forms:
φράσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: φράζω
φράσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: φράζω
φράσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem; Acc Plur Fem
 • Meaning:
  • speech, way of speaking, enunciation
  • an expression, idiom, phrase
φράσομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: φράζω
φράσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φράζω
φράσσει
φράσσοι
φράσσω
 • Active Meaning:
  • to shut, close, stop
  • to silence
  • to stop, block, bar, deny access
  • to shut up with
  • to hedge up, build a hedge along (something)
 • Passive Meaning:
  • to be set about with
  • to be shut (up)
 • Forms:
  • ἔφραξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἔφραξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • πεφραγμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • πεφραγμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • πεφραγμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • φραγῇ Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Sing
  • φραγήσεται Verb: 2Fut Pass Ind 3rd Sing
  • φράσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φράσσοι Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
φρέαρ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • water hole (a natural pool of water like an oasis)
  • a hole in the ground (dug for obtaining or holding water)
   • well
   • pit
   • a cistern
  • Figuratively:
   • an abyss (as a prison)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφρέαρφρέατα
GENφρέατοςφρεάτων
DATφρέατιφρέασι
ACCφρέαρφρέατα
φρέατα
φρέατι
φρέατος
φρεάτων
φρένα
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: φρήν
φρεναπατᾷ
φρεναπάται
φρεναπατάω
 • Meaning: to deceive, delude
 • Forms:
  • φρεναπατᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
φρεναπάτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: deceiver, seducer, misleader
 • Forms:
φρένας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: the midriff
 • Root: φρήν
φρένες
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: φρήν
φρενί
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: φρήν
φρενός
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Meaning: midriff
 • Root: φρήν
φρενόω
 • Active Meaning:
  • to make wise
  • to instruct
  • to inform
  • to teach
 • Passive Meaning:
  • to be puffed up
  • to be elated, make elated
 • Forms:
  • πεφρενωμένος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
φρενῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: φρήν
φρεσί
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: φρήν
φρεσίν
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: φρήν
φρήν
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the midriff (as a partition of the body), i.e., (figuratively and by implication, of sympathy) the feelings (or sensitive nature; by extension (also in the plural) the mind or cognitive faculties)
  • understanding, thinking, mental faculty
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφρήνφρένες
GENφρενόςφρενῶν
DATφρενίφρεσί(ν)
ACCφρέναφρένας
VOCφρήνφρένες
φρικασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • act of shuddering (from fear)
  • shivering, trembling (in fear)
φρίκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a shuddering, shivering (from fear), shaking (from anger)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMφρίκηφρῖκαι
GENφρίκηςφρικῶν
DATφρίκῃφρίκαις
ACCφρίκηνφρίκας
VOCφρίκηφρῖκαι
φρίκῃ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Meaning: a shuddering
 • Root: φρίκη
φρίκην
φρικτά
φρικτοί
φρικτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: shuddered at, awful, horrible, shocking, dreadful
 • Forms:
φρικτῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: horribly, awfully, terribly
φρικώδη
φρικώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: horror causing shuddering, horrible
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMφρικώδηςφρικῶδες
GENφρικώδους
DATφρικώδει
ACCφρικώδηφρικῶδες
Plural
 MascFemNeut
NOMφρικώδειςφρικώδη
GENφρικωδῶν
DATφρικώδεσι(ν)
ACCφρικώδειςφρικώδη
φριξάτω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • Root: φρίσσω
φρίσσοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act kAcc Sing Masc
  • Part: Pres Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning:
  • to be rough
 • Root: φρίσσω
φρίσσουσι, φρίσσουσιν
φρίσσω
 • Note: Alt: φρίττω
 • Meaning:
  • to quiver, tremble, shudder
  • to be rough, be uneven
 • Forms:
  • φριξάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • πεφρικὼς Part: Perf Act Nom Sing Masc
φρίττει
φρίττομεν
φρίττω
 • Note: φρίσσω Alt. form
 • Meaning:
  • to quiver, tremble
  • to shudder (from fear)
  • to bristle
 • Forms:
  • ἔφριξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔφριξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔφριττον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἔφριττον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • φρίσσουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • φρίσσουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • φρίττει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φρίττομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
φρονεῖ
φρόνει
  • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: φρονέω
φρονεῖν
φρονεῖς
φρονείσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: φρονέω
φρονεῖτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: φρονέω
φρονέω
 • Meaning:
  • to be wise, have understanding
  • to be clever, intelligent
  • to think, form an opinion, hold an opinion, judge
  • to conduct oneself wisely
  • to set one's mind on, be intent on
  • to have an attitude, mindset, perspective
  • to have thoughts, have intention, give thought to
 • Forms:
Present
 • φρόνει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • φρονεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • φρονεῖν Verb: Pres Act Infin
 • φρονεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • φρονείσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • φρονεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • φρονεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • φρονῇ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • φρονῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • φρονῆτε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • φρονοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • φρονοῦσι Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • φρονοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • φρονῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • φρονῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • φρονῶ Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • φρονῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
Imperfect
 • ἐφρονεῖτε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἐφρόνουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐφρόνουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • φρονήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
Aorist
 • φρονήσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • φρονήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐφρόνησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • φρονῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • φρονήσαιμεν Verb: Aor Act Opt 1st Plur
 • φρονήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • φρονήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
φρονῇ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: φρονέω
φρόνημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: thinking, mind, way of thinking, mindset, aim, aspiration
 • Forms:
φρονήμασι, φρονήμασιν
φρονήματι
φρονήματος
φρονῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: φρονέω
φρονήσαιμεν
φρονήσαντες
φρονήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: φρονέω
φρονήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: φρονέω
φρονήσει
φρονήσετε
φρονήσεως
φρόνησιν
φρόνησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • understanding, insight, intelligence, wisdom
  • state of being wise
  • way of thinking, frame of mind
φρονῆτε
φρονίμη
φρονίμην
φρόνιμοι
φρονίμοις
φρόνιμον
φρόνιμος
φρονίμου
φρονίμους
φρονίμῳ
φρονίμων
φρονίμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: wisely, prudently, shrewdly
φρονιμώτατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of φρόνιμος
 • Meaning: most sensible, most prudent
φρονιμώτεροι
φρονιμωτέρων
φρονιμώτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of φρόνιμος
 • Meaning: more prudent, more thoughtful
φρόνις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: prudence, wisdom
φρονοῦντες
φρονοῦσι, φρονοῦσιν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: φρονέω
φροντίδα
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: care, concern
 • Root: φροντίς
φροντίδας
φροντίδι
φροντίδος
φροντίδων
φροντιεῖ
φρόντιζε
φροντίζει
φροντίζειν
φροντίζῃ
φροντίζουσι, φροντίζουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to consider, reflect, take thought
 • Root: φροντίζω
φροντίζω
 • Meaning:
  • to consider, ponder
  • to take thought for, give heed to, take care of
  • to have regard for
  • to think of, be intent of, be careful about, concerned about
  • to aim at, provide
  • to worry
  • to exercise thought, i.e., be anxious
 • Forms:
  • ἐφρόντιζε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • φροντίζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐφρόντισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐφροντίσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • φροντιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • φροντίσαι Verb: Aor Act Infin
  • φροντίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • φρόντισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • φρόντιζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • φροντίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φροντίζῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • φροντίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • φροντίζωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • φροντίζωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
φροντίζων
φροντίζωσι, φροντίζωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: φροντίζω
φροντίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of giving thought
  • care
  • care for, anxiety of
  • concern, worry
  • thought, reflection
 • Forms:
φροντίσαι
φροντίσας
φροντίσειν
 • Parse: Verb: Fut Act Infin
 • Meaning: to consider, take thought
 • Root: φροντίζω
φροντίσιν
φρόντισον
φροντιστέον
φροντιστέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: one must take heed, careful
 • Forms:
  • φροντιστέον Adj: Nom/Acc Sing Neut
φροντιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: protector, guardian
 • Forms:
φρονῶ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Root: φρονέω
φρονῶμεν
φρονῶν
φροῶσιν, φρονῶσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Meaning: to be minded
 • Root: φρονέω
φρουρά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • guard, sentinel
  • garrison, prison
 • Forms:
φρουρᾷ
φρουράν
φρουράς
φρουρεῖται
φρουρέω
 • Note: Alt: φρουρόω
 • Active Meaning:
  • to set garrison in
  • to keep (a city)
  • to guard, protect, keep watch
 • Passive Meaning:
  • to keep in custody, hold in custody, confine
  • to be guarded
  • to be warded
 • Forms:
  • φρουρεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐφρούρει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐφρουρεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐφρουρούμεθα Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
  • ἐφρούρωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • φρουρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • φρουρουμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • φρουροῦσι Part: Pres Act Dat Plur Masc
φρουρήσει
φρούριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a watch-tower, a watch-post
  • garrisoned fort, fortress
  • citadel, stronghold
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφρούριονφρούρια
GENφρουρίουφρουρίων
DATφρουρίῳφρουρίοις
ACCφρούριονφρούρια
φρουροῖς
φρουρός
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • guard, watcher
φρουρουμένους
φρουροῦσι, φρουροῦσιν
φρουρόω
 • Note: Alt: φρουρέω
 • Meaning: to set garrison in, guard
φρύαγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a violent snorting, neighing
  • insolence, pride
  • object of pride
 • Forms:
φρυάγματι
φρυάγματος
φρυάζω
 • Meaning: to exult, brag, boast
 • Forms:
  • πεφρυαγμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
φρυάσσομαι
φρυάσσω
 • Note: Alt: φρυάττω
 • Active Meaning:
  • to rage
  • to snort (as a spirited horse)
  • to be haughty; act haughtily
  • to act arrogantly, act insolently
 • Passive Meaning:
  • to be arrogant, haughty, insolent
  • to be wanton
  • to be uplifted with
  • to be puffed up with
 • Forms:
  • ἐφρύαξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • φρυάσσομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • φρυαττόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
φρυαττόμενος
φρυάττω
 • Note: Alt: φρυάσσω
φρύγανα
φρύγανον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • bush, shrub
  • dry stick, firewood, twig, kindling
  • undergrowth, undershrub
  • Plural: thin dry wood, brushwood, sticks
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφρύγανονφρύγανα
GENφρυγάνουφρυγάνων
DATφρυγάνῳφρυγάνοις
ACCφρύγανονφρύγανα
φρυγάνων
φρύγιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: firewood
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMφρύγιονφρύγια
GENφρυγίουφρυγίων
DATφρυγίῳφρυγίοις
ACCφρύγιονφρύγια
φρύγω
 • Active Meaning:
  • to roast
  • to parch
  • to dry
 • Passive Meaning:
  • to be parched
 • Forms:
  • πεφρυγμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut