ἀντί
 • Parse: Preposition + Gen
 • Meaning:
  • in exchange, in payment for something or service

   μεμίσθωμαι γάρ σὲ ἀντὶ τῶν μανδραγορῶν τοῦ υἱοῦ μου
   for I have hired you for my son's mandrakes (Gen 30:16)

   δώσω σοί καὶ ταύτην ἀντὶ τῆς ἐργασίας
   I will give her to you in exchange for your labour (Gen 29:27)

  • against, opposite
  • in compensation for

   ἀποτείσει ἀντὶ ... τοῦ προβάτου
   he shall pay ... in compensation for the sheep (Ex 22:1)

  • in return for
  • in place of, instead of
  • in behalf of, for someone
  • as a substitute for
  • instead of
  • in succession to
  • analogously to, just like
  • in commendation or condemnation

   ἐνευλογηθήσονται ... πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς, ἀνθ’ ὧν ὑπήκουσας τῆς ἐμῆς φωνῆς
   all the nations of the land will be blessed, because you listened to my voice

Combinations
 • ἀνθ’ ὧν = in place of, instead of, since, because, although
 • ἀντ’ αὐτοῦ = after him, in his stead, instead of him
 • ἀντὶ σοῦ = after you, in your stead, instead of you
 • Forms:
  • ἀνθ’ Prep
  • ἀντ’ Prep
ἀντιβάλλετε
ἀντιβάλλω
 • Meaning:
  • to present for consideration
  • to think over, weigh up
  • to put against, place against, bandy about, throw against
 • Forms:
  • ἀντιβάλλετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἀντιβάλλων Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἀντιβάλλων
ἀντιβλέπω
 • Meaning: to look at (someone)
ἀντιβολαῖς
ἀντιβολέω
 • Meaning: to meet by chance
ἀντιβολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: confrontation, comparison, collation
 • Forms:
  • ἀντιβολαῖς Noun: Dat Plur Fem
ἀντίγραφα
ἀντιγράφεντα
ἀντιγραφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a written response, reply in writing
 • Forms:
  • ἀντιγραφῆς Noun: Gen Sing Fem
ἀντιγραφῆς
ἀντιγράφοις
ἀντιγράφομεν
ἀντίγραφον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: transcript, copy (of a document)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀντίγραφονἀντίγραφα
GENἀντιγράφουἀντιγράφων
DATἀντιγράφῳἀντιγράφοις
ACCἀντίγραφονἀντίγραφα
ἀντίγραφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: a copy, duplicate, transcript
 • Forms:
ἀντιγράφω
 • Meaning:
  • to write against
  • to write back, write in reply
  • to copy, transcribe (something)
 • Forms:
  • ἀντιγράφομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἀντέγραψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀντέγραψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀντιγράφῳ
ἀντιγράφων
ἀντιδιαβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to attack in return
ἀντιδιατίθεμαι
ἀντιδιατιθεμένους
ἀντιδιατίθημι
 • Active Meaning:
  • to give in return (for something)
  • to give (something) instead
  • to offer resistance
 • Middle Meaning:
  • to oppose oneself, be opposed
 • Forms:
  • ἀντιδιατίθεμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀντιδιατιθεμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
ἀντιδιδόντας
ἀντιδίδωμι
 • Meaning: to give in return, repay, give instead of
 • Forms:
  • ἀντεδίδου Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἀντεδίδους Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
ἀντιδικέω
 • Meaning:
  • to play the defendant against (someone in court)
  • to act rebelliously
  • to dispute, go to law, seek judgment, be an opponent, oppose
 • Forms:
  • ἀντιδικῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἀντεδίκησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀντιδικοῦντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
ἀντίδικοι
ἀντιδίκοις
ἀντίδικον
ἀντίδικος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • adversive
 • Substantival Meaning:
  • adversary, opponent (in a lawsuit)
  • defendant
  • plaintiff
 • Forms:
ἀντιδίκου
ἀντιδικοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: ἀντιδικέω
ἀντιδίκους
ἀντιδίκῳ
ἀντιδικῶν
ἀντιδοκέω
 • Meaning: to think oneself equal to
ἀντιδοξάζω
 • Meaning: to be of a contrary opinion
ἀντιδοξέω
 • Meaning:
  • to be of a contrary opinion
  • to take the opposite view
 • Forms:
  • ἀντιδοξῶν Part: Fut Act Nom Sing Masc
ἀντιδοξοῦντας
ἀντιδοξῶν
ἀντίδοτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: antidote
ἀντιδούς
ἀντίζηλον
ἀντίζηλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • rival, adversary, jealous one
  • Adjectival: in rivalry with, being jealous
 • Note: In LXX it is Feminine, e.g., Lev 18:18
ἀντιζήλου
ἀντιθείς
ἀντιθέσεις
ἀντίθεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: opposition, objection, contradiction
ἀντίθετα
ἀντίθετον
ἀντίθετος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • opposed, contrary, antithetic, inconsistent with
 • Substantival Meaning:
  • counter-argument
 • Forms:
ἀντιθήσουσι, ἀντιθήσουσιν
ἀντικαθίζομαι
ἀντικαθίζω
 • Meaning:
  • to cause to dwell in place of the previous dwellers
  • to substitute, place instead of
  • to sit or lie over against
 • Forms:
  • ἀντικαθίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀντεκάθισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
ἀντικαθίστημι
 • Active Meaning:
  • to present instead of (someone)
  • to raise up instead of (someone)
  • to replace, substitute
  • to set up, bring back again
 • Middle Meaning:
  • to stand up against
  • to confront
  • to set against, oppose, resist
 • Passive Meaning:
  • to put in another's place, reign in his stead
 • Forms:
  • ἀντικαταστήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀντικατέστησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀντικατέστητε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
ἀντικαλέσωσι, ἀντικαλέσωσιν
ἀντικαλέω
 • Meaning: to invite in return, bid again
 • Forms:
  • ἀντικαλέσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀντικαλέσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
ἀντικαταβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw down, overthrow
ἀντικαταλλάσσομαι
 • Middle Meaning:
  • to exchange
  • to be comparable in value
  • to pay
 • Passive Meaning:
  • to be transferred to
 • Forms:
  • ἀντικαταλλασσόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἀντικαταλλασσόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
ἀντικαταλλασσόμενοι
ἀντικαταλλασσόμενον
ἀντικαταστήσεται
ἀντικατέστησε, ἀντικατέστησεν
ἀντικατέστητε
ἀντίκειμαι
 • Meaning:
  • to be unfavourable
  • to be established as recompense
  • to lie opposite, oppose, be contrary
  • to resist, be an adversary, act as an opponent of (someone)
  • to assume a certain attitude toward (someone)
 • Forms:
  • ἀντικειμένους Part: Pres/Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
  • ἀντικειμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
  • ἀντικείμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἀντικείμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • ἀντικείμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἀντικειμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
  • ἀντικείμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • ἀντικειμένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
  • ἀντικειμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • ἀντίκεισαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἀντικεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀντίκειται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀντικείσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
ἀντικείμενα
ἀντικείμενοι
ἀντικειμένοις
ἀντικείμενον
ἀντικείμενος
ἀντικειμένου
ἀντικειμένους
ἀντικειμένῳ
ἀντικειμένων
ἀντίκεισαι
ἀντικεῖσθαι
ἀντικείσομαι
ἀντίκειται
ἀντικνήμιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: shin
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀντικνήμιονἀντικνήμια
GENἀντικνημίουἀντικνημίων
DATἀντικνημίῳἀντικνημίοις
ACCἀντικνήμιονἀντικνήμια
ἀντικρινόμενος
ἀντικρινοῦμαι
ἀντικρίνω
 • Meaning:
  • to contend against, struggle against
  • to judge in turn
  • to compare, match
 • Forms:
  • ἀντικρινόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἀντικρινοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
ἀντικρύ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: opposite, before, over against
ἄντικρυς
 • Parse: Adverb and/or Preposition
 • Meaning: opposite, before, over against, directly opposite
ἀντιλαβέσθαι
ἀντιλάβῃ
ἀντιλάβοιντο
ἀντιλάβοιτο
ἀντιλαβοῦ
ἀντιλαμβάνεσθαι
ἀντιλαμβάνεσθε
ἀντιλαμβάνεται
ἀντιλαμβάνηται
ἀντιλαμβάνομαι
ἀντιλαμβανόμενοι
ἀντιλαμβανόμενον
ἀντιλαμβανόμενος
ἀντιλαμβανομένους
ἀντιλαμβάνω
 • Active Meaning:
  • to receive instead of, receive in turn
 • Middle Meaning:
  • to lay hold of
  • to gain or reach (something)
  • to secure
  • to come to the assistance of
  • to hold fast, adhere to
  • to take (someone's) part, help, come to the aid of (someone), support
  • to lay claim to
  • Of things: to take part in, participate, devote oneself to, practice, share in (something)
  • to perceive, notice
 • Forms:
Present
 • ἀντιλαμβάνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Plur
 • ἀντιλαμβάνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀντιλαμβάνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀντιλαμβάνηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • ἀντιλαμβάνομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀντιλαμβανόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἀντιλαμβανόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἀντιλαμβανόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀντιλαμβανομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
Imperfect
 • ἀντελαμβάνετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀντελαμβάνοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • ἀντιλήμψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀντιλήμψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀντιλήμψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἀντιλημψόμενος Part: Fut Mid Nom Sing Masc
 • ἀντιλήμψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἀντιλήψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀντιλήψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀντιλήψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἀντιληψόμενος Part: Fut Mid Nom Sing Masc
 • ἀντιλήψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἀντελαβόμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • ἀντελάβετο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἀντελαβόμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἀντελάβοντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἀντελάβου Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἀντιλαβέσθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἀντιλάβῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀντιλάβοιτο Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
 • ἀντιλάβοιντο Verb: Aor Mid Opt 3rd Plur
 • ἀντιλαβοῦ Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
ἀντιλάμπω
 • Meaning:
  • to kindle a light in turn, reflect light, shine back
  • to shine in contrast to another source of light
 • Forms:
  • ἀντιλάμψαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
ἀντιλάμψαντος
ἀντιλανθάνω
 • Meaning: to receive instead of
 • Forms:
  • ἀντιλέληθε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἀντιλέληθε Verb: Perf Act Imperative 2nd Sing
ἀντιλάψαντος
ἀντίλεγε
ἀντιλέγει
ἀντιλέγεται
ἀντιλέγοιεν
ἀντιλεγόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: ἀντιλέγω
ἀντιλεγόμενος
ἀντιλέγοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: ἀντιλέγω
ἀντιλέγοντας
ἀντιλέγοντες
ἀντιλέγοντος
ἀντιλεγόντων
ἀντιλέγω
 • Meaning:
  • to speak against, contradict (someone, something)
  • to oppose, refuse, object
  • to challenge (someone's) authority
  • to impeach
 • Forms:
Present
 • ἀντίλεγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀντιλέγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀντιλέγεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀντιλέγοιεν Verb: Pres Act Opt 3rd Plur
 • ἀντιλεγόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἀντιλεγόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀντιλέγοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἀντιλέγοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἀντιλέγοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀντιλέγοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἀντιλεγόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ἀντιλέγων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἀντέλεγον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἀντέλεγον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἀντερῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
ἀντιλέγων
ἀντιλέληθε
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἀντιλέγω
ἀντιλήμπτορες
ἀντιλήμπτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: helper, protector, supporter
 • Forms:
  • ἀντιλήμπτορες Noun: Nom Plur Masc
ἀντιλήμψει
ἀντιλήμψεις
ἀντιλήμψεται
ἀντιλήμψεως
ἀντιλήμψῃ
ἀντίλημψιν
ἀντίλημψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • help, a receiving in turn, help relief
  • help, defence
  • act of attaining (one's goals)
 • Note: variable spelling with or without the μ
 • Forms:
ἀντιλήμψομαι
ἀντιλημψόμενος
ἀντιλήμψονται
ἀντιλήπτορα
ἀντιλήπτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: helper, protector
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀντιλήπτωρἀντιλήπτορες
GENἀντιλήπτοροςἀντιληπτόρων
DATἀντιλήπτοριἀντιλήπτορσι
ACCἀντιλήπτοραἀντιλήπτορας
ἀντιλήψει
ἀντιλήψεις
ἀντιλήψεται
ἀντιλήψεως
ἀντιλήψῃ
ἀντίληψιν
ἀντίληψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • help, a receiving in turn, help relief
  • help, defence
  • act of attaining (one's goals)
 • Note: variable spelling with or without the μ
 • Forms:
ἀντιλήψομαι
ἀντιληψόμενος
ἀντιλήψονται
ἀντιλογία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • contradiction, dispute, argument, controversy
  • verbal attack
  • lawsuit
  • hostility, rebellion
 • Forms:
ἀντιλογίᾳ
ἀντιλογίαν
ἀντιλογίας
ἀντιλογιῶν
ἀντιλοιδορέω
 • Meaning: to revile in return, rail in reply, revile again
 • Forms:
  • ἀντελοιδόρει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
ἀντίλυτρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a ransom, a redemption price
ἀντιμαρτυρέω
 • Meaning:
  • to witness against
  • to contradict solemnly
  • to appear as witness against
  • to make a legal case in front of a hostile audience
 • Forms:
  • ἀντιμαρτυρούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
ἀντιμαρτυρούσης
ἀντιμεταβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw into a different position, turn quickly or suddenly
ἀντιμετρέω
 • Meaning: to measure out in return, measure again
 • Forms:
  • ἀντιμετρηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
ἀντιμετρηθήσεται
ἀντιμιμέομαι
 • Meaning: to follow the example (of someone)
 • Forms:
  • ἀντιμιμήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
ἀντιμιμήσασθαι
ἀντιμισθία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: requital, correspondence, recompense, reward, penalty, exchange
 • Forms:
ἀντιμισθίαν
ἀντιμισθίας
ἀντίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: beam of a loom, upper cross-beam of a loom
ἀντιπαλαῖσαι
ἀντιπαλαίω
 • Meaning: to wrestle against
 • Forms:
  • ἀντιπαλαῖσαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἀντεπάλαισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἀντίπαλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • wrestling against
 • Substantival Meaning:
  • adversary, rival, antagonist, opponent
 • Forms:
ἀντιπάλους
ἀντιπάλων
ἀντιπαραβάλλω
 • Meaning:
  • to contrast
  • to compare with
  • to hold side by side
 • Forms:
  • ἀντιπαραβεβλημένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
ἀντιπαραβεβλημένη
ἀντιπαραγγελία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: competition for a public office
ἀντιπαράγω
 • Meaning:
  • to march parallel with
  • to lead the army against, advance to meet (the enemy)
  • to march against (the enemy)
 • Forms:
  • ἀντιπαρῆγε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
ἀντιπαραγωγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • opposition, hostility
  • flank march
 • Forms:
ἀντιπαραγωγῇ
ἀντιπαρατάσσουσα
ἀντιπαρατάσσομαι
 • Meaning:
  • to take a hostile attitude
  • to stand in array against (someone)
 • Forms:
  • ἀντιπαρατάσσομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀντιπαρατάσσουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
ἀντιπαρέλκω
 • Meaning: to let oneself be dragged over to the opposite side
 • Forms:
  • ἀντιπαρελκώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
ἀντιπαρελκώμεθα
ἀντιπαρέρχομαι
 • Meaning:
  • to go along opposite, pass by on the other side
  • to come along and help (against an enemy)
  • to come up and help (against an enemy)
 • Forms:
  • ἀντιπαρῆλθε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
ἀντιπαρῆγε, ἀντιπαρῆγεν
ἀντιπαρῆλθε, ἀντιπαρῆλθεν
ἀντιπέρα
ἀντιπέραν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: over against, on the opposite side
 • Forms:
  • ἀντιπέρα Adverb
ἀντιπεριβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to place side by side for comparison
ἀντιπίπτειν
ἀντιπίπτετε
ἀντιπίπτοντας
ἀντιπίπτουσαι
ἀντιπίπτω
 • Meaning:
  • to resist, oppose, fall against
  • to position (something, someone) opposite (something else, someone else)
  • to set oneself against
  • to correspond (one side of an object corresponds to the other side)
 • Forms:
  • ἀντιπίπτειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀντιπίπτετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἀντιπίπτοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • ἀντιπίπτουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
ἀντιποιεῖσθαι
ἀντιποιέω
 • Active Meaning:
  • to do in return, do in response
  • to do the same (as done by someone else) in retaliation
 • Middle Meaning:
  • to lay claim to (something)
  • to usurp
  • to withstand, resist (someone)
 • Passive Meaning:
  • to be done to one in turn
 • Forms:
  • ἀντιποιήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἀντηπασάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἀντιποιηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀντιποιήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
ἀντιποιηθήσεται
ἀντιποιήσασθαι
ἀντιποιήσεται
ἀντιπολεμέω
 • Meaning: to wage war against, urge war against
 • Forms:
  • ἀντιπολεμοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
ἀντιπολεμοῦντες
ἀντιπολιτεύομαι
 • Meaning: to be a political opponent
 • Forms:
  • ἀντιπολιτευόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
ἀντιπολιτευόμενος
ἀντιπράσσηται
ἀντιπράσσω, ἀντιπράττω
 • Meaning: to act against, seek to counteract, act in defiance of
 • Forms:
  • ἀντιπράσσηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • ἀντιπράσσειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀντιπράττειν Verb: Pres Act Infin
ἀντιπράσσειν, ἀντιπράττειν
ἀντιπρόσωπα
ἀντιπρόσωποι
ἀντιπρόσωπον
ἀντιπρόσωπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • facing, opposite
 • Substantival Meaning:
  • frontline
 • Forms:
ἀντίπτωμα
 • Parse: Noun: Dat Sing Neut
 • Meaning:
  • act of stumbling against (something)
  • falling out with each other
  • accident, conflict
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀντίπτωμαἀντιπτώματα
GENἀντιπτώματοςἀντιπτωμάτων
DATἀντιπτώματιἀντιπτώμασι(ν)
ACCἀντίπτωμαἀντιπτώματα
ἀντιπτώματι
ἀντιπτώματος
ἀντίῤῥησις, ἀντίρρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: contradiction, verbal protest, controversy, gainsaying, altercation
ἀντιῤῥητορεύσαντα, ἀντιρρητορεύσαντα
ἀντιῤῥητορεύω, ἀντιρρητορεύω
 • Meaning: to speak against, dispute with, answer, deliver a counter-speech (against)
 • Forms:
  • ἀντιῤῥητορεύσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • ἀντιρρητορεύσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
ἀντίστα
ἀντισταθῆτε
ἀντίσταθῶσι, ἀντίσταθῶσιν
ἀντιστάντας
ἀντιστάς
ἀντιστᾶσα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • Meaning: to set against
 • Root: ἀνθίστημι
ἀντίστηθι
ἀντιστῆναι
ἀντιστήριγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a prop, stay, stanchion, support beam, (someone, something) that provides support
 • Forms:
ἀντιστηρίγματα
ἀντιστηρίζει
ἀντιστηριζόμενοι
ἀντιστηρίζω
 • Active Meaning:
  • to support, give support
  • to press against
 • Middle Meaning:
  • to lean against for support
  • to seek support, rely
  • to put up resistance
 • Forms:
  • ἀντιστηρίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀντιστηριζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἀντιστηρίσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
ἀντιστηρίσασθε
ἀντιστήσεται
ἀντιστήσῃ
ἀντιστήσονται
ἀντίστητε
ἀντιστήτω
ἀντιστρατεύομαι
 • Meaning: to attack, war against, be at war with
 • Forms:
  • ἀντιστρατευόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
ἀντιστρατευόμενον
ἀντιστῶμεν
ἀντιστῶσι, ἀντιστῶσιν
ἀντισχεῖν
 • Parse: Verb: Aor Act Infin
 • Meaning: to hold against
 • Root: ἀντέχω
ἀντιταξάμενον
 • Parse:
  • Part: Aor Mid Nom Sing Neut
  • Part: Aor Mid Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἀντιτάσσω
ἀντιτάξεται
ἀντιτάξομαι
ἀντιτάσσεσθαι
ἀντιτάσσεται
ἀντιτάσσομαι
ἀντιτασσόμενοι
ἀντιτασσόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: ἀντιτάσσω
ἀντιτασσόμενος
ἀντιτασσομένων
ἀντιτάσσονται
ἀντιτάσσω
 • Active Meaning:
  • to oppose, resist, set opposite to, range in battle against
 • Middle Meaning:
  • to align oneself against
  • to behave against (a decree)
 • Forms:
  • ἀντιταξάμενον Part: Aor Mid Acc Sing Masc
  • ἀντιταξάμενον Part: Aor Mid Nom/Acc Sing Neut
  • ἀντιτάσσονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἀντιτασσόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἀντιτάσσεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀντιτάσσομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀντιτάσσεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀντιτασσόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἀντιτασσομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • ἀντιτασσόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • ἀντιτάξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀντιτάξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
ἀντιτείνω
 • Meaning: to stretch out in return; to offer in return; to repay
ἀντιτίθημι
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • to set against, oppose, place opposite
  • to place in exchange for (something), substitute
 • Forms:
  • ἀντιθείς Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἀντιθήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
ἀντίτυπα
ἀντίτυπον
ἀντίτυπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: corresponding, a counterpart, a representative, copy
 • Forms:
ἀντιφερίζειν
ἀντιφερίζω
 • Meaning: to set oneself against, measure oneself with
ἀντίφημι
 • Meaning: to contradict, speak against
ἀντιφιλοσοφέω
 • Meaning:
  • to hold contrary tenets, reason against
  • to argue back with one's own philosophy
 • Forms:
  • ἀντεφιλοσόφησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἀντιφωνέω
 • Meaning: to answer by letter, reply, sound in answer
 • Forms:
  • ἀντιφωνήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
ἀντιφωνήσαντες
ἀντίχειρον
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • thumb-breadth; thumb
ἀντιχράω
 • Meaning: to be sufficient
ἀντίχριστοι
ἀντίχριστος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: antichrist
ἀντιχρίστου
ἀντίψυχον
ἀντίψυχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • giving one's life for another
 • Substantival Meaning:
  • ransom, atonement, recompense
 • Forms: