ἄνες
ἀνέσεισαν
ἀνέσεως
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Meaning: indulgence, liberty
 • Root: ἄνεσις
ἄνεσιν
ἄνεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • indulgence, license
  • remission, liberty
  • permission, lenient
  • insufficient attention and neglect (to keep to the instruction)
  • lax, slack, careless, indifferent, negligent
  • eased, rest, relaxation, relief
ἀνεσκαμμένη
ἀνέσκαψε, ἀνέσκαψεν
ἀνέσπασε, ἀνέσπασεν
ἀνεσπάσθη
ἀνέστακεν
ἀνεστάλη
ἀνεστάλησαν
ἀνεσταύρωσαν
ἀνεστέναξε, ἀνεστέναξεν
ἀνέστη
ἀνέστηκεν
ἀνέστημεν
ἀνέστην
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀνίστημι
ἀνέστης
ἀνέστησα
ἀνέστησαν
ἀνέστησε, ἀνέστησεν
ἀνέστητε
ἀνέστραπται
ἀνεστρατοπέδευσε, ἀνεστρατοπέδευσεν
ἀνεστράφημεν
ἀνεστράφησαν
ἀνεστρέφετο
ἀνεστρέφοντο
ἀνέστρεψα
ἀνέστρεψαν
ἀνέστρεψε, ἀνέστρεψεν
ἀνέσχε, ἀνέσχεν
ἀνέσχιζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀνασχίζω
ἀνεσχόμην
ἀνέσχον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀνέχω
ἀνέσχοντο
ἀνέσχου