βοή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a shout, holler, yell, call, cry
 • Forms:
βοῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: βοή
βοηδρόμος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • giving help
 • Forms:
  • βοηδρομοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
βοηδρομοῦντες
βοηθέ
βοήθει
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: βοηθέω
βοηθεῖ
βοήθεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • help, aid, assistance
  • someone who provides help, helper
 • Forms:
βοηθείᾳ
βοηθείαις
βοήθειαν
βοηθείας
βοηθεῖν
βοηθεῖς
βοηθεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: βοηθέω
βοηθείτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: βοηθέω
βοηθείτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: βοηθέω
βοηθέω
 • Meaning: to help, aid, relieve, succour, provide help
 • Forms:
Present Verbs
 • βοηθείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • βοήθει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • βοηθεῖν Verb: Pres Act Infin
 • βοηθεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • βοηθεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • βοηθείτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
Present Active Participles
 • βοηθοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • βοηθοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • βοηθοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • βοηθούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • βοηθοῦσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • βοηθῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Present Mid/Pass Participles
Imperfect
 • ἐβοήθει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐβοήθουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐβοήθουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • βοηθησόντων Part: Fut Act Gen Plur Masc/Neut
 • βοηθηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • βοηθηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • βοηθήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • βοηθήσων Part: Fut Act Nom Sing Masc
Aorist Verbs
 • βοηθηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • βοηθῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • βοηθήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • βοηθησάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • βοηθήσῃ Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • βοηθήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • βοήθησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • βοηθήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐβοηθήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐβοήθησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐβοήθησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐβοήθησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐβοήθησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Aorist Participles
 • βοηθήσασιν Part: Aor Act Dat Plur Masc
Perfect
 • βεβοήθηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
βοηθήσειν
βοηθηθῆναι
βοηθηθήσῃ
βοηθηθήσονται
βοήθημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: resource, assistance, provided help (esp. on battlefield)
 • Forms:
βοηθήματα
βοηθημάτων
βοηθῆναι
βοηθῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: βοηθέω
βοηθήσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: βοηθέω
βοηθήσαντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • Root:βοηθέω
βοηθησάντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Aor Act Gen plur Masc/Neut
 • Root: βοηθέω
βοηθήσεις
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: βοηθέω
βοηθήσασι, βοηθήσασιν
 • Parse: Part: Aor Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: βοηθέω
βοηθήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: βοηθέω
βοηθησάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: βοηθέω
βοηθήσει
βοηθήσῃ
βοηθήσῃς
βοήθησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: βοηθέω
βοηθησόντων
 • Parse: Part: Fut Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: βοηθέω
βοηθήσων
βοηθήσωσι, βοηθήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: βοηθέω
βοηθοί
βοηθοῖς
βοηθόν
βοηθός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a helper, helpfulness, help
βοηθοῦ
βοηθούμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: βοηθέω
βοηθοῦντα
βοηθοῦντες
βοηθοῦντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: βοηθέω
βοηθούντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: βοηθέω
βοηθούς
βοηθοῦσαν
βοηθῷ
βοηθῶν
βοηλάτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: cattle driver
βοῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: βοή
βοῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: βοάω
βοήσαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: βοάω
βοήσας
 • Parse: Part: 1Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: βοάω
βοήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: βοάω
βοήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: βοάω
βοήσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: βοάω
βοήσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • Root: βοάω
βοήσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: βοάω
βοήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: βοάω
βόησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem; Acc Plur Fem
 • Meaning: a cry, shout for assistance
βοήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: βοάω
βοησόμεθα
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • Root: βοάω
βόησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: βοάω
βοήσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: βοάω
βοήσουσι, βοήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: βοάω
βοήσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: βοάω
βοήσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: βοάω
βοητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: shouted, sung aloud