κατά
 • Parse: Preposition
 • Meaning:
  • With Gen:
   • down from

    κατὰ τῶν ὀρῶν
    down from the mountains

    ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ
    the herd rushed down from the cliff (Mark 5:13)

   • down upon, down over, down into
   • throughout

    γνωστὸν δὲ ἐγένετο καθ’ ὅλης τῆς Ἰόππης
    it became known throughout all Joppa (Acts 9:42)

   • against

    λέγειν κατά τινος
    to speak against someone

   • displaying hostile attitude to
   • by invoking (in swearing)

    ἃ ὥρκισεν αὐτὸν κατὰ τοῦ θεοῦ
    who made him swear by invoking God (2Chron 36:13)

    οἷς ὤμοσας κατὰ σεαυτοῦ
    which you [God] swore by invoking yourself (Ex 32:13)

   • in respect of, concerning
   • downward from
   • downward onto
   • behind, in the rear of
  • With Acc:
   • Relational:
    • in regard to
    • matching something to something else, a relationship between one thing and another, a correspondence between two things, compatibility, congruity, symmetry, harmony

     κατὰ πάντα, ὅσα ἠκούσαμεν Μωυσῆ, ἀκουσόμεθα σου
     just as we obeyed Moses in all things, we will obey you (Joshua 1:17)

    • facing, across from, over against

     ἐπὶ τοῦ Ἰορδάνου κατὰ Ἰεριχώ
     by the Jordan across from Jericho (Num 26:63)

    • under the surface of
    • throughout (a space or surface)

     πετεινὰ πετόμενα ... κατὰ τὸ στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ
     birds flying ... throughout the firmament of heaven (Gen 1:20)

     κατὰ πᾶσαν γῆν Αἰγύπτου
     throughout all the land of Egypt (Ex 11:6)

    • along (of extension in space)
    • according to
   • Of motion: downward; on, over, throughout; opposite, over against
   • Of time: in, at, during, at the time of

    κατ’ ἐκεῖνον τὸν χρόνον
    in that time, at that time, during that time

   • Distributively: by

    καθ’ ἄνθρωπον = man by man
    καθ’ ἕνα = one at a time; one by one (John 21:25)
    καθ’ ἡμέραν = day by day, every day, daily
    κατὰ καιρὸν = from time to time (John 5:4)
    κατὰ μικρὸν μικρὸν = little by little (Ex 23:30)
    κατὰ πόλιν = city by city, in every city
    κατὰ σκηνήν = tent by tent
    ἓν καθ’ ἓν = each one; one by one (Rev 4:8)

   • Direction:
    • toward, to, up to (e.g., toward the south
    • toward the direction of
   • Presence:
    • face to face, in the presence of
    • facing, over against
   • Purpose: for (e.g., I am come for the money; I come for the purpose of seeing something)
   • Agreement: according to, with reference to, pertaining to, with respect to, in line with, just as, consistent with, conforming with, matching

    κατὰ τοὺς νόμους
    according to the laws, cf. Rom. 14:22; II Cor 7:11; Eph 6:21

   • Numbers: approximately, about

    ἀπέθανον κατὰ ἑξακισχιλίους ἄνδρας
    about 6000 men died

 • Forms:
  • καθ’ PREP
  • κατ’ PREP