ἐντακήσεσθε
ἔνταλμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: commandment, an injunction, religious precept, order
 • Forms:
ἐντάλμασι, ἐντάλμασιν
ἐντάλματα
ἐνταλμάτων
ἔνταξον
ἔντασις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: inscribing
ἐντάσσω
 • Meaning:
  • to enroll (in something)
  • to put down in writing
  • to place in, insert
  • to order, issue orders
 • Forms:
  • ἐντεταγμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐνετάγη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνέταξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔνταξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐντεταγμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • ἐντεταγμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἐντεταγμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
ἐνταῦθα
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • here, in this place
  • to this place
  • soon
  • immediately after that
ἐνταφιάζειν
ἐνταφιάζω
 • Meaning: to embalm, prepare for burial, bury
 • Forms:
  • ἐνεταφίασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐνταφιάσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐνταφιάζειν Verb: Pres Act Infin
ἐνταφιάσαι
ἐνταφιασμόν
ἐνταφιασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: preparation for burial, burial
ἐνταφιασμοῦ
ἐνταφιασταί
ἐνταφιασταῖς
ἐνταφιαστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: embalmer, undertaker, a person who prepares for burial
 • Forms:
ἐντεθεικότος
ἐντεθρυμμένους
ἐντεθυμημένης
ἔντειλαι
ἐντειλάμενος
ἐντειλαμένου
ἐντείλασθαι
ἐντείλασθε
ἐντείλῃ
ἐντείληται
ἐντείλωμαι
ἐντείναντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to stretch
 • Root: ἐντείνω
ἐντείνατε
ἔντεινον
ἐντείνοντες
ἐντείνοντι
ἐντείνω
 • Meaning:
  • to flex, bend (as an archery bow)
  • to stretch tight
  • to stretch within
 • Forms:
  • ἐνέτεινα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐνέτειναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐνέτεινε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐντείνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἔντεινον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐντείνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἐντείνοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
  • ἐντείνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐντενεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐντενεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐντεταμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • ἐντεταμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἐντεταμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • ἐντεταμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
ἐντείνων
ἐντελεῖσθε
ἐντελεῖται
ἐντελέω
 • Meaning: to command, give a command
 • Forms:
  • ἐντελεῖσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • ἐντελοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
ἐντελῇ
ἐντελῆ
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom Plur Neut
 • Meaning:
  • complete, full
 • Root: ἐντελής
ἐντελής
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • complete, full
ἐντέλλεσθαι
ἐντέλλεσθε
ἐντέλλεται
ἐντέλλομαι
ἐντελλόμεθα
ἐντελλόμενος
ἐντελλομένου
ἐντέλλω
 • Meaning:
  • to command, order, give orders
  • to issue an order
  • to issue instruction, enjoin
  • to prescribe, charge with execution of or adherence to
  • to prescribe and pronounce with authority
  • to transfer the authority to and place under the charge of
  • to ordain
 • Forms:
Present
 • ἐντέλλομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐντέλλεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐντελλόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ἐντέλλεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἐντέλλεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐντελλόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐντελλομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
Imperfect
 • ἐνετέλλεσθε Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
Future
 • ἐντελεῖται Verb: Fut Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐντελῇ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
Aorist
 • ἐνετειλάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐνετείλω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἐνετείλατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐνετειλάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • ἐνετείλασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἐνετείλαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐντείλασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἐντείλῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • ἔντειλαι Verb: 1Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἐντείλασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἐντείληται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἐντείλωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • ἐντειλάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • ἐντειλαμένου Part: Aor Mid Gen Sing Masc
Perfect
 • ἐντέταλμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐντέταλσαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἐντέταλται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐντελοῦμαι
ἐντενεῖ
ἐντενεῖς
ἔντερα
ἔντερον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • piece of the intestines
  • intestines, innards, bowel, entrails
  • guts, insides, internal organs
 • Forms:
  • ἔντερα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ἐντέρῳ Noun: Dat Sing Neut
ἐντέρῳ
ἐντεταγμένη
ἐντεταγμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐντάσσω
ἐντεταγμένος
ἐντέταλμαι
ἐντέταλσαι
ἐντέταλται
ἐντεταμένα
ἐντεταμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐντείνω
ἐντεταμένου
ἐντέτηκε
ἐντέτραμμαι
ἐντετυλιγμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐντυλίσσω
ἐντετυπωμένη
ἐντετύπωτο
 • Parse: Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to carve
 • Root: ἐντυπόω
ἐντεῦθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • Of Place:
   • from here
   • on the side of
   • on this side

    τοῦ ποταμοῦ ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν
    on this side and that side of the river
    or on either side of the river (Rev. 22:2)

  • Reason: from this, from (something)
ἐντεύξει
ἐντεύξεις
ἐντεύξεων
ἐντεύξεως
ἐντεύξηται
ἔντευξιν
ἔντευξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • petition, request
  • prayer
  • prayer of thanksgiving
  • private conversation with a high-ranking personage
  • power of intercession (esp. Herm. Man. 10,3,3ff; Herm. Par. 5,4,3f)
 • Forms:
ἐντεύχω
 • Meaning: to intercede
 • Forms:
  • ἐντεύξηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
ἐντήκω
 • Active Meaning:
  • to excite
  • to flow into
  • to pour in while molten
 • Passive Meaning:
  • to pine away in
  • to melt or crumble and disappear
  • to be absorbed by
 • Forms:
  • ἐντακήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • ἐντέτηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
ἐντίθεται
ἐντίθημι
 • Meaning:
  • to put in
  • to place inside
  • to put on board (a ship)
  • to implant
 • Forms:
  • ἐνθέντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ἔνθεσθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • ἐντεθεικότος Part: Perf Act Gen Sing Masc
  • ἐντίθεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐντιμάω
 • Meaning: to value in
ἔντιμε
ἔντιμοι
ἐντίμοις
ἔντιμον
ἐντιμόομαι
 • Meaning: Pass: to be held in honour
 • Forms:
  • ἐντιμωθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
ἔντιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see ἐντιμότερος
 • Adjectival Meaning:
  • honoured, respected, honourable, important
  • Of rank: distinguished, of high rank, in honour
  • Of qualities: esteemed, highly honoured
  • valuable, precious
 • Substantival Meaning:
  • person of influence, noble
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἔντιμοςἔντιμον
GENἐντίμου
DATἐντίμῳ
ACCἔντιμον
VOCἔντιμεἔντιμον
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἔντιμοιἔντιμα
GENἐντίμων
DATἐντίμοις
ACCἐντίμουςἔντιμα
ἐντιμοτέρα
ἐντιμότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ἔντιμος
 • Meaning: more honoured, more respected, more important
ἐντιμοτέρους
ἐντίμου
ἐντίμους
ἐντιμόω
 • Meaning: to regard valuable
ἐντίμῳ
ἐντιμωθήτω
ἐντίμων
ἐντίμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: honourably, preciously, respectfully
ἐντιναγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: shaking, colliding
ἐντιναγμῷ
ἐντινάξαντες
ἐντινάσσω
 • Meaning:
  • to hurl against, charge upon
  • to hurl oneself (in a military attack)
 • Forms:
  • ἐνετίνασσον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐνετίνασσον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐνετίναξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐντινάξαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
ἐντολαί
ἐντολαῖς
ἐντολάς
ἐντολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • command, commandment, order
  • instruction, prescribed entitlement
  • Of decrees: writ, warrant
 • Forms:
ἐντολῇ
ἐντολήν
ἐντολῆς
ἐντολῶν
ἐντομίδας
ἐντομίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: incision, gash, sliced (with a knife)
 • Forms:
ἐντόπιοι
ἐντόπιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: local, of that place, a resident
 • Forms:
  • ἐντόπιοι Adj: Nom Plur Masc
ἐντός
 • Parse: Adverb
 • Meaning: within; inside of
ἐντραπείησαν
ἐντραπῇ
ἐντράπηθι
ἐντραπῆναι
ἐντραπῇς
ἐντραπήσεται
ἐντραπήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἐντρέπω
ἐντραπήσονται
ἐντράπητε
ἐντραπήτωσαν
ἐντραπῶ
ἐντραπῶμεν
ἐντραπῶσι, ἐντραπῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: ἐντρέπω
ἐντρέπεσθαι
ἐντρέπεσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: ἐντρέπω
ἐντρεπέσθω
ἐντρεπέσθωσαν
ἐντρέπομαι
ἐντρεπόμενος
ἐντρέπω
 • Active Meaning:
  • to humble, humiliate
  • to feel shame or fear, be embarrassed
  • to turn about, make one turn, alter
  • to linger, hesitate
  • to turn towards, give heed to, pay regard to, respect, reverence
  • to take care that
 • Middle/Passive Meaning:
  • to respect, reverence, feel regard for
  • to feel shame on account of (something)
  • to feel shame, be ashamed
  • to feel overawed by
  • to feel diffident about and hesitate to do
 • Forms:
Present
 • ἐντρέπομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐντρέπεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἐντρέπεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐντρέπεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐντρεπέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • ἐντρεπόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐντρέπων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐνετρεπόμεθα Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ἐντρέπεσθε Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
Future
 • ἐντραπήσῃ Verb: 2Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἐντραπήσεται Verb: 2Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐντραπήσονται Verb: 2Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐνετράπην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐνετράπης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐνετράπη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐνετράπησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐντραπῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐντραπήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐντραπῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • ἐντραπῇ Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐντραπῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • ἐντραπῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐντραπείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
 • ἐντραπῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐντράπηθι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐντράπητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐντραπήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
Perfect
 • ἐντέτραμμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
ἐντρέπων
ἐντρεφόμενος
ἐντρέφω
 • Meaning: to bring up, nourish, educate
 • Forms:
  • ἐντρεφόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
ἐντρεχής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: skilful, industrious, ready
 • Forms:
ἐντρίβω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to rub in
ἔντριτον
ἔντριτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: of three strands, threefold
 • Forms:
ἔντρομοι
ἔντρομος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: quake, trembled, trembling, terrified
 • Forms:
ἐντροπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • shame, humiliation, confusion
  • sense of shame, embarrassment
  • respect, regard
 • Forms:
ἐντροπήν
ἐντροπῆς
ἐντρύφα
ἐντρυφᾷ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Meaning: to revel in, delight in
 • Root: ἐντρυφάω
ἐντρυφάω
 • Meaning:
  • to rejoice in, revel in, exult over
  • to poke fun, mock at, scoff at
  • to derive (malicious pleasure from the miser of)
  • to experience delight, delight in
 • Forms:
  • ἐντρύφα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐνετρυφήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐντρυφήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐντρυφήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐντρυφῶν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • ἐντρυφῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
ἐντρύφημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: thing to take pleasure in, a delight, something pleasing
 • Forms:
ἐντρυφήματα
ἐντρυφήσατε
ἐντρυφήσει
ἐντρυφῶν
ἐντρυφῶντες
ἐντυγχάνει
ἐντυγχάνειν
ἐντυγχανόμενον
ἐντυγχάνον
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Sing
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἐντυγχάνω
ἐντυγχάνοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐντυγχάνω
ἐντυγχάνοντας
ἐντυγχάνοντες
ἐντυγχανόντων
ἐντυγχανούσας
ἐντυγχάνουσι, ἐντυγχάνουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐντυγχάνω
ἐντυγχάνω
 • Meaning:
  • to complain about, plead
  • to entreat, intercede with, pray
  • to obtain an audience with, get an interview with
  • to meet, turn to, approach, appeal, petition
  • to fall in with, light upon
  • to read
  • to put in a petition
  • to chance upon
  • to converse with, talk to, pray to
 • Forms:
Present
 • ἐντυγχάνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐντυγχάνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐντυγχάνειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐντυγχάνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἐντυγχανούσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • ἐντυγχάνοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἐντυγχάνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐντυγχανόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
Imperfect
 • ἐνετύγχανον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐνετύγχανον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
Aorist
 • ἐντυχόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐντύχωμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐνέτυχε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐνέτυχον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐντυχεῖν Verb: Aor Act Infin
 • ἐντύχωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
ἐντυγχάνων
ἐντυλίσσω
 • Meaning:
  • to wrap up (something)
  • to fold up
 • Forms:
  • ἐνετύλιξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνετύλιξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐντετυλιγμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἐντετυλιγμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
ἐντυπόω
 • Meaning:
  • to carve, empress, engrave
  • to imprint, impress with a stamp
 • Forms:
  • ἐντετυπωμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
ἐντυχεῖν
ἐντυχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • visit, meeting
  • conversation, interview
  • petition, act of petitioning
 • Forms:
ἐντυχίας
ἐντυχίαν
ἐντύχοι
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Meaning: to light upon, fall in with
 • Root: ἐντυγχάνω
ἐντυχόντες
ἐντύχωμεν
ἐντύχωσι, ἐντύχωσιν