ἐκοιλοστάθμησε, ἐκοιλοστάθμησεν
ἐκοιμᾶτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κοιμάω
ἐκοιμήθη
ἐκοιμήθημεν
ἐκοιμήθην
ἐκοιμήθης
ἐκοιμήθησαν
ἐκοίμισαν
ἐκοίμισε, ἐκοίμισεν
ἐκοιμῶντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κοιμάω
ἐκοινολογοῦντο
ἐκοινώνησαν
ἐκοινώνησε, ἐκοινώνησεν
ἐκοίνωσας
ἐκολάζοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κολάζω
ἐκόλασας
ἐκολάσθησαν
ἐκολάφισαν
ἐκόλαψε, ἐκόλαψεν
ἐκολλήθη
ἐκολλήθην
ἐκολλήθησαν
ἐκόλλησα
ἐκόλλησε, ἐκόλλησεν
ἐκολλύρισε, ἐκολλύρισεν
ἐκολλῶντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κολλάω
ἐκολοβώθη
ἐκολοβώθησαν
ἐκολόβωσε, ἐκολόβωσεν
ἐκόμιζε, ἐκόμιζεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to take care of, carry off
 • Root: κομίζω
ἐκομισάμην
ἐκόμισαν
ἐκομίσαντο
ἐκομίσατο
ἐκόμισε, ἐκόμισεν
ἐκονδύλιζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κονδυλίζω
ἑκόντα
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἑκών
ἑκόντας
ἐκόντες
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: willing, readily
 • Root: ἑκών
ἐκόπασε, ἐκόπασεν
ἐκοπάω
 • Meaning: to pull out, snatch out, grab away, wrest, yank out
 • Forms:
  • ἐξέσπασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐξέσπασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξεσπασμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
ἐκόπην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: κόπτω
ἐκοπίας
ἐκοπίασα
ἐκοπιάσαμεν
ἐκοπίασαν
ἐκοπίασας
ἐκοπιάσατε
ἐκοπίασε, ἐκοπίασεν
ἐκοπίων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κοπιάω
ἔκοπτε, ἔκοπτεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: κόπτω
ἔκοπτον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κόπτω
ἐκόπτοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κόπτω
ἐκόπωσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: κοπόω
ἐκόσμει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to order, arrange
 • Root: κοσμέω
ἐκοσμήθη
ἐκοσμήθης
ἐκοσμήθησαν
ἐκόσμησα
ἐκόσμησαν
ἐκόσμησε, ἐκόσμησεν
ἐκόσμου
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: κοσμέω
ἐκόσμουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κοσμέω
ἑκοῦσα
ἑκούσια
ἑκουσιάζομαι
 • Meaning:
  • to offer freely, offer willingly
  • to offer oneself freely, offer oneself willingly
  • to make willing, be willing
 • Forms:
  • ἑκουσιάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἑκουσιασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἑκουσιαζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἑκουσιαζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἑκουσιαζομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • ἑκουσιαζομένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
  • ἑκουσιαζομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • ἡκουσιάσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἡκουσιάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἑκουσιαζόμενοι
ἑκουσιαζόμενος
ἑκουσιαζομένους
ἑκουσιαζομένῳ
ἑκουσιαζομένων
ἑκουσιασθῆναι
ἑκουσιάσθησαν
ἑκουσιασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a willing spirit
  • free-will offering
ἑκουσιασμοῦ
ἑκουσίοις
ἑκούσιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: willingly; voluntariness
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἑκούσιονἑκούσια
GENἑκουσίουἑκουσίων
DATἑκουσίῳἑκουσίοις
ACCἑκούσιονἑκούσια
ἑκούσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • voluntary, free-will
  • willful, wittingly
 • Forms:
ἑκουσίου
ἑκουσίῳ
ἑκουσίων
ἑκουσίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: willfully, willingly, voluntarily
ἐκούφιζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κουφίζω
ἐκούφισας
ἔκοψα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: κόπτω
ἐκόψαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: κόπτω
ἔκοψαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κόπτω
ἐκόψαντο
 • Parse: Verb: 1Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: κόπτω
ἐκόψασθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • Root: κόπτω
ἐκόψατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: κόπτω
ἔκοψε, ἔκοψεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κόπτω