ἀνεμείναμεν
ἀνέμενον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀναμένω
ἀνεμιζομένῳ
ἀνεμίζω
 • Meaning: to be moved by the wind, toss or drive with the wind
 • Forms:
  • ἀνεμιζομένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
ἀνεμνήσατε
ἀνεμνήσθη
ἀνεμνήσθην
ἄνεμοι
ἀνέμοις
ἄνεμον
ἄνεμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • wind
  • cardinal point, one of the four cardinal points (i.e., north, south, east, west)
  • quarter
ἀνέμου
ἀνέμους
ἀνεμόφθορα
ἀνεμοφθορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: blight, blasting, damaging by wind
 • Forms:
ἀνεμοφθορίᾳ
ἀνεμόφθοροι
ἀνεμόφθορον
ἀνεμόφθορος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • blighted (seed)
  • destroyed by wind, blasted by the wind, damaged by wind
 • Forms:
ἀνεμποδίστοις
ἀνεμπόδιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • unembarrassed, unhindered, uninhibited, unhindered
  • not disadvantaged by any impediment, offering no impediment
 • Forms:
ἀνεμποδίστως
ἀνέμῳ
ἀνέμων