ἀποδεδειγμένα
ἀποδεδειγμέναι
ἀποδεδειγμένοις
ἀποδεδειγμένον
ἀποδεδειγμένος
ἀποδεδειγμένων
ἀποδεδεμένους
ἀποδεδοκιμασμένοι
ἀποδεδοκιμασμένον
ἀποδεδομένοι
ἀποδεδωκότος
ἀποδεδώκαμεν
ἀποδέδωκε
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to give up, give back
 • Root: ἀποδίδωμι
ἀποδείκνυμι
 • Active Meaning:
  • to appoint to, assign to
  • to show forth (someone, something) as (something else)
  • to fix, set forth, prescribe, accredit
  • to make, render
  • to decide and arrange formally
  • to proclaim, create
  • to make, render, proclaim
  • to prove, approve, show, exhibit, demonstrate, display, confirm
 • Passive Meaning:
  • to demonstrate through deed
  • to be attested
  • to be authenticated
 • Forms:
Present
 • ἀποδείκνυσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀποδεικνύντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
Imperfect
Future
Aorist
 • ἀπέδειξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀπέδειξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπεδείχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀποδείξαιμι Verb: Aor Act Opt 1st Sing
 • ἀποδείξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀποδειξάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἀποδεῖξαι Verb: Aor Act Infin
Perfect
 • ἀποδεδειγμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • ἀποδεδειγμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἀποδεδειγμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ἀποδεδειγμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἀποδεδειγμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἀποδεδειγμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀποδεδειγμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
ἀποδεικνύντα
ἀποδεικνύς
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to point away from
 • Root: ἀποδείκνυμι
ἀποδείκνυσθαι
ἀποδεικνύω
ἀποδεῖξαι
ἀποδείξαιμι
ἀποδειξάτωσαν
ἀποδείξει
ἀποδείξεις
ἀποδείξεως
ἀποδείξῃ
ἀπόδειξιν
ἀπόδειξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • proof, manifestation, demonstration, a showing forth, exhibiting
  • act of presenting orally and in public
 • Forms:
ἀποδειροτομέω
 • Meaning: to cut the throat of, cut of the head, slaughter
 • Forms:
  • ἀποδειροτομουμένας Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
ἀποδειροτομουμένας
ἀποδεκατεύω
ἀποδεκατίζω
 • Meaning:
  • to pay a tithe of (something)
  • to sell off, sell away
 • Forms:
  • ἀπεδεκάτιζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἀπεδεκάτιζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἀποδεκατοῦν
ἀποδεκατοῦτε
ἀποδεκατόω
 • Meaning:
  • to tithe, pay tithe, pay a tenth
  • to set apart a tenth of
 • Forms:
  • ἀποδεκατεύω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἀποδεκατοῦν Verb: Pres Act Infin
  • ἀποδεκατοῦτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἀποδεκάτω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἀποδεκατῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀποδεκατώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀποδεκατώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀποδεκατώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἀποδεκάτω
ἀποδεκατῶσαι
ἀποδεκατώσει
ἀποδεκατώσεις
ἀποδεκατώσω
ἀπόδεκτον
ἀπόδεκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: accepted, acceptable, agreeable, welcome
 • Note: In NT, it is accented on the antepenult: ἀπόδεκτος ; but in all other writings on the ultima: ἀποδεκτός
 • Forms:
ἀποδεκτός
ἀποδεξάμενοι
ἀποδεξάμενος
ἀποδεξαμένου
ἀποδέξασθαι
ἀποδεσμεύει
ἀποδεσμεύω
 • Meaning: to bind fast, tie securely
 • Forms:
  • ἀποδεσμεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
ἀπόδεσμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bundle, sachet (of myrrh), scented bag
  • a chest band, breast band, girdle
ἀποδέχεσθαι
ἀποδέχεται
ἀποδέχῃ
ἀποδεχθείς
ἀποδέχομαι
 • Meaning:
  • to accept, receive (someone) (gladly)
  • to receive an oral report
  • to accept (as a teacher), follow
  • to welcome (someone), receive (a guest) kindly
  • to receive favourably, approve
  • to thank
  • to understand, show understanding for
  • to recognize, acknowledge, praise (someone or something)
 • Forms:
Present
 • ἀποδέχῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • ἀποδέχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀποδέχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀποδεχόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
Imperfect
 • ἀπεδέχετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • ἀποδεχόμενος Part: Fut Mid Nom Sing Masc
Aorist
 • ἀποδεξάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • ἀποδεξάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • ἀποδεξαμένου Part: Aor Mid Gen Sing Masc
 • ἀπεδέξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἀποδέξασθαι Verb: Aor Mid/Pass Infin
 • ἀπεδέξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἀποδεχθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἀπεδέχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἀποδεχόμεθα
ἀποδεχόμενος
ἀποδέω
 • Meaning:
  • to bind fast
  • to patch
  • to lack
 • Forms:
  • ἀποδεδεμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
  • ἀπέδου Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἀποδήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀποδημέω
 • Meaning:
  • to go on a journey to a distant country
  • to visit a foreign land, go (travel) into a far country, journey
  • to go on a trip
  • to be away, absent
 • Forms:
  • ἀπεδήμουν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἀποδημῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἀπεδήμησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπεδήμησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀποδημία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: absence, journey, a going from home, a leaving, lit.: absence from the company of people
 • Forms:
ἀποδημίαν
ἀπόδημος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: away on a journey, taking a far journey, a foreign traveller
 • Forms:
ἀποδημῶν
ἀποδήσει
ἀποδιαιρέω
 • Meaning: to divide, cleave
 • Forms:
  • ἀποδιελεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
ἀποδιαστελεῖς
ἀποδιαστέλλω
 • Active Meaning:
  • to divide and distribute
  • to distinguish (as forbidden)
 • Passive Meaning:
  • to be set apart
  • to be forbidden
 • Forms:
  • ἀποδιεσταλμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
  • ἀποδιαστελεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
ἀποδιδόασιν
ἀποδιδοῖ
ἀποδιδόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: ἀποδίδωμι
ἀποδιδόναι
ἀποδιδόντας
ἀποδιδόντες
ἀποδίδοται
ἀποδιδότω
ἀποδιδοῦν
ἀποδιδούς
ἀποδιδράσκει
ἀποδιδράσκειν
ἀποδιδράσκω
 • Meaning: to run away (from someone), escape by stealth (from someone)
 • Forms:
Present
 • ἀποδιδράσκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀποδιδράσκειν Verb: Pres Act Infin
Imperfect
 • ἀπεδίδρασκε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • ἀποδράσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
Aorist
 • ἀπέδρα Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπέδρας Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀπέδρασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀπέδρασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπέδρων Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • ἀποδρᾷ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀπόδραθι Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀποδράσῃ Part: Aor Act Dat Sing Fem
ἀποδίδωμι
 • Active Meaning:
  • to give away, give up, give out, give what is due
  • to give back, return, restore
  • to pay a vow
  • to make amends for (a wrong doing)
  • to yield (a crop)
  • to deliver over, consign, relegate
  • to add
  • to make return for, requite
  • to exact (vengeance); to inflict
  • to render, reward, repay, recompense, make payment, requite
 • Middle Meaning:
  • to sell
  • to withdraw care and favour and to deliver over (in favour of one of the warring parties)
  • to give up, yield
  • to perform, fulfill (e.g., perform a vow)
 • Forms:
Present
 • ἀποδιδόασιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀποδιδοῖ Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • ἀποδιδόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἀποδιδόναι Verb: Pres Act Infin
 • ἀποδιδόντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀποδίδοται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀποδιδότω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἀποδιδοῦν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἀποδιδούς Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἀποδίδως Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀποδίδωσι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀποδίδωσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
Imperfect
 • ἀπεδίδου Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἀπεδίδοσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἀπεδίδουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἀπεδίδουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἀπέδου Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
Future
 • ἀποδοθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀποδώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀποδώσειν Verb: Fut Act Infin
 • ἀποδώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀποδώσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀποδώσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἀποδώσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀποδώσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἀποδώσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἀποδώσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἀποδώσοντες Part: Fut Act Nom Plur Masc
 • ἀποδώσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀποδώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀποδώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἀπέδετο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἀπέδομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἀπέδοντο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἀπέδοσθε Verb: 2Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἀπέδοτο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἀπεδόθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπεδόθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀποδοθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
 • ἀποδοθείσαις Part: 2Aor Pass Dat Plur Fem
 • ἀποδοθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀποδόμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • ἀποδόντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἀπόδος Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀποδόσθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἀπόδοτε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀπόδου Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἀποδούς Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀποδοῦναι Verb: 2Aor Act Infin
 • ἀποδώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • ἀποδώσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀποδῴη Verb: 2Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἀποδῶ Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀποδῶ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀποδῶται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἀποδῷ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀποδῷ Verb: 2Aor Mid Subj 2nd Sing
 • ἀποδῷ Verb: 2Aor Mid Subj 2nd Sing
 • ἀπέδωκα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀπέδωκαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπέδωκας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀπέδωκε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀποδῷς Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
Perfect
 • ἀποδεδωκότος Part: Perf Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἀποδεδομένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
ἀποδίδως
ἀποδίδωσι, ἀποδίδωσιν
ἀποδιελεῖς
ἀποδιεσταλμένοις
ἀποδιορίζοντες
ἀποδιορίζω
 • Meaning: to divide, separate
 • Forms:
  • ἀποδιορίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
ἀποδιυλίζω
 • Meaning: to strain, filter clear from
 • Forms:
  • ἀποδιϋλισμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
ἀποδιϋλισμένοις
ἀποδιϋλισμόν
ἀποδιυλισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: filtering, purification
ἀποδιώκω
 • Meaning:
  • to chase away, pursue
  • to hunt down (with hostile intent)
 • Forms:
  • ἀπεδίωξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
ἀποδοθείη
ἀποδοθείσαις
ἀποδοθῆναι
ἀποδοθήσεται
ἀποδοκιμάζω
 • Meaning:
  • to reject on scrutiny
  • to reject after failing testing
  • to reject as unworthy, reject as unfit
  • to reject for lack of qualification, disapprove, repudiate, disallow
 • Forms:
Present
 • ἀποδοκιμάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • ἀποδοκιμασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀποδοκιμῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἀπεδοκιμάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀποδοκιμασθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • ἀποδοκιμάσαντα Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • ἀποδοκιμάσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • ἀπεδοκίμασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπεδοκίμασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀπεδοκίμασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπεδοκιμάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀποδοκιμάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀποδοκιμασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
Perfect
 • ἀποδεδοκιμασμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἀποδεδοκιμασμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἀποδεδοκιμασμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
ἀποδοκιμάζων
ἀποδοκιμάσαντα
ἀποδοκιμάσῃς
ἀποδοκιμασθῆναι
ἀποδοκιμασθήσεται
ἀποδοκιμασθῶ
ἀποδοκιμῶ
ἀπόδομα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • gift, offering
  • something returned (to owner)
  • restitution, reparation
 • Forms:
ἀποδόμενοι
ἀποδόντες
ἀποδόντος
ἀπόδος
ἀποδόσει
ἀποδόσεως
ἀποδόσθαι
ἀπόδοσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a giving back, restitution, return
  • act of returning (to owner)
ἀπόδοτε
ἀπόδου
ἀποδοῦναι
ἀποδούς
ἀποδοχεῖα
ἀποδοχεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • storehouse, granary
  • cistern
 • Forms:
  • ἀποδοχεῖα Noun: Nom/Acc Plur Neut
ἀποδοχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: acceptance, approval, acceptation
 • Forms:
ἀποδοχῆς
ἀποδρᾷ
ἀπόδραθι
ἀποδραμεῖται
ἀποδράσῃ
ἀποδύομαι
ἀποδύρεσθαι
ἀποδύρομαι
 • Meaning: to lament bitterly
 • Forms:
  • ἀποδύρεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
ἀποδύσασθαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Infin
 • Meaning: to strip off (clothing, armour)
 • Root: ἀποδύω
ἀποδύσει
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Meaning: to strip off (clothing, armour)
 • Root: ἀποδύω
ἀποδύω
 • Meaning: to take off, strip off (clothing, armour)
 • Forms:
  • ἀπεδύσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἀποδύομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀπεδύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ἀποδῷ
ἀποδῶ
ἀποδῴη
ἀποδώμεθα
ἀποδῷς
ἀποδώσει
ἀποδώσειν
ἀποδώσεις
ἀποδώσεται
ἀποδώσετε
ἀποδώσῃ
ἀποδώσομαι
ἀποδώσομεν
ἀποδώσονται
ἀποδώσοντες
ἀποδώσουσι, ἀποδώσουσιν
ἀποδώσω
ἀποδώσωσι, ἀποδώσωσιν
ἀποδῶται