δεδάμασται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δαμάζω
δεδανεισμένος
δεδαπανημένα
δεδαπανημένας
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • Root: δαπανάω
δεδαπανῆσθαι
δέδεγμαι
δεδέηκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: δέω
δεδέημαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: δέομαι
δέδειγμαι
δεδειγμένας
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • Root:δείκνυμι
δεδειγμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: δεικνύω
δέδεικται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to bring to light, show forth
 • Root: δείκνυμι
δέδειχα
δέδειχεν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Infin
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • Root: δεικνύω
δεδεῖχθαι
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • Meaning: to bring to light, show forth
 • Root:δείκνυμι
δεδεκάτωκε
δεδεκάτωκεν
δεδεκάτωται
δέδεκται
δεδεκώς
 • Parse: Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • Root: δέω
δέδεμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: δέω
δεδεμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: δέω
δεδεμένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: δέω
δεδεμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: δέω
δεδεμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: δέω
δεδεμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: δέω
δεδεμένου
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: δέω
δεδεμένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: δέω
δεδεμένῳ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: δέω
δἐδεσαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: δέω
δεδέσθαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • Root: δέω
δέδεται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δέω
δεδηγμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: δάκνω
δεδήλωκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: δηλόω
δεδηλώκαμεν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • Root:δηλόω
δεδηλώκασι, δεδηλώκασιν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root:δηλόω
δεδηλωμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: δηλόω
δεδηλωμένας
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • Root:δηλόω
δεδηλωμένη
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root:δηλόω
δεδηλωμένῃ
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • Root:δηλόω
δεδηλωμένην
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root:δηλόω
δεδηλωμένοις
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root:δηλόω
δεδηλωμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root:δηλόω
δεδηλωμένος
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root:δηλόω
δεδηλωμένου
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: δηλόω
δεδηλωμένους
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root:δηλόω
δεδηλωμένῳ
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root:δηλόω
δεδηλωμένων
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root:δηλόω
δεδηλώσθω
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: δηλόω
δεδήλωται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δηλόω
δεδμημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Perf Acc Sing Masc
 • Root:δαμάζω
δεδημιουργημένους
δεδημοσιευμένας
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • Root:δημοσιεύω
δεδημοσιευμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root:δημοσιεύω
δεδημοσιευμένων
δέδια
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: δείδω
δεδίδαγμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: διδάξω
δεδιδαγμένη
δεδιδαγμένοι
δεδιδάγμεθα
 • Parse: Verb: Perf/PluPerf Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: διδάσκω
δεδίδαχα
δεδίδαχε, δεδίδαχεν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Perf Act Imperative 2nd Sing
 • Root: διδάσκω
δεδιδαχέναι
δεδιέναι
δεδικαίωμαι
δεδικαιωμένα
δεδικαιωμένοι
δεδικαιωμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root:δικαιόω
δεδικαιωμένος
δεδικαίωται
δεδικαίωτο
δεδικτυωμένοι
δεδιότες
 • Parse:
  • Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • Root:δείδω
δεδιότων
 • Parse:
  • Part: Perf Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root:δείδω
δεδίττεσθαι
δεδιττομένου
δεδίψηκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: διψάω
δεδίωγμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: διώκω
δεδιωγμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: διώκω
δεδιώς
 • Parse:
  • Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • Root:δείδω
δεδίωχα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: διώκω
δεδογμάτικα
δεδογματισμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: δογματίζω
δεδογματισμένων
δεδογμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: δοκέω
δεδογμένων
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Gen MFN
 • Root:δοκέω
δέδοικα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: δείδω
δέδοικας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: δείδω
δεδοίκασι, δεδοίκασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: δείδω
δέδοικε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: δείδω
δεδοικέναι
δεδοικότες
 • Parse: Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • Root: δείδω
δεδοικώς
 • Parse: Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • Root: δείδω
δεδοκίμακας
δεδοκιμάκει
 • Parse:
  • Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • to test, ascertain
 • Root:δοκιμάζω
δεδοκιμάσμεθα
δεδοκιμασμένοι
δεδοκιμασμένοις
δεδοκιμασμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: δοκιμάζω
δεδοκιμασμένος
δεδοκιμασμένου
δεδοκιμασμένους
δεδοκιμασμένῳ
δεδοκιμασμένων
δεδοκίμαστο
 • Parse:
  • Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • to test, ascertain
 • Root:δοκιμάζω
δέδοκται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δοκέω
δέδομαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: δίδωμι
δεδομένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: δίδωμι
δεδομέναι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Root: δίδωμι
δεδομένας
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: δίδωμι
δεδομένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: δίδωμι
δεδομένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: δίδωμι
δεδομένης
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: δίδωμι
δεδομένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: δίδωμι
δεδομένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: δίδωμι
δεδομένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: δίδωμι
δεδομένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: δίδωμι
δεδομένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: δίδωμι
δέδονται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: δίδωμι
δεδόξακα
δεδόξασμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: δοξάζω
δεδοξασμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: δοξάζω
δεδοξασμένῃ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • Root: δοξάζω
δεδοξασμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: δοξάζω
δεδοξασμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: δοξάζω
δεδοξασμένοις
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: δοξάζω
δεδοξασμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: δοξάζω
δεδοξασμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: δοξάζω
δεδοξασμένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: δοξάζω
δεδοξασμένῳ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: δοξάζω
δεδοξασμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: δοξάζω
δεδόξασται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δοξάζω
δεδόσθαι
δέδοται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δίδωμι
δέδοτο
 • Parse:
  • Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root:δίδωμι
δεδούλευκα
δεδουλεύκαμεν
δεδουλευκότι
δεδουλευκότων
δεδουλωμένας
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • Root: δουλόω
δεδουλωμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: δουλόω
δεδουλωμένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: δουλόω
δεδουλῶσθαι
δεδούλωται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δουλόω
δεδούλωτο
 • Parse:
  • Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • to enslave
 • Root:δουλόω
δεδράμημαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: τρέχω
δεδρόμηκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: τρέχω
δεδυκότος
 • Parse: Part: Perf Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: δύω
δεδυνήμεθα
 • Parse:
  • Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 1st Plur
  • Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Meaning:
  • to be able
 • Root:δύναμαι
δεδυνημέναι
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Meaning:
  • to be able
 • Root:δύναμαι
δεδυνῆσθαι
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • Meaning:
  • to be able
 • Root:δύναμαι
δέδωκα
δεδώκαμεν
δέδωκας
δεδώκασιν, δεδώκασι
δεδώκατε
δεδώκει
δεδώκειν
 • Parse:
  • Verb: PluPerf Act Ind 1st Sing
  • Verb: Perf Act Infin
 • Root: δίδωμι
δεδώκεισαν
δέδωκε, δέδωκεν
δεδωκέναι
δεδωκότας
δεδωκότες
δεδωκότι
δεδωκότος
 • Parse: Part: Perf Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: δίδωμι
δεδωκότων
 • Parse: Part: Perf Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: δίδωμι
δεδωκώς
δεδωρημένῃ
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • Meaning:
  • to give
 • Root:δωρέω
δεδωρημένης
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: δωρέω
δεδωρημένος
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • to give
 • Root:δωρέω
δεδωρημένου
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: δωρέω
δεδωρημένῳ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: δωρέω
δεδωρῆσθαι
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • Meaning:
  • to give
 • Root:δωρέω
δεδώρηται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δωρέω
δεδωροκοπημένοις