βεβάδικεν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Perf Act Infin
  • Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • Meaning:
  • to walk
 • Root: βαδίζω
βεβαία
βέβαια
βεβαίᾳ
βεβαίαν
βεβαίας
βεβαιοῖ
βέβαιοι
βεβαίοις
 • Parse:
  • Adj: Dat Plur MFN
 • Meaning:
  • firm, steady
 • Root: βέβαιος
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Subj/Opt 2nd Sing
 • Meaning:
  • to confirm, establish, make good
 • Root: βεβαιόω
βέβαιον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: βέβαιος
βέβαιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For conservative, see βεβαιότερος
 • Note: For superlative, see βεβαιοτάτος
 • Meaning:
  • firm, solid, permanent
  • strong (root)
  • valid, in force
  • inalterable unalterable, immutable, inflexible, unchangeable
  • reliable, dependable, certain, guarantee
  • steadfast, firm, valid, sure, confirmed
 • Forms:
βεβαιοτάτην
βεβαιοτάτος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of βέβαιος
 • Meaning: most firm, strongest
βεβαιότερον
βεβαιότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of βέβαιος
 • Meaning: more firm, more solid, more confirmed, more valid
βεβαιότης
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • steadfastness, stability
βεβαιότητι
βεβαιούμενοι
βεβαιοῦν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Infin
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • to confirm, establish
 • Root: βεβαιόω
βεβαιοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning:
  • to confirm, establish
 • Root: βεβαιόω
βεβαιοῦντες
βεβαιοῦντος
βεβαιούντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperativ 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Meaning:
  • to confirm, establish
 • Root: βεβαιόω
βεβαιοῦσθαι
βεβαιόω
 • Meaning: to establish, strengthen, stabilize, make firm, confirm, secure, warrant, make good
 • Forms:
Present
 • βεβαιοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • βεβαιούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • βεβαιοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • βεβαιοῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • βεβαιῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • βεβαιοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
Imperfect
Future
 • βεβαιώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • βεβαιώσει Noun: Dat Sing Fem
Aorist
 • βεβαιῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • βεβαίωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • βεβαιωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐβεβαιώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐβεβαίωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
βεβαιοῦται
βεβαιωθῆναι
βεβαίωμα
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning:
  • confirmation, proof
βεβαιώματα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: confirmation, proof
 • Root: βεβαίωμα
βεβαιωμάτων
 • Parse: Noun: Gen Plur Neut
 • Meaning: confirmation, proof
 • Root: βεβαίωμα
βεβαιῶν
βεβαίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • validly
  • firmly, steadily, surely, certainly
  • for perpetuity
βεβαιῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: βεβαιόω
βεβαιώσαιμι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Opt 1st Sing
 • Meaning:
  • to confirm, establish, make good
 • Root:βεβαιόω
βεβαιώσαντος
βεβαιώσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: βεβαιόω
βεβαιώσασθαι
βεβαιώσει
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Noun: Dat Sing Fem
 • Root: βεβαιόω
βεβαιώσεται
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • Root: βεβαιόω
βεβαιώσω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: βεβαιόω
βεβαίωσι, βεβαίωσιν
βεβαίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • irrevocable act
  • confirmation, assurance, establishment
  • act of making (something) last for perpetuity
βεβαίωσον
βεβαιωσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: firmness, confirming, strengthening
 • Forms:
βεβαιωσύνῃ
βεβαιωτὰς
βεβαιωτὴν
βεβαιωτής
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • One who give assurance of something
βεβαιωτικῶς
 • Parse:
  • Adverb
 • Meaning:
  • confirmatory
βεβαμμένας
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: βάπτω
βεβαμμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: βάπτω
βεβαπτισμένοι
βεβαπτισμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root:βαπτίζω
βεβαπτισμένους
βεβαμμένων
βεβάπτιστο
βεβαρβαρωμένος
βεβαρημένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: βαρέω
βεβαρημένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: βαρέω
βεβαρημένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: βαρέω
βεβάρηται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: βαρέω
βεβάρυνται
βεβασανικέναι
βεβασίλευκε, βεβασίλευκεν
βεβασιλευκότας
βεβασιλευκότι
βεβασιλευκότων
βεβασιλευκώς
βέβηκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: βαίνω
βέβηκε
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Perf Act Imperat 2nd Sing
 • Meaning: to walk
 • Root:βαίνω
βεβήκει
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • Root: βαίνω
βεβηκόσιν
 • Parse:
  • Part: Perf Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root:βαίνω
βεβηκότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: βαίνω
βεβηκότας
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • Root:βαίνω
βεβηκότες
 • Parse: Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • Root: βαίνω
βεβηκότων
 • Parse:
  • Part: Perf Gen Plur Masc/Neut
 • Root:βαίνω
βεβηκυῖαν
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Fem
  • Part: Perf Act Gen Plur Fem
 • Root:βαίνω
βέβηλα
βέβηλε
βέβηλοι
βεβηλοῖ
βεβήλοις
βέβηλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • common, accessible (to everyone), profane (i.e., non-religious), unhallowed
  • not holy, impure, unclean
  • Of things: secular, non-religious, mundane
  • Of people: godless, irreligious (i.e., unconcerned with religion)
 • Substantival Meaning:
  • profaner
 • Forms:
βεβήλου
βεβηλοῦν
βεβηλοῦνται
βεβήλους
βεβηλοῦσι, βεβηλοῦσιν
βεβηλοῦται
βεβηλοῦτε
βεβηλόω
 • Meaning: to profane, desecrate, make secular, pollute, defile
 • Forms:
Present Verbs
 • βεβηλοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • βεβηλοῦν Verb: Pres Act Infin
 • βεβηλοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • βεβηλοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • βεβηλοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • βεβηλοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • βεβηλοῦτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • βεβηλῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • βεβήλωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
Present Active Participles
 • βεβηλῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Present Mid/Pass Participles
Imperfect
 • ἐβεβηλούμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐβεβήλουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐβεβήλουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • βεβηλωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • βεβηλώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • βεβηλώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • βεβηλώσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • βεβηλώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist Verbs
 • βεβηλωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • βεβηλῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • βεβηλώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • βεβηλώσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • βεβηλώσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • βεβηλώσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐβεβηλοῦσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐβεβηλώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐβεβήλωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐβεβήλωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐβεβήλωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐβεβηλώσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐβεβήλωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Aorist Participles
 • βεβηλωθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • βεβηλωθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
Perfect
 • βεβηλωμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
βεβηλῶ
βεβήλῳ
βεβηλωθέν
βεβηλωθέντα
βεβηλωθῇ
βεβηλωθήσεται
βεβηλωμένην
βεβηλωμένον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: βεβηλόω
βεβηλωμένου
βεβηλῶν
βεβήλων
βεβήλωνται
βεβηλῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: βεβηλόω
βεβηλώσει
βεβηλώσεις
βεβηλώσετε
βεβηλώσεως
βεβηλώ
 • Parse:
  • Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: βεβηλόω
βεβήλωσι, βεβήλωσιν
βεβήλωσις
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Meaning: desecration, profanation
 • Forms:
βεβηλώσουσι, βεβηλώσουσιν
βεβηλώσω
βεβηλώσωσι, βεβηλώσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: βεβηλόω
βεβιασμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Meaning:
  • to constrain, overpower
 • Root: βιάζω
βεβιασμένων
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: βιάζω
βεβίωκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: ζῶ
βεβιώκαμεν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • Meaning:
  • to live
 • Root:βιόω
βεβιωκότας
 • Parse: Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • Root: βιόω
βεβιωκότι
 • Parse: Part: Perf Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: βιόω
βεβιωκώς
 • Parse: Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • Root: βιόω
βεβιωμένοις
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: βιόω
βέβλαμμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: βλάπτω
βεβλάστηκε, βεβλάστηκεν
βεβλαστηκότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: βλαστάνω
βεβλαστηκυῖα
βεβλασφημηκότας βεβλαφέναι βεβληκέναι βεβλημένοις
βεβλασφήμηκεν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Infin
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • Meaning:
  • to blaspheme, slander
 • Root: βλασφημέω
βεβλασφημηκότας
βέβλαφα
βεβλαφέναι
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Infin
 • Meaning:
  • to disable, hinder
 • Root: βλάπτω
βεβληκέναι
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Infin
 • Meaning:
  • to throw
 • Root: βάλλω
βέβληκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: βάλλω
βέβληκε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βέβληκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βεβληκότος
 • Parse: Part: Perf Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: βάλλω
βέβλημαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: βάλλω
βεβλημένη
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root:βάλλω
βεβλημένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: βάλλω
βεβλημένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: βάλλω
βεβλημένοις
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: βάλλω
βεβλημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: βάλλω
βεβλημένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: βάλλω
βεβλημένου
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: βάλλω
βεβλημένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: βάλλω
βεβλημένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: βάλλω
βεβλῆσθαι
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • Root:βάλλω
βέβληται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βεβοήθηται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: βοηθέω
βεβοημένη
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root:βοάω
βεβοημένα
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root:βοάω
βεβοημένην
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root:βοάω
βεβοημένοι
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root:βοάω
βεβοημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root:βοάω
βεβοημένος
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root:βοάω
βεβόηνται
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root:βοάω
βεβόητο
 • Parse:
  • Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root:βοάω
βεβορβορωμένη
βεβούλευκα
βεβουλευκότος
 • Parse:
  • Part: Perf Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning:
  • to take counsel, deliberate
 • Root: βουλεύω
βεβούλευμαι
βεβουλευμένα
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning:
  • to take counsel, deliberate
 • Root: βουλεύω
βεβουλευμένοι
βεβουλευμένοις
βεβουλευμένου
βεβουλευμένων
βεβούλευνται
βεβουλεῦσθαι
βεβούλευται
βεβούλημαι
βεβουλήμεθα
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
  • Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root:βούλομαι
βεβουλῆσθαι
βεβούληται
βεβουνισμένων
βεβρεγμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: βρέχω
βέβρωκα
βέβρωκε, βέβρωκεν
βεβρώκει
βεβρωκέναι
βεβρωκόσιν
βεβρωμένα
βεβρωμέναι
βεβρωμένας
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: βιβρώσκω
βεβρωμένοι
βεβρωμένος
βεβρῶσθαι
βεδεκ
βεδέκ
 • Parse: Transliterated Hebrew
 • Hebrew:
 • Meaning: breach, gap
 • Concord:

  NT: _
  LXX: II Kings 12:5,6,7,8,12; 22:5,6
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

βέθ
 • Parse: Hebrew Measurement
 • Hebrew:
 • Meaning: bath, 22 litres
 • Concord:

  NT: _
  LXX: 1Kings 5:25 LXX (5:11 MT)
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

βέλει
βέλεσι, βέλεσιν
βέλη
βελόνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: needle
 • Forms:
βελόνης
βέλος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • arrow, missile, dart, spear, shot
  • euphemism for phallus
 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: Sir 26:12
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
βελοστάσεις
βελοστάσεων
βελόστασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • range, artillery emplacement
  • war machine, engines of war
  • battery of war engines
βέλους
βέλτιον
 • Parse:
  • Adverb
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: better, very well
βελτίονα
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: βελτίων
βελτίονες
βελτίοσν, βελτίοσιν
βελτίους
βελτιοῦται
βελτιόω
 • Meaning: to be better, improve
 • Forms:
  • βελτιοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
βέλτιστα
βέλτιστε
βελτίστῃ
βέλτιστος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of ἀγαθός
 • Meaning: best
βελτίστου
βελτίω
βελτίων
 • Parse: (Comparative) Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • better
  • more desirable, most preferable
  • morally acceptable
 • Forms:
  • βελτίονες Adj: Nom Plur Masc/Fem
  • βελτίονα Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • βελτίονα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • βελτίους Adj: Nom Plur Masc/Fem
  • βελτίω Adj: Acc Sing Masc/Fem
βελτιώσεως
βελτίωσιν
βελτίωσις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • improvement
 • Forms:
  • βελτίωσιν Noun: Acc Sing Fem
  • βελτιώσεως Noun: Gen Sing Fem
βελῶν
βενεφικιάριος
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • beneficiarii This was a title given to military officers of a high rank.
 • Forms:
  • βενεφικιαρίων Noun: Gen Plur Masc
βενεφικιαρίων
βερσεχθαν
 • Parse: Transliteration
 • Hebrew:
 • Meaning: in the coffer, in the sack
 • Concord:

  NT: _
  LXX: I Sam. 6:8
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _