γνάθον
γνάθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: jaw
 • Forms:
γνάθῳ
γναφεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • fuller, bleacher (someone who cleans wool cloth)
  • a cloth-dresser
  • tailor
 • Forms:
γναφέα
γναφέως
γνησίαν
γνησίας
γνήσιε
γνήσιον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: γνήσιος
γνήσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see γνησιώτερος
 • Meaning:
  • literal: legitimate, born in wedlock
  • figurative: a true child (of the faith)
  • genuine (e.g., genuine documents, genuine love)
 • Forms:
γνησιότης
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • legitimate birth
 • Forms:
  • γνησιότητα Noun: Acc Sing Fem
  • γνησιότητος Noun: Gen Sing Fem
γνησιότητα
γνησιότητος
γνησίῳ
γνησίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: genuinely, sincerely, really, truly, in sincerity
γνησιώτατος
 • Parse:
  • Superl Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • most legitimate, most genine
γνησιώτερον
γνησιώτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of γνήσιος
 • Meaning: more genuine
γνοῖ
γνοῖεν
γνοίη
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: γινώσκω
γνοίην
γνοίης
γνόντα
γνόντες
γνούς
γνοῦσαι
 • Parse:
  • Part: Aor Act Dat Sing Fem
  • Part: Aor Act Nom Plur Fem
 • Root: γινώσκω
γνοφεράν
γνοφερός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: dark, gloominess
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMγνοφερόςγνοφεράγνοφερόν
GENγνοφεροῦγνοφερᾶςγνοφεροῦ
DATγνοφερῷγνοφερᾷγνοφερῷ
ACCγνοφερόνγνοφεράνγνοφερόν
Plural
 MascFemNeut
NOMγνοφεροίγνοφεραίγνοφερά
GENγνοφερῶν
DATγνοφεροῖςγνοφεραῖςγνοφεροῖς
ACCγνοφερούςγνοφεράςγνοφερά
γνόφον
γνόφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: darkness, blackness; gloom (as from a storm)
γνόφου
γνοφόω
 • Meaning: to darken, bring gloom, make dark for someone
 • Forms:
  • ἐγνόφωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
γνόφῳ
γνοφώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: pitch dark, gloomy
γνῶ
γνῷ
γνῴην
γνώθι
γνῶμαι
γνῶμεν
γνώμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • purpose, intention, mind, will
  • an action plan
  • opinion, judgment
  • something determined to be the best or most desirable
  • decision, declaration, decree
  • previous knowledge
  • consent, approval
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMγνώμηγνῶμαι
GENγνώμηςγνωμῶν
DATγνώμῃγνώμαις
ACCγνώμηνγνώμας
VOCγνώμηγνῶμαι
γνώμῃ
γνώμην
γνώμης
γνώμῃσι
γνωμοσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: prudence, judgment
 • Forms:
γνῶναι
γνωριεῖς
γνωριεῖτε
γνώριζε
γνωρίζειν
γνωρίζεσθαι
γνωριζέσθω
γνωρίζεται
γνωρίζηται
γνωρίζητε
γνωρίζομεν
γνωριζόμενοι
γνωριζόμενος
γνωριζομένου
γνωριζομένων
γνωρίζονται
γνωρίζοντες
γνωρίζω
 • Meaning:
  • to inform
  • to make known, reveal
  • to become acquainted with
  • to know
  • to certify, acknowledge
 • Forms:
Present
 • γνωρίζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • γνώριζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • γνωριζέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • γνωρίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • γνωρίζηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • γνωρίζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • γνωριζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • γνωρίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • γνωρίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐγνωρίζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐγνωρίζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • γνωρισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • γνωριεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • γνωριεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • γνωρίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • γνωριοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • γνωριοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • γνωρίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • γνωρίσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • γνωριῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • γνωσθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • γνωρίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • γνωρίσαι Verb: Aor Act Infin
 • γνωρίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • γνωρίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • γνωρίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • γνωρισθέντος Part: Pres Act Gen Sing Neut
 • γνωρισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • γνωρισθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • γνώρισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • γνωρίσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐγνώρισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐγνωρίσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐγνώρισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐγνώρισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐγνώρισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐγνώρισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐγνωρίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐγνωρίσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
Perfect
 • ἐγνώρισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
γνωρίζων
γνώριμοι
γνώριμον
γνώριμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • acquainted with, well-known, intimate
 • Substantival Meaning:
  • friend, acquaintance
 • Forms:
γνωρίμου
γνωρίμους
γνωρίμων
γνωριμωτάτου
γνωριμώτερος
 • Parse:
  • Comp Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • very well-known, more well-known
 • Forms:
γνωριοῦμεν
γνωριοῦσι, γνωριοῦσιν
γνωρίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: γνωρίζω
γνωρίσας
γνωρίσατε
γνωρίσει
γνωρίσῃ
γνωρίσητε
γνωρισθέντος
γνωρισθῇ
γνωρισθῇς
γνωρισθήσεται
γνώρισμα
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • identifying feature, token
  • charitable evidence
 • Forms:
  • γνωρίσματα
   • Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • γνωρισμάτων Noun: Gen Plur Neut
γνωρίσματα
γνωρισμάτων
γνώρισον
γνωρίσουσι, γνωρίσουσιν
γνωριστάς
γνωριστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • medium, familiar spirit
  • acquaintance
γνωρίσω
γνωρίσωσι, γνωρίσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: γνωρίζω
γνωριῶ
γνῷς
γνώσει
γνώσεις
γνώσεσθε
γνώσεται
γνώσεων
γνώσεως
γνώσῃ
γνωσθείς
γνωσθέντες
γνωσθῇ
γνωσθῆναι
γνωσθήσεται
γνωσθήσῃ
γνωσθήσομαι
γνωσθήσονται
γνώσθητι
γνωσθήτω
γνωσθῶ
γνῶσι, γνῶσιν
γνῶσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: knowledge, understanding, science
γνώσομαι
γνωσόμεθα
γνώσονται
γνωστά
γνωσταί
γνώστας
γνωστέ
γνωστέον
γνωστέος
 • Parse: Verbal Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: one must know, must realize
 • Forms:
  • γνωστέον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • γνωστέον Adj: Acc Sing Masc
γνωστή
γνώστην
γνώστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an expert, someone who knows, a knowledgeable person, someone who possesses esoteric knowledge, ventriloquist
 • Forms:
γνωστικός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Gnostic
  • astute, adept at knowing
  • Substan: the faculty of knowing
 • Forms:
  • γνωστικῶν Adj: Gen Plur MFN
γνωστικῶν
γνωστοί
γνωστοῖς
γνωστόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: γνωστός
γνωστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • known, acquainted
  • knowable, capable of being known, intelligible
 • Substantival Meaning:
  • acquaintance, close friend, colleague
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMγνωστόςγνωστήγνωστόν
GENγνωστοῦγνωστῆςγνωστοῦ
DATγνωστῷγνωστῇγνωστῷ
ACCγνωστόνγνωστήνγνωστόν
VOCγνωστέγνωστήγνωστόν
Plural
 MascFemNeut
NOMγνωστοίγνωσταίγνωστά
GENγνωστῶνγνωστῶνγνωστῶν
DATγνωστοῖςγνωσταῖςγνωστοῖς
ACCγνωστούςγνωστάςγνωστά
γνωστούς
γνωστῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: clearly, evidently, knowable, with full knowledge
γνῶτε
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: γινώσκω
γνώτω
γνώτωσαν