ἴλαος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: propitious, gracious
 • Forms:
  • ἵλεω Adj: Gen Sing MFN
ἱλαρά
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἱλαρός
ἱλαραί
ἱλαραῖς
ἱλαράν
ἱλαράς
ἱλαροί
ἱλαρόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἱλαρός
ἱλαρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see ἱλαρώτερος
 • Meaning: happy, cheerful, glad, merry
 • Note: origin of English word "hilarious"
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἱλαρόςἱλαράἱλαρόν
GENἱλαροῦἱλαρᾶςἱλαροῦ
DATἱλαρῷἱλαρᾷἱλαρῷ
ACCἱλαρόνἱλαράνἱλαρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἱλαροίἱλαραίἱλαρά
GENἱλαρῶν
DATἱλαροῖςἱλαραῖςἱλαροῖς
ACCἱλαρούςἱλαράςἱλαρά
ἱλαρότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cheerfulness, gladness, graciousness
 • Forms:
ἱλαρότητα
ἱλαρότητι
ἱλαρότητος
ἱλαροῦσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Meaning: to gladden, enjoy
 • Root: ἱλαρόω
ἱλαρόω
 • Meaning: to gladden, brighten, refresh, cheer, make glad
 • Forms:
  • ἱλαρώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἱλαρώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἱλάρωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ἱλαρῦναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἱλαρύνω
ἱλαρύνει
ἱλαρύνω
 • Meaning: to cheer, make cheerful, gladden, make joyful
 • Forms:
  • ἱλαρῦναι Verb: Aor Act Infin
  • ἱλαρύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἱλαρώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
ἱλαρῷ
ἱλαρώθη
ἱλαρῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: cheerfully
ἱλαρώσει
ἱλαρώσῃς
ἱλάρωσον
ἱλαρωτέρα
ἱλαρώτεραι
ἱλαρωτέραν
ἱλαρώτεροι
ἱλαρώτερον
ἱλαρώτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ἱλαρός
 • Meaning: happier, more glad, more cheerful, merrier
ἴλας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἴλη
ἱλάσεται
ἱλάσῃ
ἱλάσθη
ἱλασθῆναι
ἱλάσθης
ἱλάσθητι
ἱλάσκεσθαι
ἱλάσκεται
ἱλάσκομαι
 • Active Meaning:
  • to be forgiving
  • to be favourably inclined
 • Middle Meaning:
  • to appease
  • to propitiate
  • to conciliate
  • to atone
  • to pardon
 • Passive Meaning:
  • to be merciful
  • to be propitious
  • to be favourably inclined
 • Forms:
  • ἱλάσκεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἱλάσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἱλάσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἱλάσκεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἱλάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἱλασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἱλάσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἱλάσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
ἱλασμοί
ἱλασμόν
ἱλασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • atonement of sin, propitiation, expiation
  • sin offering, forgiveness
  • cultic object used as a means of appeasing
  • act of allowing oneself to be appeased or inclined toward such
  • favourable, friendly attitude
ἱλασμοῦ
ἱλαστήριον, ἱλαστῆριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • mercy seat (i.e., the lid on the ark of the covenant)
  • propitiatory
  • the means of propitiation or expiation
  • the gift given to obtain propitiation or expiation
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἱλαστήριονἱλαστήρια
GENἱλαστηρίουἱλαστηρίων
DATἱλαστηρίῳἱλαστηρίοις
ACCἱλαστήριονἱλαστήρια
ἱλαστηρίου
ἱλατεύομαι
ἱλατευσάμην
ἱλατεύσηται
ἱλάτευσον
ἱλατεύω
 • Meaning:
  • to be gracious (to someone)
  • to be forgivingly disposed
  • to be propitious
 • Forms:
  • ἱλατεύομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἱλατευσάμην Verb: Aor Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἱλατεύσηται Verb: Aor Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • ἱλάτευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ἵλεω
ἵλεως
 • Parse:
  • Adverb
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • propitiously, graciously, merciful
  • forgivingly disposed, propitious, gracious

   ἵλεως σοι, Κύριε
   may God be gracious to you, Lord (Matt. 16:22)

ἴλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: organized military group, troop, crowd, band, cavalry
 • Forms:
ἰλύν
ἰλύος
ἰλύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: mud, slime, mire
 • Forms: