δικαζομένους
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root:δικάζω
δικάζοντας
δικάζειν
δικάζεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: δικάζω
δικαζέσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: δικάζω
δικάζηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: δικάζω
δικαζόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: δικάζω
δικάζονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: δικάζω
δικάζοντι
δικαζόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: δικάζω
δικάζου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: δικάζω
δικάζουσι, δικάζουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: δικάζω
δικάζω
 • Active Meaning:
  • to judge, rule
  • to pass judgment on, condemn
  • to sit in judgment and consider a case of
  • to pronounce judgment, mete out justice to
  • to decide
  • to uphold a just cause
 • Middle Meaning:
  • to plead one's cause
  • to contend in a court
  • to go to law
 • Forms:
Present
 • δικάζειν Verb: Pres Act Infin
 • δικάζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • δικαζέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • δικάζηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • δικαζόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • δικάζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • δικάζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • δικάζωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Imperfect
 • ἐδίκαζε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • δικάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • δικασθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • δικάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • δικάσαι Verb: Aor Mid Opt 2nd Sing
 • δικάσαι Verb: Aor Act Infin
 • δικάσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • δικασάσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • δικάσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • δίκασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐδίκασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
δικάζωσι, δικάζωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: δικάζω
δίκαια
δικαία
δικαίᾳ
δίκαιαι
δικαίαν
δικαίας
δίκαιε
δικαιοδοτέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to administer justice
δίκαιοι
δικαιοῖ
δικαίοις
δικαιοκρισία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: righteous judgment; a just sentence
 • Forms:
δικαιοκρισίας
δικαιοκρίτης
δικαιοκρίτου
δικαιολογέομαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to plead a case to a judge; to plead a legal case
 • Forms:
  • δικαιολογησάμενος Part: Aor Mid/Pass Nom Sing Masc
δικαιολογία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • presentation of legal case
  • plea in justification
  • speech in defence of someone, speech in a law court
 • Forms:
δικαιολογησάμενος
δικαιολογίαν
δίκαιον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: δίκαιος
δικαιοπραγεῖν
δικαιοπραγέω
 • Meaning: to act honestly
 • Forms:
  • δικαιοπραγεῖν Verb: Pres Act Infin
  • δικαιοπραγοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
δικαιοπραγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: righteous action
 • Forms:
δικαιοπραγίας
δικαιοπραγοῦντες
δίκαιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see δικαιότερος
 • Note: For superlative, see δικαιότατος
 • Meaning:
  • just, right, righteous
  • meet, fitting, equitable (in character or act)
  • by implication, innocent, holy (absolutely or relatively)
  • even, well-balanced, regular, exact, rigid
  • conforming with standards
 • Forms:
δικαιοσύναι
δικαιοσύναις
δικαιοσύνας
δικαιοσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • divine justice, justification
  • conformity to the dictates of the religion of Israel
  • uprightness and righteousness
  • rightful entitlement
  • proper conduct, equity of character or act
  • fairness and conformity to moral and ethical codes
 • Forms:
δικαιοσύνῃ
δικαιοσύνην
δικαιοσύνης
δικαιοσυνῶν
δικαιότατοι
δικαιότατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of δίκαιος
 • Meaning: most righteous
δικαιοτάτοις
δικαιότερον
 • Parse:
  • Comparative Adj: Acc Sing Masc
  • Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: δίκαιος
δικαιότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of δίκαιος
 • Meaning: more righteous
δικαίου
δικαιοῦ
δικαιούμεθα
δικαιούμενοι
δικαιούμενος
δικαίουν
δικαιοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: δικαιόω
δικαιοῦνται
δικαιοῦντες
δικαίους
δικαιοῦσθαι
δικαιοῦσθε
δικαιοῦται
δικαιόω
 • Meaning:
  • to show justice, do justice, give justice
  • to justify, vindicate, treat as just
  • to declare just and righteous
  • to pronounce as having acted correctly
  • to consider just and correct
  • to keep in irreproachable state
  • to be made righteous
  • to take up the cause of someone as judge
  • to make free, set free, make pure
  • to prove to be right, be just, be guiltless
  • to consider in court and pronounce judgment
 • Note: Also see δικαίων = just, righteous
 • Forms:
Present
 • δικαιούμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • δικαιούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • δικαιούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • δικαίουν Verb: Pres Act Infin
 • δικαιοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • δικαιοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • δικαιοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • δικαιοῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • δικαιοῦσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • δικαιοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • δικαιῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • δίκαιοι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • δικαιοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
Imperfect
 • δικαίων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur/1st Sing
Future
 • δικαιωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • δικαιωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • δικαιωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • δικαιώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing Also see δικαιώσει justification
 • δικαιώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • δικαιώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • δικαιώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • δικαιώσαιμεν Verb: Aor Act Opt 1st Plur
 • δικαιωθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • δικαιωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • δικαιωθηναι Verb: Aor Pass Infin
 • δικαιωθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • δικαιωθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • δικαιωθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • δικαιωθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • δικαιωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • δικαιωθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • δικαιώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • δικαιῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • δικαιώσαισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • δικαιώσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • δικαιώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • δικαιώσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐδικαιώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐδικαιώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐδικαιώθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • ἐδικαίωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐδικαιώσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐδικαίωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐδικαίωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐδικαίωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐδικαίωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • δεδικαίωμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • δεδικαιωμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • δεδικαιωμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • δεδικαιωμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • δεδικαίωται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
δικαίῳ
δικαιώσαιμεν
δικαιωθέντες
δικαιωθῇ
δικαιωθηναι
δικαιωθῇς
δικαιωθήσεται
δικαιωθήσῃ
δικαιωθήσονται
δικαιωθῆτε
δικαιωθήτω
δικαιωθήτωσαν
δικαιωθῶμεν
δικαιωθῶσι, δικαιωθῶσιν
δικαίωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • regulation, requirement, commandment, ordinance, decree
  • legal procedure, protocol
  • righteous deed, legal reason why something is done
  • judgment, justification, righteousness
  • innocence, state of being not guilty
  • rationale, fair and righteous action, reason
  • rightful entitlement
 • Forms:
δικαιώμασι, δικαιώμασιν
δικαιώματα
δικαιώματος
δικαιωμάτων
δικαίων
δικαιῶν
δικαίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • justly, righteously, equitably
  • for good reason, rightly
 • Note: Opposite to ἀδίκως
δικαιῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: δικαιόω
δικαιώσαισαν
δικαιώσας
δικαιώσατε
δικαιώσει
δικαιώσεις
δικαιώσῃ
δικαίωσι, δικαίωσιν
δικαίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • justification, vindication, acquittal
  • administration of justice
δικαιώσουσι, δικαιώσουσιν
δικαιώσω
δικαιώσωσι, δικαιώσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: δικαιόω
δίκας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: δίκη
δικάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Opt 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
 • Root: δικάζω
δικάσαντας
δικασάσθω
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • Root: δικάζω
δικάσει
δικάσηται
δικασθήσονται
δίκασον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: δικάζω
δικασταί
δικαστάς
δικαστήν
δικαστήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • court of justice
  • court house
  • tribunal
 • Forms:
δικαστηρίῳ
 • Parse: Noun: Dat Sing Neut
 • Root: δικαστήριον
δικαστηρίων
 • Parse: Noun: Gen Plur Neut
 • Root: δικαστήριον
δικαστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: judge
 • Forms:
δικαστοῦ
δικάσω
δίκελλα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: two-prong fork
 • Forms:
δικέφαλος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • two-headed
δίκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sentence, verdict
  • justice
  • lawsuit, case, cause, claim
  • penalty, punishment
  • vengeance
  • right (as self-evident), i.e., justice (the principle, a decision, or its execution)
  • δίκη + Gen = after the manner of something
 • Forms:
δίκῃ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: δίκη
δίκην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: δίκη
δίκης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: δίκη
δίκτυα
δικτύοις
δίκτυον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • net (for hunting)
  • a seine (for fishing)
  • lattice, lattice work
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMδίκτυονδίκτυα
GENδικτύουδικτύων
DATδικτύῳδικτύοις
ACCδίκτυονδίκτυα
δικτυόομαι
δικτύου
δικτυόω
 • Active Meaning:
  • to work into a network
  • to be caught in a net
 • Passive Meaning:
  • to be formed into a network
 • Forms:
  • δικτυόομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • δεδικτυωμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
δικτύῳ
δικτύων
δικτυωταί
δικτυωτήν
δικτυωτῆς
δικτυωτόν
δικτυωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • latticed, net-like
 • Substantival Meaning:
  • lattice, grille, made in net fashion, made like a net
 • Forms:
δικτυωτοῦ
δικτυωτῷ