γεύεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: γεύω
γεῦμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a taste, smack, sample, indication
γεύομαι
γευόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root:γεύω
γευόμενος
γευσάμενος
 • Parse: Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • Root: γεύω
γευσαμένους
 • Parse: Part: Aor Mid Acc Plur Masc
 • Root: γεύω
γεύσασθαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Infin
 • Root: γεύω
γεύσασθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • Root: γεύω
γευσάσθωσαν
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 3rd Plur
 • Root: γεύω
γεύσει
γεύσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • Root: γεύω
γεύσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: γεύω
γεύσεως
γεύσῃ
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: γεύω
γεύσηται
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • Root: γεύω
γεῦσιν
γεῦσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • something to be tasted, food
  • act of tasting
  • taste, sense of taste
γεύσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: γεύω
γεῦσον
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: γεύω
γεύσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: γεύω
γεύσωμαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • Root: γεύω
γεύσωνται
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • Root: γεύω
γεύω
 • Meaning:
  • to taste, enjoy, eat
  • to partake of
  • to come to know (something)
  • to experience
 • Forms:
Present
 • γεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • γεύομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • γευόμενον
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
Imperfect
Future
 • γεύσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • γεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • γεύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • γεύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • γευσάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • γευσαμένους Part: Aor Mid Acc Plur Masc
 • γεύσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • γεύσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • γευσάσθωσαν Verb: Aor Mid Imperative 3rd Plur
 • γεύσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • γεύσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • γεῦσον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • γεύσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • γεύσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • ἐγευσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐγεύσασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἐγεύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing