διαγαγεῖν
διαγαγόντι
 • Parse: Part: Aor Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: διάγω
διαγαγών
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: διάγω
διαγανακτέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be full of indignation
διαγγείλῃ
διαγγελεῖτε
διαγγελῇ
διαγγελήσονται
διαγγελία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: notification
διάγγελλε
διαγγέλλουσα
διαγγέλλω
 • Meaning:
  • to spread knowledge of (something), proclaim abroad
  • to make widely known
  • to announce an order (to do something)
  • to declare, report, announce thoroughly, preach, signify
 • Forms:
  • διαγγέλλουσα Part: Aor Act Nom Sing Fem
  • διαγγέλλουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • διαγγείλῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • διαγγελεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • διαγγελῇ Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Sing
  • διαγγελήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • διάγγελλε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • διαγγέλλων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • διηγγέλη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
διαγγέλλων
διάγγελμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • an orally transmitted directive
  • a message, notice
  • something ordered
 • Forms:
διαγγέλματα
διαγεγλυμμένα
διαγεγλυμμένοι
διαγεγλυμμένος
διαγεγραμμένα
διαγεγραμμέναι
διάγει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: διάγω
διάγειν
διαγένηται
διαγενέσθαι
διαγενόμενοι
διαγενόμενος
διαγενομένου
διαγενομένων
διάγῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: διάγω
διαγίγνομαι
 • Meaning: to go through life, live
 • Note: Classical form for διαγίνομαι
 • Forms:
  • διαγενέσθαι Verb: Aor Mid Infin
  • διαγενόμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
  • διαγενόμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
διαγιγνώσκω
 • Note: Classical form for διαγινώσκω
 • Meaning:
  • to recognize distinctly, distinguish
  • to resolve, decide, give judgment
 • Forms:
  • διαγινώσκων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • διαγνούς Part: Aor Act Nom Sing Masc
διαγίνομαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • Part: 2Aor Mid Gen Sing Neut
 • Meaning:
  • to go through life, live
  • to elapse meanwhile, be spent
 • Forms:
  • διεγένετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • διαγένηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • διαγενομένου Part: 2Aor Mid Gen Sing Masc/Neut
  • διαγενομένων Part: 2Aor Mid Gen Plur Fem
  • διαγίνωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
διαγίνωνται
διαγινώσκειν
διαγινώσκεται
διαγινώσκω
 • Meaning:
  • to perceive, know exactly, know thoroughly
  • to consider
  • to form a view on (something)
  • to determine (the steps to be taken)
  • to recognize distinctly, distinguish
  • to spy, notice the presence of (something)
  • to determine, resolve, decide, give judgment
 • Forms:
  • διαγινώσκειν Verb: Pres Act Infin
  • διαγινώσκεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • διάγνωθι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • διαγνωσθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • διαγνώσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • διεγνώκει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
  • διεγνώκειν Verb: PluPerf Act Ind 1st Sing
  • διέγνωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • διεγνωσμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • διεγνωσμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
διαγινώσκων
διαγλυφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: engraving, carving
διαγλυφῆς
διαγλύφω
 • Meaning: to scoop out, carve, engrave
 • Forms:
  • διαγεγλυμμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • διαγεγλυμμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • διαγεγλυμμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
  • διαγλύψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
διαγλύψεις
διαγνούς
διάγνωθι
διαγνῶναι
διαγνωρίζω
 • Meaning:
  • to give an accurate report
  • to make known, tell abroad
  • to tell abroad, tell throughout
 • Forms:
  • διεγνώρισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
διαγνώσεως
διαγνωσθῇ
διάγνωσι, διάγνωσιν
διάγνωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: discernment, decision, examination, distinguishing, hearing, lit.: diagnosis
διαγνώσομαι
διαγογγύζετε
διαγογγύζω
 • Meaning: to murmur, mutter, grumble, complain
 • Forms:
  • διαγογγύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • διαγογγύζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • διεγόγγυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • διεγόγγυζε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • διεγογγύζετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
  • διεγόγγυζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • διεγόγγυζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
διαγογγύσει
διάγομεν
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Plur
  • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root:διάγω
διάγοντας
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root:διάγω
διάγοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: διάγω
διαγορεύει
διαγορεύω
 • Meaning:
  • to speak plainly, declare, state explicitly
  • to prescribe explicitly (in writing)
 • Forms:
  • διαγορεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • διηγορευμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Neut
διάγουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root:διάγω
διαγράφειν
διαγραφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • something delineated, a diagram, a sketch
  • scheme, prescribed plan
  • a marking off by lines, a demarcation
 • Forms:
διαγραφήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Ezek. 43:12
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Root: διαγραφή
διαγράφοντες
διαγράφοντος
διαγράφουσι, διαγράφουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root:διαγράφω
διαγράφω
 • Meaning:
  • to mark out by lines, delineate, map out, portray
  • to diagram a map
  • to write up an payment order
  • to pay a bill, pay a banker's draft
 • Forms:
  • διαγράψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • διαγεγραμμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • διαγεγραμμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
  • διαγράφειν Verb: Pres Act Infin
  • διαγραψάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • διαγράψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • διαγράψωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • διαγράφοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • διαγράψειεν Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • διαγράψοντες Part: Fut Act Nom Plur Masc
διαγράψας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root:διαγράφω
διαγραψάτωσαν
διαγράψειεν
διαγράψεις
διαγράψοντες
διαγράψω
διαγράψωμεν
διαγρηγορέω
 • Meaning: to awaken, keep awake, be awake
 • Forms:
  • διαγρηγορήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
διαγρηγορήσαντες
διαγυμνασία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • full training, exercise
 • Forms:
διάγω
 • Meaning:
  • Motion: to carry across, carry through, draw across
  • Time: to spend time, lead life, living, pass time, continue living, delay
 • Forms:
Present
 • διάγῃ
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • διάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • διάγειν Verb: Pres Act Infin
 • διάγοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • διάγωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • διάγων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • διῆγε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • διῆγον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • διῆγον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • διάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • διαγαγεῖν Verb: Aor Act Infin
 • διαγαγόντι Part: Aor Act Dat Sing Masc/Neut
 • διαγαγών Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • διήγαγε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • διήγαγες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • διήγαγον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
διαγωγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • lifestyle
  • a passing of life, a way or course of life
  • management
 • Forms:
διαγωγάς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: lifestyle, passing of life
 • Root: διαγωγή
διαγωγήν
διάγωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: διάγω
διάγων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: διάγω
διαγωνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: struggle
διαγωνιᾷν
 • Parse:
  • Noun: Acc Sing Fem
  • Noun: Gen Plur Fem
 • Meaning: struggle
 • Root: διαγωνία
διαγωνίζομαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to contend, to struggle against
 • Forms:
  • διαγωνιζομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
διαγωνιζομένων