ὑπό
 • Parse: Preposition
 • Meaning:
  • with Genitive:
   • by (agency):

    ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου
    spoken by the lord through the prophet (Matt. 1:22)

   • because of, as a result of:

    ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἀδικιῶν σου
    because of the multitude of your iniquities (Hos 9:7)

   • subject to, under the authority of

    ὑπ’ ἀνδρὸς οὖσα
    under [the authority of] her husband (Num 5:20,29)

  • with Accusative: under, below
   • subject to, under the authority of

    ὑπὸ τὸν ἄνδρα τὸν σεαυτῆς
    under [the authority of] her husband (Num 5:19)

   • under, below, beneath

    καὶ συνέτριψεν αὐτὰς ὑπὸ τὸ ὄρος
    and he broke them below the mountain (i.e., at the foot of the mountain) (Ex 32:19)

   • beyond, on the other side of (something)

    ἤγαγεν τὰ πρόβατα ὑπὸ τὴν ἔρημον
    he led the sheep beyond the wilderness (Ex 3:1)

   • rank, power, rule:

    ἄνθρωπος εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν
    I am a man under authority (Matt. 8:9)

    ὑπὸ τὴν μητέρα
    under the (protection of) mother (Ex 22:30)

    ὑπὸ τὰς πτέρυγας αὐτοῦ ἐλπιεῖς
    you shall hope under (the protection of) his wings (Ps 90/91:4)

   • time: about, during

    ὑπὸ τὸν ὄρθρον
    about daybreak (Acts 5:21)

    ὑπὸ τὴν νύκτα
    during the night (Tob 7:11)

    ὑπὸ τὴν ἐπερχομένην ἡμέραν
    on the following day (3Macc 5:2)

    ὑπό δὲ τοῦτον τὸν καιρὸν
    about this time (Josh 5:2)

   • all at once:

    ὃς ταπεινώσει τρεῖς ὑφ’ ἓν τῶν βασιλέων
    who will subdue three of the kings with one blow (Barn. 4:4)

 • Forms:
  • ὑπ’ Preposition
  • ὑφ’ Preposition