ἀπό
 • Parse: Preposition
 • Note: Followed by the Genitive
 • Meaning:
  • Basic Meaning: separation from someone, something
  • Removal: from, away from, separation from

   ἀτεκνωθῶ ἀπὸ τῶν δύο ὑμῶν
   I am bereaved of you both (Gen 27:45)

   ἐξηλείφθησαν ἀπὸ τῆς γῆς
   wiped out from the land (Gen 7:23)

  • From thing:

   ἀφ’ ἵππου
   from the horse, on horseback

  • From place:

   ἀπὸ Σάρδεων
   from Sardis

  • Origin: starting from, originating from

   κύριος ἀπέστειλέν με ποιῆσαι πάντα τὰ ἔργα ταῦτα ὅτι οὐκ ἀπ’ ἐμαυτοῦ
   the Lord sent me to do all these thing that are not originating from me (Num 16:28)

   κλέμμα ἀπό τε ὄνου ἕως προβάτου
   stolen from donkey to sheep (Ex 22:4)

  • Of time:

   ἀπὸ τούτου τοῦ χρόνου
   from this time, ever since

   ἀπ’ ἄρτι or ἀπάρτι
   from now on

  • Figurative:

   καλεῖσθαι ἀπὸ τινος
   to be named after someone

  • By agency: by, through the agency of [follows a passive verb]

   αἱ πέτραι διεθρύβησαν ἀπ’ αὐτοῦ
   the rocks are shattered by him (Nahum 1:6)

  • By means: by, with

   στράτευμα συλλέγειν ἀπὸ τῶν χρημάτων
   to bring a campaign together by need

   ἀπὸ τοῦ αἵματος ... καθαριεῖ αὐτὸ
   with blood ... he will cleanse it (Ex 30:10)

  • By cause: for, in consequence of, because of

   ἀπὸ τούτου τοῦ τολμήματος
   for this enterprise

   οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ Ἰσραὴλ ἐβαρυώπησαν ἀπὸ τοῦ γήρους
   Now the eyes of Israel were dim because of age (Gen 48:10)

  • Distributive: one by one

   καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς πάντες παραιτεῖσθαι
   one by one they all began to make excuses (Luke 14:18)

  • Harmoniously: alike, unanimously, in agreement

   καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς πάντες παραιτεῖσθαι
   they all alike began to make excuses (Luke 14:18)

  • Some of all, a portion of

   ἔλαβεν ... ἀπὸ πάντων τῶν ἀγαθῶν
   he took some of all the goods (Gen 24:10)

   ἔλαβεν Μωυσῆς ἀπὸ τοῦ ἐλαίου
   Moses took a portion of the oil (Lev 8:10)

 • Forms:
  • ἀπ’ PREP
  • ἀφ’ PREP