ἦρα, ᾖρα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: αἴρω
ἦραν, ᾖραν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: αἴρω
ἦρας, ᾖρας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: αἴρω
ἠράσθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐράω
ἠράσω
ἤρατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: αἴρω
ἠργάζετο
ἠργάζοντο
ἠργασάμην
ἠργάσαντο
ἠργάσατο
ἤργει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐργέω
ἤργησαν
ἤργησε, ἤργησεν
ἦργμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἄρχω
ἠργυρολόγει
ἠρδαλωμένῳ
ἦρε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: αἴρω
ᾑρέθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to grasp, seize
 • Root: αἱρέω
ᾐρέθην
ἠρέθισε, ἠρέθισεν
ᾕρει
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • to seize
 • Root: αἱρέω
ἤρεισε, ἤρεισεν
ᾑρεῖτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: αἱρέω
ἠρεμάζω
 • Meaning:
  • to be still (without moving)
  • to be silent (esp. from grief)
  • to be dumbfounded, speechless
 • Forms:
  • ἠρεμάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἠρεμάζων
ἠρέμει
 • Parse:
  • Verb: Pres/Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Meaning: to keep quiet
 • Root: ἠρεμέω
ἠρεμέω
 • Meaning: to keep quiet, be still, be at rest
ἠρεμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: rest, quietness
ἠρεμίαν
 • Parse:
  • Noun: Acc Sing Fem
  • Noun: Gen Plur Fem
 • Meaning: rest, quietness
 • Root: ἠρεμία
ἤρεμον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἤρεμος
ἤρεμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: quiet; tranquil
 • Forms:
ἠρεμοῦσι, ἠρεμοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to keep quiet
 • Root: ἠρεμέω
ἦρεν, ἦρε, ᾖρε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: αἴρω
ἤρεσα
ἤρεσαν
ἤρεσε, ἤρεσεν
ἤρεσκον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀρέσκω
ᾑρέτικα
ᾑρέτικεν
ᾑρέτισα
ᾑρετισάμεθα
ᾑρετισάμην
ᾑρέτισαν
ᾑρετίσαντο
ᾑρετίσατο
ᾑρέτισε, ᾑρέτισεν
ᾑρετίσω
ἤρετο
 • Parse #1: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Meaning: to take up, raise
 • Root: αἴρω
 • ——
 • Parse #2: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Meaning: to ask, inquire
 • Root: ἔρομαι
ἠρεύνα
ἠρεύνησαν
ἠρεύνησας
ἠρεύνησε, ἠρεύνησεν
ἠρεύνων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐρευνάω
ᾕρημαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: αἱρέω
ᾑρημένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: αἱρέω
ἠρημώθη
ἠρημώθην
ἠρημωκότας
ἠρημωμέναις
ἠρημωμένας
ἠρημωμένη
ἠρημωμένην
ἠρημωμένης
ἠρημωμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐρημόω
ἠρημωμένων
ἠρήμωσα
ἠρήμωσαν
ἠρήμωσας
ἠρημώσατε
ἠρήμωσε, ἠρήμωσεν
ἠρήμωται
ἤρθη, ᾔρθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: αἴρω
ἤρθην
 • Parse: Verb: 1Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: αἴρω
ἤρθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: αἴρω
ἢριζε, ἢριζεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to strive, wrangle, quarrel
 • Root: ἐρίζω
ἤριζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to strive, wrangle, quarrel
 • Root: ἐρίζω
ἠριθεύετο
ἠριθμήθησαν
ἠριθμημέναι
ἠρίθμηνται
ἠρίθμησαν
ἠρίθμησας
ἠρίθμησε, ἠρίθμησεν
ἠρίθμηται
ἠρίστα
ἠρίστησαν
ἦρκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: αἴρω
ἦρκε, ἦρκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: αἴρω
ἠρκεῖτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to ward off, keep off
 • Root: ἀρκέω
ἤρκεσε, ἤρκεσεν
ἠρκέσθη
ἦρκται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἄρχω
ἦρμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: αἴρω
ἠρμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: αἴρω
ἠρμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: αἴρω
ἠρμένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: αἴρω
ἠρμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: αἴρω
ἡρμηνευμένην
ἡρμήνευσε
ἡρμοσάμην
ἥρμοσαν
ἡρμόσθησαν
ἡρμοσμένα
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἁρμόζω
ἡρμοσμένοι
ἡρμοσμένοις
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἁρμόζω
ἡρμοσμένῳ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ἁρμόζω
ἠρνεῖτο
ἠρνήθην
ἠρνήθησαν
ἤρνημαι
ἠρνημένοι
ἠρνημένοις
ἠρνημένος
ἠρνησάμην
ἠρνήσαντο
ἠρνήσασθε
ἠρνήσατο
ἠρνήσω
ἤρνηται
ἠρνοῦντο
ἤρξα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: ἄρχω
ἦρξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἄρχω
ἠρξάμην
 • Parse: Verb: 1Aor Mid Ind 1st Sing
 • Root: ἄρχω
ἦρξαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἄρχω
ἤρξαντο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: ἄρχω
ἦρξας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἄρχω
ἤρξατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: ἄρχω
ἦρξε, ἦρξεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἄρχω
ἤρξω
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἄρχω
ᾖρον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: αἴρω
ἤροσαν, ᾔροσαν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: αἴρω
ἠροτρία
ἠροτριάσατε
ἡρπάγη
ἥρπαζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἁρπάζω
ἤρπακα
ἥρπακεν
ἥρπασα
ἥρπασαν
ἥρπασε, ἥρπασεν
ἡρπάσθη
ἡρπάσθην
ἤρπασμαι
ἡρπασμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἁρπάζω
ἡρπασμένος
ἠρρώστει
ἠρρώστησε, ἠρρώστησεν
ἦρται
ᾖρτα
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: αἴρω
ἠρτυμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: ἀρτύω
ἠρυθρίων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐρυθριάω
ἠρυθροδανωμένα
ἤρχα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: ἄρχω
ἤρχατο
 • Parse: Verb: 1Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: ἄρχω
ἤρχετο
ἤρχθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἄρχω
ἠρχιτεκτόνησε, ἠρχιτεκτόνησεν
ἠρχόμην
ἤρχοντο
ἤρχου
ἥρωα
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Meaning: hero
 • Root: ἥρως
ἥρως
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: hero
 • Note: See Ἥρως City of Heroes
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἥρωςἥρωες, ἥρως
GENἥρωοςἡρώων
DATἥρωι, ἥρῳἥρωσι(ν)
ACCἥρωα, ἥρωἥρωας, ἥρως
VOCἥρωςἥρωες, ἥρως
ἠρώτα
ἠρωτήθη
ἠρωτήθην
ἠρώτηκα
ἠρώτηκας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to ask
 • Root: ἐρωτάω
ἠρώτημαι
ἠρωτημένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Meaning: to ask, request
 • Root: ἐρωτάω
ἠρωτημένος
ἠρώτησα
ἠρωτήσαμεν
ἠρώτησαν
ἠρώτησας
ἠρώτησε, ἠρώτησεν
ἠρώτουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐρωτάω
ἠρώτων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐρωτάω