ἐκδανείζω
 • Note: also spelled ἐκδανίζω
 • Meaning: to lend with interest
 • Forms:
  • ἐκδανείσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
ἐκδανείσῃς
ἐκδαπανάω
 • Meaning: to spend, exhaust
 • Forms:
  • ἐκδαπανηθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
ἐκδαπανηθήσομαι
ἐκδέδεκται
ἐκδεδίκηται
ἐκδεδομένῃ
ἐκδεδομένη
ἐκδεδομένῳ
ἐκδέδοσαι
ἐκδειματούμενοι
ἐκδειματόω
 • Active Meaning:
  • to frighten out, terrify
 • Passive Meaning:
  • to be greatly terrified
 • Forms:
  • ἐκδειματούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
ἐκδεῖραι
ἐκδείραντες
ἐκδείρας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to flay
 • Root: ἐκδέρω
ἐκδεκτέον
 • Parse: Verbal Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • it must be admitted
  • one must admit, include, admittedly
  • admission of a proposition
 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: Jeremy 56
  Apostolic Fathers: _

ἔκδεξαι
ἐκδέξεται
ἐκδέξῃ
ἐκδέξομαι
ἐκδέρω
 • Meaning:
  • to flay, strip off the skin
  • to remove (a thin, flat object from a surface)
 • Forms:
  • ἐκδείραντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ἐξέδειραν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκδεῖραι Verb: Aor Act Infin
ἐκδέχεσθε
ἐκδέχεται
ἐκδέχομαι
 • Meaning:
  • to take, receive from, accept
  • to accept approvingly
  • to receive (a guest), welcome
  • to pay attention to, take to heart
  • to expect (something, someone)
  • to be in store for
  • to wait (for something, someone), await
  • to view mentally
  • to be surety for (someone)
  • to take in charge
 • Forms:
Present
 • ἐκδέχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐκδέχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκδεχόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ἐκδεχόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐκδεχόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐκδεχομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • ἐκδεχομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἐκδεχομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
Imperfect
 • ἐξεδέχετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • ἐκδέξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐκδέξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἐκδέξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
Aorist
 • ἔκδεξαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
Perfect
 • ἐκδέδεκται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐκδεχόμεθα
ἐκδεχόμενοι
ἐκδεχόμενος
ἐκδεχομένου
ἐκδεχομένους
ἐκδεχομένων
ἐκδέω
 • Meaning:
  • to bind (so as to hang from), fasten to, fasten on
  • to bind (in marriage)
 • Forms:
  • ἔκδου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐκδήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐξέδησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἔκδηλον
ἔκδηλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • manifest, plain
  • conspicuous, clearly noticeable, wholly evident
 • Forms:
  • ἔκδηλον Adj: Acc Sing Fem
ἐκδημέω
 • Meaning:
  • to leave one's country, emigrate
  • to take a long journey
  • to be in a strange land
  • opposite to ἐνδημέω
 • Forms:
  • ἐκδημουμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἐκδημουντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἐκδημησαι Verb: Aor Act Infin
ἐκδημησαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκδημέω
ἐκδημία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • being abroad, going abroad, exile, lit.: out of the company of people
  • going away from home, being away from home, being out of town
 • Forms:
ἐκδημίαν
ἐκδημουμεν
ἐκδημουντες
ἐκδήσεις
ἐκδιαιτάω
 • Active Meaning:
  • to make a change in one's habits
  • to decide a case as an arbitrator
 • Passive Meaning:
  • to change one's mode of life from
 • Forms:
  • ἐξεδιῄτησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκδιαιτέω
 • Meaning: to desert, abandon
 • Forms:
  • ἐκδιαιτηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
ἐκδιαιτηθῆναι
ἐκδιδάσκει
ἐκδιδάσκω
 • Meaning: to teach thoroughly, train
 • Forms:
  • ἐκδιδάσκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
ἐκδιδύσκειν
ἐκδιδυσκόμενος
ἐκδιδύσκω
 • Active Meaning:
  • to strip, despoil
  • to rob possessions
 • Passive Meaning:
  • to be put off
 • Forms:
  • ἐκδιδύσκειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐκδιδυσκόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐκδιδύσκων Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἐκδιδύσκων
ἐκδίδωμι
 • Active Meaning:
  • to give up, surrender, yield
  • to surrender in submission
  • to give up, deliver (a document)
  • to put out, publish
  • to bring out
  • to bring into existence
  • to pay out to, give out as expenditures
  • to issue an official order
  • to produce, make

   ἐκδοῦναι αὔλακας
   make a furrow, plow a furrow

  • to farm out, hire out, lease, rent
 • Middle Meaning:
  • to hand over, deliver
  • to give (a daughter) in marriage
  • to publish
 • Passive Meaning:
  • to have been married
 • Forms:
Present
Imperfect
Future
 • ἐκδόσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐκδώσειν Verb: Fut Act Infin
 • ἐκδώσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐκδώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐκδοθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐκδόσθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἔκδοσθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἐκδοῦναι Verb: Aor Act Infin
 • ἐξέδετο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐξεδόθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξέδοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξέδοτο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἐκδεδομένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐκδεδομένῃ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • ἐκδεδομένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • ἐκδέδοσαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
ἐκδιηγέομαι
 • Meaning: to tell (in detail), recount, narrate
 • Forms:
Present
 • ἐκδιήγηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • ἐκδιηγούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐκδιηγῶνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
Imperfect
Future
 • ἐκδιηγήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐκδιηγήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐκδιήγησαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἐκδιηγήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἐκδιηγησάσθωσαν Verb: Aor Mid Imperative 3rd Plur
ἐκδιήγησαι
ἐκδιηγήσασθαι
ἐκδιηγησάσθωσαν
ἐκδιηγήσεται
ἐκδιηγήσομαι
ἐκδιήγηται
ἐκδιηγούμενοι
ἐκδιηγῶνται
ἐκδικᾷ
ἐκδικάζω
 • Note: Also spelled ἐκδικάω
 • Active Meaning:
  • to avenge, inflict retribution, take revenge
  • to decide finally, settle
 • Middle Meaning:
  • to avenge oneself, take vengeance for
 • Forms:
  • ἐκδικᾶται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐκδικᾷ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
ἐκδικᾶται
ἐκδικάω
ἔκδικε
ἐκδίκει
ἐκδικεῖ
ἐκδικεῖν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Meaning: to avenge, punish, revenge
 • Root: ἐκδικέω
ἐκδικεῖς
ἐκδικεῖται
ἐκδικεῖτε
ἐκδικέω
 • Meaning:
  • to avenge (someone), revenge, procure justice for (someone)
  • to take vengeance for (something), requite, take revenge
  • to do justice to one's official position
  • to exact vengeance for (something)
  • to punish
  • to vindicate
 • Forms:
Present
 • ἐκδικεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐκδίκει Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἐκδικεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἐκδικεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκδικεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἐκδικούμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἐκδικοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐκδικοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ἐκδικοῦσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • ἐκδικῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • ἐκδικῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐξεδίκα Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • ἐκδικηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκδικήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐκδικήσειν Verb: Fut Act Infin
 • ἐκδικήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐκδικήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐκδικησω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἐκδικήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
Aorist
 • ἐκδικηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐκδικηθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • ἐκδικήσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἐκδικῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐκδικήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐκδικήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐκδίκησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐξεδικήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξεδίκησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐξεδίκησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξεδίκησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐξεδίκησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἐκδεδίκηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐκδικηθῆναι
ἐκδικηθήσεται
ἐκδικηθήτω
ἐκδικῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκδικέω
ἐκδικήσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκδικέω
ἐκδικήσατε
ἐκδικήσει
ἐκδικήσειν
ἐκδικήσεις
ἐκδικήσεων
ἐκδικήσεως
ἐκδικήσῃ
ἐκδικήσῃς
ἐκδίκησιν
ἐκδίκησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: vengeance, revenge, punishment, retribution
ἐκδίκησον
ἐκδικήσουσι, ἐκδικήσουσιν
ἐκδικησω
ἐκδικητήν
ἐκδικητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: avenger, vindicator
 • Forms:
ἔκδικον
ἔκδικος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adjectival Meaning:
   • avenging
  • Substantival Meaning:
   • the avenger, someone who punishes, vindicator
   • someone who defends the cause of someone else
 • Forms:
ἐκδικούμενα
ἐκδικοῦντες
ἐκδικοῦσα
ἐκδικοῦσαν
ἐκδικῶ
ἐκδικῶν
ἐκδιωκόμενος
ἐκδιώκοντες
ἐκδιώκοντος
ἐκδιώκω
 • Meaning:
  • to pursue, drive out, chase hard, chase away
  • to banish, attack, persecute severely, afflict
 • Forms:
Present
 • ἐκδιωκόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐκδιώκοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐκδιώκοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
Imperfect
 • ἐξεδίωκον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐξεδίωκον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἐκδιωχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐκδιώξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐκδιώξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐκδιῶξαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐκδιωξάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • ἐξεδιώχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐξεδίωξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἐκδιῶξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐκδιώκω
ἐκδιωξάντων
ἐκδιώξουσι, ἐκδιώξουσιν
ἐκδιώξω
ἐκδιωχθήσονται
ἐκδοθῶσι
ἐκδόσεται
ἐκδόσθαι
ἔκδοσθε
ἔκδοτον
ἔκδοτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • delivered, surrendered, given up
  • subject to jurisdiction of
  • subject to discretion of
 • Forms:
  • ἔκδοτον Adj: Acc Sing Masc
ἔκδου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐκδέω
ἐκδοῦναι
ἐκδοχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • expectation
  • a receiving from another, succession
 • Forms:
ἐκδύνει
ἐκδύνω
 • Note: Also spelled ἐκδύω
 • Active Meaning:
  • to take off, plunder
  • to strip off, remove someone's clothes
  • to escape, get out from
  • to bare, expose

   δράκοντες ἐξέδυσαν μαστούς ἐθήλασαν σκύμνοι αὐτῶν
   a female snake bared her breasts to feed her young (Lam 4:3)

 • Middle Meaning:
  • to strip oneself off
  • to undress oneself
  • to put off
 • Forms:
  • ἐκδύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
ἔκδυσαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐκδύω
ἐκδυσάμενοι
ἐκδύσαντες
ἐκδύσασθαι
ἐκδύσασθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐκδύω
ἐκδύσεται
ἐκδύσῃ
ἔκδυσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐκδύω
ἐκδύσονται
ἐκδύσουσι, ἐκδύσουσιν
ἐκδύσω
ἐκδύσωσι, ἐκδύσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐκδύω
ἐκδύω
 • Note: Also spelled ἐκδύνω
 • Active Meaning:
  • to take off, plunder
  • to strip off
  • to escape, get out from
 • Middle Meaning:
  • to strip oneself off
  • to undress oneself
  • to put off
 • Forms:
Present
Imperfect
Future
 • ἐκδύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐκδύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἐκδύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἐκδύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐκδύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐκδύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἔκδυσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἐκδυσάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • ἐκδύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐκδύσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἐκδύσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἔκδυσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐξεδυσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐξέδυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐξεδύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐξέδυσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐκδώσειν
ἐκδώσεται
ἐκδώσουσι, ἐκδώσουσιν