μακαρία
μακάρια
μακαρίᾳ
μακάριαι
μακαρίαν
μακαριεῖ
μακάριζε
μακαρίζει
μακαρίζετε
μακαρίζομεν
μακαριζομένης
μακαρίζονται
μακαρίζοντες
μακαρίζοντος
μακαρίζουσι, μακαρίζουσιν
μακαρίζω
 • Meaning:
  • to bless
  • to call blessed, count happy, consider fortunate, declare fortunate
  • to make glad, make fortunate
  • to congratulate
 • Forms:
Present
 • μακαριζομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • μακαρίζοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • μακαρίζων Verb: Pres Act Nom Sing Masc
 • μακαρίζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • μακάριζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • μακαρίζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • μακαρίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • μακαρίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • μακαρίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • μακαρίζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
Imperfect
 • ἐμακάριζε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐμακάριζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐμακάριζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • μακαριεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • μακαριοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • μακαριοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • μακαρισθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • μακαρίσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
Aorist
 • ἐμακάρισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐμακάρισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐμακάρισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • μακαρίσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • μακαρίσαιμ Verb: Aor Act Opt 1st Sing
μακαρίζων
μακάριοι
μακαρίοις
μακάριον
μακάριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For comparative, see μακαριώτερος
 • Meaning: blessed, happy, fortunate, well off
 • Forms:
Singular
 Masc/FemFemNeut
NOMμακάριοςμακαρίαμακάριον
GENμακαρίουμακαρίαςμακαρίου
DATμακαρίῳμακαρίᾳμακαρίῳ
ACCμακάριονμακαρίανμακάριον
VOCμακάριεμακάριεμακάριον
Plural
 MascFemNeut
NOMμακάριοιμακάριαιμακάρια
GENμακαρίων
DATμακαρίοιςμακαρίαιςμακαρίοις
ACCμακαρίουςμακαρίαςμακάρια
μακαριότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: happiness, bliss, blessedness, blissful state
 • Forms:
μακαριότητα
μακαρίου
μακαριοῦμεν
μακαρίους
μακαριοῦσι, μακαριοῦσιν
μακαρίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: μακαρίζω
μακαρίσαιμ’
μακαρίσαιμι
μακαρίσεις
μακαρισθήσομαι
μακαρισμόν
μακαρισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • blessing, blessedness; beatification, i.e., attribution of good fortune
  • considered someone fortunate
 • Forms:
μακαριστόν
μακαριστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: blessed, deemed happy, be deemed happy, enviable
 • Forms:
  • μακαριστόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
μακαρίτας
μακαρίτης
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • one blessed (i.e., dead)
 • Forms:
  • μακαρίτας
   • Noun: Nom Sing Masc
   • Noun: Acc Plur Masc
μακαρίων
μακαρίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: blessedly, happily
μακαριώτατος
 • Parse:
  • Superl Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • most blessed, most happy
μακαριωτέρα
μακαριώτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of μακάριος
 • Meaning: happier, more blessed
μακελλάριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: small pick-axe
μάκελλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: shambles; a butcher's stall, meat market or provision-shop
 • Forms:
  • μακέλλῳ Noun: Dat Sing Neut
μακέλλῳ
μακρά
μακρᾷ
μακράν
 • Parse:
  • Adverb
  • Adj: Acc Sing Fem
 • Meaning:
  • far off
  • good distance away
  • great way off
  • at a distance
μακράς
μακρᾶς
μακρόβιοι
μακρόβιον
μακρόβιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: long-lived
 • Forms:
μακροβίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: longevity
 • Forms:
μακροημερεύσει
μακροημερεύσετε
μακροημερεύσητε
μακροημέρευσιν
μακροημέρευσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: length of days, long life
μακροημερεύω
 • Meaning:
  • to live long, prolong life
  • to experience a long life
 • Forms:
  • ἐμακροημέρευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • μακροημερεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • μακροημερεύσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • μακροημερεύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
μακροήμεροι
μακροήμερος/Fem
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: long lived
 • Forms:
  • μακροήμεροι Adj: Nom Plur Masc
μακρόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • in the distance

   εἶδεν τὸν τόπον μακρόθεν
   he saw the place in the distance (Gen 22:4)

  • afar off, from far
  • from a distance, from afar
  • at a distance
μακροθυμεῖ
μακροθυμεῖτε
μακροθυμέω
 • Meaning:
  • to have patience, wait
  • to be patient, forbearing
  • to delay long
 • Forms:
  • μακροθυμούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • ἐμακροθύμησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μακροθυμεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • μακροθυμεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • μακροθυμήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • μακροθυμήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • μακροθυμήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • μακροθύμησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • μακροθυμήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • μακροθυμῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
μακροθυμήσας
μακροθυμήσατε
μακροθυμήσῃ
μακροθύμησον
μακροθυμήσω
μακροθυμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • patience, steadfastness, endurance
  • the ability to persist without giving up
  • forbearance, patience (toward someone), longsuffering
  • taking time before action (e.g., he took time before answering instead of giving a quick answer)
 • Forms:
μακροθυμίᾳ
μακροθυμίαν
μακροθυμίας
μακρόθυμον
μακρόθυμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • long-suffering, patient, forbearing, even-tempered
  • persevering under provocation
 • Forms:
  • μακρόθυμον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • μακρόθυμον Adj: Acc Sing Masc/Fem
μακροθυμούσης
μακροθυμῶν
μακροθύμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • patiently
  • long-sufferingly
  • leniently
μακρόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: μακρός
μακρονοσία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • lingering sickness
 • Forms:
  • μακρονοσίᾳ Noun: Dat Sing Fem
μακρονοσίᾳ
μακρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see μακρότερος
 • Meaning:
  • length: long
  • height: tall, high
  • size: large, great
  • distance: far away, distant, remote, long
  • time: long, lasting, tedious
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMμακρόςμακράμακρόν
GENμακροῦμακρᾶςμακροῦ
DATμακρῷμακρᾷμακρῷ
ACCμακρόνμακράνμακρόν
VOCμακρέμακράμακρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMμακροίμακραίμακρά
GENμακρῶν
DATμακροῖςμακραῖςμακροῖς
ACCμακρούςμακράς
μακρᾶς
μακρά
VOCμακροίμακραίμακρά
μακρότερα
μακροτέρα
μακρότερον
 • Parse:
  • Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Comparative Adj: Acc Sing Masc/Neut
  • Comparative Adverb
 • Root: μακρότερος
μακρότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of μακρός
 • Meaning: longer, taller, higher, larger, greater
μακρότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • long duration, prolongation
  • length (of time)
  • longevity
  • long time

   μακρότητα ἡμερῶν
   long number of days = long time

 • Forms:
μακρότητα
μακρότητι
μακρότητος
μακροτονέω
 • Meaning:
  • to persevere
  • to prolong an activity
 • Forms:
  • ἐμακροτόνησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
μακρούς
μακροχρονίζω
 • Meaning:
  • to live a long time
  • to reign a long time
  • to last a long time
 • Forms:
  • μακροχρονίσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • μακροχρονίσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
μακροχρόνιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: long-lived, live long, long-timed
 • Forms:
μακροχρονίσῃ
μακροχρονίσωσι, μακροχρονίσωσιν
μάκρυμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a thing put far away as abominable, abomination
 • Forms:
μακρύμμασι, μακρύμμασιν
μακρύναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: μακρύνω
μακρῦναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: μακρύνω
μακρυνεῖ
μακρυνεῖς
μακρύνῃς, μακρύνης
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • Verb: 1Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: μακρύνω
μακρυνθείη
μακρυνθῆναι
μακρυνθήσεται
μακρυνθήσονται
μάκρυνον
μακρύνοντες
μακρύνω
 • Meaning:
  • to make large, enlarge
  • to distance, dissociate
  • to increase the extent of, lengthen
  • to keep at a distance, remove to a distance, put away, be far away
  • to delay an action, prolong
  • to remain at a distance
 • Forms:
Present
 • μακρύνῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • μακρύνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
Imperfect
 • ἐμάκρυνε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • μακρυνεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • μακρυνεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • μακρυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • μακρυνθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • μακρῦναι Verb: Aor Act Infin
 • ἐμάκρυνα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐμάκρυνας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐμάκρυνε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐμάκρυναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐμακρύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐμακρύνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • μακρύναι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • μάκρυνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • μακρυνθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
 • μακρυνθῆναι Verb: Aor Pass Infin
Perfect
 • μεμακρυγκότων Part: Perf Act Gen Plur Masc
 • μεμακρυμμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
μακρῷ
μακρῶν
μακρῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: greatly