μάλα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: very, exceedingly, quite, right, certainly, indeed, however, rather
μάλαγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • ointment, emollient, lotion, skin softener
  • analgesic, pain reducer
  • medicinal plaster
  • bandage, soft material, padding (to treat a wound or sores)
μαλακά
μαλακή
μαλακία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sickness, infirmity, illness, ailment
  • weakness, i.e., enervation (debility)
  • lack of energy, despondency, faint-heartedness
  • softness
 • Note: It would seem that νόσος is the disease (which needs to be cured) while μαλακία is the state of being ill or feeling unwell resulting in nausea or vomiting (which needs to be managed or controlled); ἄρρωστος is the state of being ill to the point of being powerless
 • Forms:
μαλακίᾳ
μαλακίαις
μαλακίαν
μαλακίας
μαλακίζεται
μαλακίζομαι
μαλακίζω
 • Meaning:
  • to be diseased, ill
  • to be sick, be softened, be infirm, be discouraged
  • to be cowardly
  • to soften
 • Forms:
  • μαλακισθέντα
   • Part: Nom/Acc Plur Neut
   • Part: Acc Sing Masc
  • μαλακίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • μαλακίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • μεμαλάκισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμαλακίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμαλακίσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • μαλακισθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • μαλακισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • μαλακίσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • μαλακισθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
μαλακισθείς
μαλακισθέντα
μαλακισθέντες
μαλακισθῆναι
μαλακίσθητι
μαλακιῶν
μαλακοί
μαλακοῖς
μαλακός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • Of things: soft, delicate (e.g., soft clothing), gentle, not harsh
  • Of people: dainty, effeminate, soft, tender
 • Substantival Meaning:
  • a catamite, homosexual boy
 • Forms:
  • μαλακόν
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • μαλακά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • μαλακή Adj: Nom Sing Fem
  • μαλακοί Adj: Nom Plur Masc
  • μαλακοῖς Adj: Dat Plur Neut
μαλακοψυχάζω
 • Meaning: to be cowardly, be ill advised
μαλακοψυχέω
 • Meaning:
  • to be fainthearted
  • to be cowardly, act cowardly
 • Forms:
  • μαλακοψυχήσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
μαλακοψυχήσαντας
μαλακύνω
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to soften, weaken
 • Forms:
  • ἐμαλάκυνε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
μαλακῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: softly, gently
μαλακώτερος
 • Parse:
  • Comp Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • softer
μαλθακός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • soft
 • Forms:
  • μαλθακοῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
μαλθακοῦ
μάλιστα
 • Parse: Superlative Adverb
 • Note: Superlative of μάλα
 • Meaning:
  • most of all, above all, chiefly, especially, particularly, very greatly
  • most assuredly, certainly
μάλλοις
μᾶλλον
 • Parse: Comparative Adverb
 • Note: Comparative of μάλα
 • Meaning:
  • more (in comparison)
  • to a greater degree, more
  • rather, by preference

   νῦν οὖν σὲ κακώσομεν μᾶλλον ἢ ἐκείνους
   now we will harm you rather than them (Gen 19:9)

  • rather, otherwise than expected or hoped for
  • instead
  • μᾶλλον δὲ = to be more precise
 • Forms:
  • μᾶλλου Gen Adverb
μαλλός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lock of wool, tufts of wool
μᾶλλου
μαλλῷ