ψύα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: muscle of the loins
 • Note: alternate spelling of ψόα
ψύαι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: ψύα
ψυγήσεται
 • Parse: Verb: 2Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ψύχω
ψυγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chilliness, dampness, drying-place, drying ground, refreshment
 • Forms:
ψυγμούς
ψυκτήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a wine cooler
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMψυκτήρψυκτῆρες
GENψυκτῆροςψυκτήρων
DATψυκτῆριψυκτῆρσι(ν)
ACCψυκτῆραψυκτῆρας
ψυκτῆρες
ψύλλα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: flea
ψύλλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: flea, sea-flea
ψύλλου
ψύξεως
ψῦξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cold, chill
 • Forms:
ψύξουσι, ψύξουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: ψύχω
ψυχαγωγέω
 • Meaning: to lead a soul astray, attract, beguile (someone)
 • Forms:
  • ψυχαγωγῶν Part: Pres Act Gen Plur Masc
ψυχαγωγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: amusement, delight, a winning of souls, persuasion
 • Forms:
ψυχαγωγίαν
ψυχαγωγῶν
ψυχαί
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: ψυχή
ψυχαῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: ψυχή
ψυχαῖσι
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: ψυχή
ψυχάς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ψυχή
ψύχει
 • Parse #1: Noun: Dat Sing Neut
 • Root: ψῦχος
 • ——
 • Parse #2: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ψύχω
ψυχή
 • Parse: Noun: Nom/Voc Sing Fem
 • Meaning:
  • soul, life, creature, living being, physical life, life-force
  • corpse, dead person
  • an individual person
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMψυχήψυχαί
GENψυχῆςψυχῶν
DATψυχῇψυχαῖς
ψυχαῖσι
ACCψυχήνψυχάς
VOCψυχήψυχαί
ψυχῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ψυχή
ψυχήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ψυχή
ψυχῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ψυχή
ψυχικαί
ψυχική
ψυχικοί
ψυχικόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ψυχικός
ψυχικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: natural, sensual, sensitive, sentient
 • Forms:
ψυχικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: of the soul, heartily, at heart
ψῦχος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: cold, coolness, cold weather
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMψῦχοςψύχη
GENψύχουςψυχῶν
DATψύχειψύχεσι(ν)
ACCψύχοςψύχη
ψυχοτροφεῖται
ψυχοτροφέω
 • Meaning: to sustain the soul
 • Forms:
  • ψυχοτροφεῖται Verb: Pres Mid/Pass 3rd Sing
ψυχοτρόφον
ψυχοτρόφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: sustaining life, sustaining soul
 • Forms:
ψυχουλκέομαι
 • Meaning: to be at the last gasp, draw the last breath, breathe the last breath
 • Forms:
  • ψυχουλκούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
ψυχουλκούμενοι
ψύχους
ψυχρόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ψυχρός
ψυχρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: chilly, cold, having a low temperature, chilled
 • Forms:
ψυχροῦ
ψυχρῷ
ψύχω
 • Meaning:
  • to blow, breathe, extinguish (a flame)
  • to cool, make cool, chill
  • to make cold, grow cold, freeze
  • to dry, make dry
 • Forms:
  • ψύχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἔψυξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἔψυξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔψυξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ψυγήσεται Verb: 2Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ψύξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
ψυχῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: ψυχή