ἦξα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: ἄγω (to lead)
ᾖξαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to shoot, dart, glance
 • Root: ἀίσσω
ἥξει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἥκω
ἥξειν
 • Parse: Verb: Fut Act Infin
 • Meaning: to have come, be present
 • Root: ἥκω
ἥξεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἥκω
ἥξετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἥκω
ἥξῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἥκω
ἠξίου
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἀξιόω
ἠξίουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀξιόω
ἠξιώθημεν
 • Parse: Verb: 1Aor Pass Ind 1st Plur
 • Root: ἀξιόω
ἠξιώθην
 • Parse: Verb: 1Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἀξιόω
ἠξιώκειν
 • Parse: Verb: Perf Act Infin
 • Meaning: to put a request to
 • Root: ἀξιόω
ἠξίωσα
ἠξίωσας
ἠξιώσατε
ἠξιώσαμεν
ἠξίωσαν
ἠξίωσε, ἠξίωσεν
ἠξίωται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἀξιόω
ἥξομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: ἥκω
ἥξουσι, ἥξουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἥκω
ἥξω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἥκω
ἥξων
 • Parse: Part: Fut Act Nom Sing Masc
 • Root: ἥκω
ἥξωσι, ἥξωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἥκω