μή
 • Parse: particle
 • Meaning:
  • no, not, cannot, that not
  • any but (that)
  • forbear
  • God forbid
  • lack
  • lest
  • neither, nor
  • never
  • in no way
  • none, nothing
  • untaken, without
 • Note: Usually placed immediately before a verb and thus negativing the entire statement. The verb, if not infinitive, imperative or participle, is mostly in the subjunctive mood
  • Before a verb:
   • negates the statement
   • indicates a prohibition or a negative wish of the speaker
   • τοῦ μὴ + infin. of purpose:

    τοῦ μὴ καλύπτειν
    in order (for her) not to cover (Hos 2:9)

   • μὴ + participle

    τοῦ παιδίου μὴ ὄντος μεθ’ ἡμῶν
    the child not being with us (Gen 44:34)

  • A command with a negative:
   • Do this, not that

    ἐκζητήσατε τὸ καλὸν καὶ μὴ τὸ πονηρόν
    seek the good and not the evil (Amos 5:14)

  • Introducing a rhetorical question which expects a negative answer:

   μὴ φύλαξ τοῦ ἀδελφοῦ μού εἰμι ἐγώ;
   am I my brother's keeper? (Gen 4:9)

  • Negates an adjective:

   ἀπὸ δὲ τῶν κτηνῶν τῶν μὴ καθαρῶν δύο δύο
   but from beasts not clean, two by two (Gen 7:2)

  • Elliptical negation:
   • εἰ δὲ μή = if not, otherwise (Mark 2:22; John 14:11; Rev 2:5, 16)

    μή τι, κύριε, ἐὰν λαλήσω
    if not, Lord, I will speak (Gen 18:30)

  • Indicates dissent:

   μή, κύριε
   No, sir (Gen 23:6)

  • Introducing apprehension:

   μή τίς ἐστιν ἐν ὑμῖν
   lest there is someone in you (Deut 29:18)

 • Combination:
  • εἰ δὲ μή γε = otherwise (Matt 9:17; Luke 5:37; 10:6; 13:9; Matt 9:17; 2Cor 11:16)
  • εἰ μή = unless, except that, except for, apart from, aside from, with the exception of; if not; but (Gal 1:7)
μήγε
 • Parse: particle
 • Meaning:
  • otherwise, no, not, any but (that), forbear, God forbid, lack, lest, neither, never, in no way, none, nor, cannot, nothing, that not, untaken, without
  • εἰ δὲ μήγε = otherwise
μηδ’
μηδαμῆ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: not at all
μηδαμόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • from no place, from nowhere, from no side
  • by no means
μηδαμῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: by no means, certainly not, not so, absolutely not, far be it, may it not be
μηδέ
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: neither, nor (yet), (no) not (once, so much as)
 • Forms:
  • μηδ’ Conjunction
μηδείς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • no one, not even one, no man
  • nothing
  • without delay
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMμηδείς
μηθείς
μηδεμίαμηδέν
μηθέν
GENμηδενός
μηθενός
μηδεμιᾶςμηδενός
μηθενός
DATμηδενί
μηθενί
μηδεμιᾷμηδενί
μηθενί
ACCμηδένα
μηθένα
μηδεμίανμηδέν
μηθέν
μηδεμία
μηδεμίαν
μηδεμιᾶς
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: μηδείς
μηδέν
μηδένα
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: μηδείς
μηδενί
μηδενός
μηδέποτε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: never, not even ever
μηδέπω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: not yet
μηδεπώποτ’
 • Parse: Adverb
 • Meaning: never yet
μηδεπώποτε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: never yet
μηδετέρας
μηδέτερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: neither of the two
 • Forms:
  • μηδετέρας
   • Adj: Gen Sing Fem
   • Adj: Acc Plur Fem
μηθ’
 • Parse: Adverb
 • Meaning: that no one
 • Root: μήτις
μηθαμῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: by no means, certainly not, not so
μηθείς
μηθέν
μηθένα
 • Parse: Adj: Acc Sing Masc
 • Meaning: no one
 • Root: μηδείς
μηθενί
μηθενός
μηθέτερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: neither one (of two mentioned)
 • Forms:
  • μηθετέρῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
μηθετέρῳ
μήκει
μηκέτ᾽
 • Parse: Adverb
 • Meaning: no longer, no more, not from now on, not...any longer
μηκέτι
 • Parse: Adverb
 • Meaning: no longer, no more, not from now on, not...any longer
μήκιστον
μήκιστος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • tallest
 • Forms:
  • μήκιστον
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
μηκόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from afar
μῆκος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: height, length, duration
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμῆκοςμήκα
μήκη
GENμήκουςμηκῶν
DATμήκειμήκεσι(ν)
ACCμήκοςμήκα
μήκη
μήκους
μηκύνειν
μηκύνηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: μηκύνω
μηκύνοντες
μηκύνω
 • Meaning:
  • to make something grow in height
  • to speak at length
  • to enlarge, lengthen
  • to delay, linger
 • Forms:
  • μηκύνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἐμήκυνε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • μηκύνειν Verb: Pres/Fut Act Infin
  • μηκύνηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • μηκύνωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
μηκύνωσι, μηκύνωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: μηκύνω
μῆλα
μηλέα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: apple tree
μήλινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: of an apple-tree
 • Forms:
  • μηλίνῃ Adj: Dat Sing Fem
μηλίνῃ
μήλοις
μῆλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • apple fruit, any tree-fruit
  • apple tree
  • cheek (of one's face)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμῆλονμῆλα
GENμήλουμήλων
DATμήλῳ μήλοις
ACCμῆλονμῆλα
μήλῳ
 • Parse: Noun: Dat Sing Neut
 • Meaning: apple
 • Root: μῆλον
μήλων
 • Parse: Noun: Gen Plur Neut
 • Meaning: apple
 • Root: μῆλον
μηλωταῖς
μηλωτή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sheepskin, goatskin, rough woolly skin
  • mantle, cloak
 • Forms:
μηλωτῇ
μηλωτήν
μήν
 • Parse #1: particle
 • Meaning: and yet, indeed, surely, now then, certainly, truly
 • ——
 • Parse #2: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • month
  • new moon
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMμήνμῆνες
GENμηνόςμηνῶν
DATμηνίμησίν
ACCμῆναμῆνας
μῆνα
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: μήν
μηναγύρτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: beggar priest of Rhea
μῆνας
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Root: μήν
μῆνες
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc
 • Root: μήν
μηνί
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc
 • Root: μήν
μηνιαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: one month old, monthly
 • Forms:
μηνιαίου
μηνίαμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: wrath, cause of wrath, fury
μηνιάσῃς
μηνιάω
 • Meaning:
  • to act with anger against
  • to bear a grudge against
  • to be angry, hate, have hatred
 • Forms:
  • μηνιάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
μηνιεῖ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: μηνίω
μηνιεῖς
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: μηνίω
μήνιμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: cause of wrath, guilt
 • Forms:
μῆνιν
μῆνις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • strong anger, implacable anger, rage
  • vengefulness, vehemence
 • Forms:
  • μῆνιν Noun: Acc Sing Fem
μηνίσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: μηνίω
μηνίσεως
μηνίσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: μηνίω
μήνισις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wrath, anger
μηνίσκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a crescent-shaped ornament, pendant, necklace
μηνίσκους
μηνίσκων
μηνίω
 • Meaning:
  • to act with anger against
  • to be wroth, be angry, carry a grudge
 • Forms:
  • μηνιῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • μηνιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • μηνιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • μηνίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • μηνίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • μηνιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
μηνιῶ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: μηνίω
μηνιῶντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: μηνίω
μηνός
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: μήν
μηνύει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root:μηνύω
μηνύειν
μηνυθείσης
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • Root: μηνύω
μηνυθέντες
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • Root: μηνύω
μηνυθέντων
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: μηνύω
μηνυθῆναι
μηνῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root:μηνύω
μηνύσαντα
 • Parse: Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • Root: μηνύω
μηνύσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: μηνύω
μηνυτάς
μηνυτής
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bringing to light
 • Forms:
  • μηνυτάς
   • Noun: Acc Plur Masc
   • Noun: Nom Sing Masc
μηνύω
 • Active Meaning:
  • to make known, show, reveal, disclose
  • to give new information about something, give a tip
  • to inform, tell
  • to report, declare
  • to intimate
  • to denounce, give harmful information about someone
 • Passive Meaning:
  • to be informed, be told
  • to be mentioned
  • to be betrayed
 • Forms:
  • μηνυθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • μηνύει
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • μηνῦσαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἐμηνύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμήνυσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μηνύειν Verb: Pres Act Infin
  • μηνυθείσης Part: Aor Pass Gen Sing Fem
  • μηνυθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
  • μηνυθέντων Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • μηνύσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • μηνύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • μηνύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • μεμηνύκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
μηνύων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: μηνύω
μηνῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Root: μήν
μήποτε, μή ποτε
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • in order that … not (used with Aorist subjunctive to express apprehension)
  • perhaps, if peradventure, perchance
  • out of the fear that, fearing
  • what if? e.g., "What if I do that and the result is not what you expect?" (See Gen. 24:5)
  • a clause that suspects the worst, e.g., "If you go, I am afraid that such and such will happen."
  • lest (at any time, haply), not at all, whether or not
  • or else (See Judg. 14:15); otherwise (do this thing otherwise that will happen)
  • not ever
  • also if (or lest) ever (or perhaps)
μήπου
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: lest
 • Note: Also in two words: μή που
μήπω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: not yet
μήπως, μή πως
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • otherwise
  • perhaps, lest somehow
  • lest (by any means, by some means, haply, perhaps)
  • to avert the possibility that.

   πρόσεχε μήπως ὀλισθῃς
   Watch out in case you slip (Sir 28:26)

μηρίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • thigh (of sacrificial animal)
  • slices (of meat) cut from the thighs, thigh bone
 • Forms:
μηρίων
μηροί
μηροῖς
μηρόν
μηρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • thigh
  • the outer side of the leg where a sword is worn
  • the base of (a mountain)
  • the inner recess of (something, e.g., cave)
  • Plural: loins (as the source of procreative power)
 • Forms:
μηροῦ
μηρούς
μηρυκᾶται
μηρυκισμόν
μηρυκισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: cud, chewing the cud
 • Forms:
μηρύομαι
 • Meaning: to draw up, furl, gather up, wind up wool
 • Forms:
  • μηρυομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
μηρυομένη
μηρῷ
μηρῶν
μησί, μησίν
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc
 • Root: μήν
μήτε
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: neither, or/nor, so as much, not even
μῆτερ
μητέρα
μητέρας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: μήτηρ
μητέρες
μητέρων
μήτηρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • mother (i.e., a female parent who has given birth to a child)
  • the ultimate origin
  • a leading female figure and patron (e.g., Deborah)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMμήτηρμητέρες
GENμητρόςμητέρων
DATμητρίμητράσι(ν)
ACCμητέραμητέρας
VOCμῆτερμητέρες
μήτι
 • Parse: particle
 • Meaning:
  • not, not yet
  • whether at all
  • lest anyone, lest anything
  • that no one, that nothing
 • Note: the particle is usually not expressed, except by the form of the question
μήτιγε, μήτι γε
 • Parse: particle
 • Meaning: let alone, not to speak of, not to mention
μήτις
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: Combination of μή τις
 • Meaning:
  • no one
  • μήτις ὑμῶν (none of you)
μήτρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: womb, the matrix
 • Forms:
μήτρᾳ
μητράδελφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: mother's brother or sister; uncle or aunt
μητραλῴαις
μητραλῴας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: murderer of mothers; a mother-killer, i.e., matricide
 • Forms:
  • μητραλῴαις Noun: Dat Plur Masc
  • μητρολῴαις Noun: Dat Plur Masc
μήτραν
μήτρας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: μήτρα
μητράσι, μητράσιν
μητρί
μητρικά
μητρικῆς
μητρικός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of a mother
 • Forms:
  • μητρικῆς Adj: Gen Sing Fem
  • μητρικά
   • Adj: Nom Sing Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
μητρολῴαις
μητροπόλεσιν
μητροπόλεων
μητρόπολιν
μητρόπολις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: capital city, chief city, a mother city, i.e., "metropolis"
 • Forms:
μητρός
μητρυιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: stepmother
 • Forms:
μητρῴας
μητρῷος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: of a mother, a mother's
 • Forms:
  • μητρῴας Adj: Gen Sing Fem
μηχαναῖς
μηχανάομαι
 • Meaning:
  • to plot against, make plans for someone's overthrow
  • to plan, devise, contrive, prepare, make ready
  • to build, construct, assemble
 • Forms:
  • μηχανωμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
  • μηχανωμένας
   • Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
   • Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
  • μηχανησάμενος Part: Aor Mid/Pass Nom Sing Masc
  • μηχανᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Sing
  • μηχανώμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐμηχανᾶτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμηχανῶντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • μεμηχανευμένων Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
  • μεμηχανημένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Neut
  • μηχανᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • μηχανώμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
μηχανάς
μηχανᾶσθαι
μηχανᾶται
μηχανεύομαι
 • Meaning: to invent, devise, prepare, make ready
 • Forms:
  • μεμηχανευμένας Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Plur
μηχανή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a war engine
  • a crane, an instrument, machine, mechanical device
  • a contrivance, contraption, wiles
  • a plan intended to accomplish something
 • Forms:
μηχάνημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • war machine, an engine (of war) (e.g., a catapult)
  • a construction device
  • an elaborate construction
 • Forms:
μηχανήμασι, μηχανήμασιν
μηχανήματα
μηχανήν
μηχανῆς
μηχανησάμενος
μηχανωμένοις
μηχανωμένας
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
 • Root:μηχανάομαι
μηχανώμενοι
μηχανώμενος
μηχανῶν