ἀνά
 • Parse: Preposition
 • Meaning:
  • ἀνά + Acc = up, again, back
  • Of Place: up (e.g., up the river)
  • Of Place: over, through, upon (e.g., over the field, through the field)
  • Of Time:

   ἀνὰ πᾶσαν τὴν ἡμέραν
   all day long

  • Figurative:

   ἀνὰ κράτος
   to the extent of one's power

   ἀνὰ λόγον
   in due proportion

  • Distributive number: each, respectively, apiece

   ἀνὰ πέντε
   five each

   ἀνὰ δύο
   two by two; in pairs

  • Distributively:

   ἀνὰ πᾶσαν ἡμέραν
   every day

  • Accumulative number: to the number of

   ἔχων ἀνὰ πτέρυγας ἕξ
   having wings to the number of six

  • Ratio: by a (specified) rate

   ἀνὰ δηνάριον
   by the rate of a denarius

 • Combination:
  • ἀνὰ is often followed by μέσον and a noun in the Genitive

   ἀνὰ μέσον + Gen
   between, in midst of, among

   ἀνὰ μέσον followed by a repeated noun
   between one collection of something and another collection of the same substance

   ἀνὰ μέσον ὕδατος καὶ ὕδατος
   between one mass/body of water and another mass/body of water (Gen. 1:6)

   ἀνὰ μέσον ποίμνης καὶ ποίμνης
   between one flock and another flock (Gen. 32:16)

  • ἀνὰ μέσον is repeated = one thing from another

   διεχώρισεν ὁ Θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους
   God separated/distinguished the light from the darkness (Gen. 1:4)

   διαχωρίζειν ἀνὰ μέσον τῆς ἡμέρας καὶ ἀνὰ μέσον τῆς νυκτός
   to distinguish the day from the night (Gen. 1:14)

   ἀνέλαβον τὸ μέτρον ἀνὰ μέσον τῆς γῆς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ οὐρανοῦ
   they lifted up the measure from the earth to the sky (Zech 5:9)