πέφαγκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: φαίνω
πεφανέρωκα
πεφανέρωκαν
πεφανέρωκεν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Infin
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: φανερόω
πεφανέρωμαι
πεφανερώμεθα
πεφανερῶσθαι
πεφανέρωται
πεφανέρωτο
πέφασμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: φαίνω
πεφατνωμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: φατνόω
πεφαυλισμένοι
πεφαυλισμένος
πέφευγα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: φεύγω
πέφευγας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: φεύγω
πεφεύγασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: φεύγω
πέφευγεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: φεύγω
πεφευγέναι
πεφευγότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: φεύγω
πεφευγότων
 • Parse: Part: Perf Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: φεύγω
πεφήνασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: φαίνω (to appear, reveal)
πέφηνεν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • Root: φαίνω (to appear, reveal)
πεφηνέναι
 • Parse: Verb: Perf Act Infin
 • Root: φαίνω (to appear, reveal)
πεφθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πέπτω
πεφθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πέπτω
πεφίληκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: φιλέω
πεφιλήκατε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • Root: φιλέω
πεφίλημαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: φιλέω
πεφιλημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: φιλέω
πεφιλοπονημένων
πεφιλοτίμηται
πεφίμωσο
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: φιμόω
πεφόβησθε
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: φοβέω
πεφόνευκεν
πεφονευμένης
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: φονεύω
πεφονευμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: φονεύω
πεφονευμενω
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Meaning: to murder, kill
 • Root: φονεύω
πεφονευμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: φονεύω
πεφόνευται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φονεύω
πεφορηκότες
 • Parse: Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • Root: φορέω
πεφορτισμένοι
πεφραγμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: φράσσω
πεφραγμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: φράσσω
πεφρενωμένος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: φρενόω
πέφρικεν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Perf Act Infin
  • Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • Root: φρίσσω
πεφρικώς
πεφροντικότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: φροντίζω
πεφρυαγμένου
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: φρυάζω
πεφρυγμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: φρύγω
πεφυγαδευκότες
πεφυγαδευκότων
πέφυκας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: φύω
πεφύκασι
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: φύω
πέφυκε, πέφυκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: φύω
πεφυκότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: φύω
πεφύλαγμαι
πεφυλαγμένα
πεφυλαγμένην
πεφυλαγμένοι
πεφύλακα
πεφυλακότες
πεφύλακται
πεφύλαξαι
πεφύλαχα
πεφυραμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: φυράω
πεφυραμένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: φυράω
πεφυραμένης
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: φυράω
πεφυραμένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: φυράω
πέφυρμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: φύρω
πεφυρμέναι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Root: φύρω
πεφυρμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: φύρω
πεφυρμένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: φύρω
πεφυρμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: φύρω
πεφυρμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: φύρω
πεφυσιωμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: φυσιόω
πεφυσιωμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: φυσιόω
πεφύτευκαν
πεφυτευμέναι
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Root: φυτεύω
πεφυτευμένας
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • Root: φυτεύω
πεφυτευμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: φυτεύω
πεφυτευμένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: φυτεύω
πεφυτευμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: φυτεύω
πεφυτευμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: φυτεύω
πεφύτευται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φυτεύω
πεφωτισμένῃ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: φωτίζω
πεφωτισμένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: φωτίζω
πεφωτισμένῳ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: φωτίζω