διαλαβόντες
διαλαβοῦσα
διαλάβωμεν
διαλαβών
διαλαγχάνω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to divide by lot
διαλαθεῖν
διαλαλέω
 • Meaning: to discuss, speak everywhere, commune, noise abroad
 • Forms:
  • διελαλεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • διελάλουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • διελάλουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
διαλάμβανε
διαλαμβάνει
διαλαμβάνειν
διαλαμβάνω
 • Meaning:
  • to comprehend
  • to perceive and realize
  • to think (+Infin)
  • to take or receive severally, i.e., each for himself, each his share
 • Forms:
  • διαλαμβάνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • διαλήψει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • διαλαβόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • διαλαμβάνειν Verb: Pres Act Infin
  • διαλήμψεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • διειλήφαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • διειληφότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
  • διέλαβε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • διελάμβανον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • διελάμβανον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • διαλάβωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • διαλαβοῦσα Part: Aor Act Nom Sing Fem
  • διαλαβών Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • διαλαμβάνει
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
διαλαμβάνων
διαλαμπής
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • white-hot
διαλαμπούσης
διαλάμπω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to shine through
 • Forms:
  • διαλαμπούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • διαλαμψάντων
   • Verb: Aor Act Imperativ 3rd plur
   • Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
διαλάμπων
διαλάμψαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imprativ 2nd Sing
 • Meaning:
  • to shine through
 • Root:διαλάμπω
διαλάμψαντας
 • Parse:
  • Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • Meaning:
  • to shine through
 • Root:διαλάμπω
διαλάμψαντες
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Meaning:
  • to shine through
 • Root:διαλάμπω
διαλαμψάντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperativ 3rd plur
  • Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: διαλάμπω
διαλανθάνω
 • Meaning:
  • to escape notice
  • to act by successfully escaping the notice of someone
 • Forms:
  • διαλαθεῖν Verb: Pres/2Aor Act Infin
  • διέλαθον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
διαλέγεσθαι
διαλέγεται
διαλεγῆναι
διαλέγομαι
διαλεγόμενοι
διαλεγόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: διαλέγω
διαλεγόμενος
διαλεγομένου
διαλέγω
 • Active Meaning:
  • to argue, reason
  • to discuss, confer, commune, dialog
  • to dispute, debate, conduct a discussion
  • to negotiate, haggle, mediate
  • to pick out one from another
  • to select, choose, separate, pick out one from another, pick out
  • to speak to, preach to, address
 • Middle/Passive Meaning:
  • to hold a discussion, to hold a conversation
 • Forms:
Present
 • διαλέγεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • διαλέγεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διαλέγομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • διαλεγόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • διαλεγόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • διαλεγόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • διαλεγομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
Imperfect
 • διελέγετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • διαλεξομένων Part: Fut Mid Gen Plur MFN
 • διαλέξεσθαι Verb: Fut Mid Infin
 • διαλεξομένους Part: Fut Mid Acc Plur Masc
 • διαλεχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • διαλεχθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • διαλεχθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • διαλεγῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • διελέχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • διαλεχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • διελέχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • διελέξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • διελέξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
διαλειπεῖν
διαλείπεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to leave an interval between
 • Root: διαλείπω
διαλειπέτω
διαλειπέτωσαν
διαλείπῃς
διαλείπητε
διαλείποιμεν
διαλείπω
 • Meaning:
  • to stop, cease
  • to stop temporarily in the middle (of an action)
  • to intermit, leave an interval between, leave off in the middle
  • to leave a gap
  • to do something sporadically, occasionally
  • to allow some time to elapse (before taking action)
 • Forms:
Present
 • διαλείποιμεν Verb: Pres Act Opt 1st Plur
Imperfect
 • διέλειπον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • διέλειπον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • διαλείψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • διαλείψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
Aorist
 • διαλίπωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • διαλιπών Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • διαλίῃς Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • διαλιπεῖν Verb: Aor Act Infin
 • διαλιπέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • διαλιπέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • διαλίπῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • διαλίπητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • διέλιπε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • διελίπομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • διέλιπον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
Perfect
 • διαλέλοιπεν Verb: Perf Act Infin
 • διαλέλοιπεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • διαλέλοιπεν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
διαλεκτικῆς
διαλέλοιπεν
διαλίπωμεν
διαλιπών
διαλείψει
διαλείψεις
διαλεκτικός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • logic, conversational, skilled in logical argument, dialectic
 • Forms:
  • διαλεκτικῆς Adj: Gen Sing Fem
διαλεκτικώτατος
 • Parse:
  • Superl Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • most skilled in logical argument
διάλεκτον
διάλεκτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • language (the language of a country)
  • dialect (the way that the words of a language are spoken)
  • the way of speaking, enunciation
 • Forms:
διαλέκτῳ
διαλελοιπότων
 • Parse: Part: Perf Act Gen Plur Masc/Neut
 • Meaning: to leave an interval between
 • Root: διαλείπω
διαλέλυται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: διαλύω
διαλέξεσι
διαλέξεσιν
διαλέξεσθαι
διαλέξεων
διάλεξις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • argument, discourse
 • Forms:
  • διαλέξεσι, διαλέξεσιν Noun: Dat Plur Fem
  • διαλέξεων Noun: Gen Plur Fem
διαλεξομένους
διαλεξομένων
διάλευκα
διάλευκοι
διάλευκον
διάλευκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: white-mixed, spotted with white, speckled
 • Forms:
διαλεύκους
διαλεχθείς
διαλεχθῆναι
διαλεχθήσεται
διαλεχθῶμεν
διαλήμψεσθε
διάλημψιν
διάλημψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • judgment, opinion
  • grasping with both hands
 • Forms:
διαλήψει
διαλήψεως
διαλῆψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: conviction
διαλίῃς
διάλιθος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: set with precious stones
διαλιμπάνω
 • Meaning: to stop, cease, intermit
 • Forms:
  • διελίμπανε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
διαλιπεῖν
διαλιπέτω
διαλιπέτωσαν
διαλίπῃς
διαλίπητε
διαλλαγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: reconciliation, interchange, exchange
 • Forms:
διαλλαγῇ
διαλλάγηθι
διαλλαγήσεται
διαλλαγῶσι, διαλλαγῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: διαλλάσσω
διαλλάξαι
διαλλάξας
διαλλάσσεται
διαλλάσσοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: διαλλάσσω
διαλλάσσοντες
διαλλάσσουσι, διαλλάσσουσιν
διαλλάσσω
 • Active Meaning:
  • to alter, transform
  • to frustrate
  • to change totally, exchange, interchange
  • to give up in exchange
  • to reconcile
  • to use variety
 • Passive Meaning:
  • to differ, be at variance, be in conflict with
  • to be reconciled (to someone)
  • to leap out from
 • Forms:
  • διαλλάττομεν
   • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
   • Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
  • διαλλάσσοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • διαλλάγηθι Verb: 2Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • διαλλαγήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • διαλλάσσεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • διαλλάσσοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • διαλλάσσουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • διαλλάσσων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • διαλλάξαι Verb: Aor Act Infin
  • διαλλάξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • διηλλαγμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Neut
  • διαλλαγῶσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • διαλλάττοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
διαλλάσσων
διαλλάττομεν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • Root: διαλλάσσω
διαλλάττοντος
διάλλομαι
 • Meaning:
  • to leap across, jump over, vault, bound
  • to jump from place to place
 • Forms:
  • διαλλόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
διαλλόμενος
διαλογή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • conversation, discussion
  • account, discourse, estimate, enumeration, meditation
 • Forms:
διαλογιεῖσθε
διαλογίζεσθαι
διαλογίζεσθε
διαλογίζεται
διαλογίζῃ
διαλογίζοιτο
διαλογίζομαι
 • Meaning:
  • to form (a plan) in the mind
  • to consider, ponder, reason, mull over, muse over, reflect on, contemplate
  • to argue, consider and discuss, evaluate
  • to balance accounts
 • Forms:
Present
 • διαλογίζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • διαλογίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διαλογιζομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • διαλογιζομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • διαλογίζῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • διαλογίζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • διαλογίζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • διαλογιζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • διαλογιζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • διαλογιζομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • διαλογίζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
Imperfect
 • διαλογίζου Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • διελογίζεσθε Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • διελογίζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διελογιζόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • διελογίζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • διαλογιεῖσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • διαλογιοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • διαλογισάσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • διελογισάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • διελογίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • διελογίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
διαλογιζόμενοι
διαλογιζομενοις
διαλογιζόμενος
διαλογιζομένου
διαλογιζομένους
διαλογιζομένων
διαλογίζονται
διαλογίζου
διαλογιοῦνται
διαλογισάσθω
διαλογισμοί
διαλογισμοῖς
διαλογισμόν
διαλογισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • consideration, thought, opinion, reasoning, design, plan
  • the content of reflection or reasoning
  • doubt, dispute, argument, debate, discussion
  • conversation
διαλογισμοῦ
διαλογισμούς
διαλογισμῷ
διαλογισμῶν
διαλόγοις
διάλογον
διάλογος
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • conversation, dialogue
 • Forms:
  • διαλόγοις Noun: Dat PlurMasc
  • διάλογον Noun: Acc Sing Masc
  • διαλόγους Noun: Acc Plur Masc
  • διαλόγῳ Noun: Dat Sing Masc
διαλόγους
διαλόγῳ
διαλοιδορέομαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to rail furiously at
 • Forms:
  • διαλοιδορουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
διαλοιδόρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • railing (at one another)
  • abuse
διαλοιδορουμένων
διάλυε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: διαλύω
διαλύειν
διαλύεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: διαλύω
διαλυθῇ
διαλυθέντος
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: διαλύω
διαλυθήσεται
διαλυθήσονται
διαλῦον
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: διαλύω
διαλύοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: διαλύω
διαλῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: διαλύω
διαλύσει
διαλύσεις
 • Parse #1:
  • Noun: Nom Plur Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: separating, parting
 • Root: διάλυσις
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Meaning: to loose away, part asunder
 • Root: διαλύω
διαλύσεως
διάλυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • break up, dissolution, decay, a loosing one from another, separating, parting
  • a clear-cut end
διαλύω
 • Active Meaning:
  • to break up, dissolve, split apart
  • to untie, come loose, loose from entanglement, destroy, put an end to, undo
  • to dissolve, consume
  • to end a personal relationship
  • to end
  • to relax
  • to disperse, scatter
 • Passive Meaning:
  • to be loosed, be freed from a bond
  • to be reconciled
  • to settle a quarrel
  • to decay
 • Forms:
Present
 • διαλύειν Part: Pres Act Infin
 • διαλύοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • διαλύοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • διαλύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διάλυε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • διαλῦον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
Imperfect
 • διέλυε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • διελύοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • διαλυθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • διαλύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • διαλυθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
 • διαλυθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • διαλῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • διελύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • διελύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
Perfect
 • διαλέλυται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing