ἄκρα
ἄκρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • tower, citadel
  • hilltop, top, height
  • headland, foreland
  • extremity, end
 • Note: Also see Adjective: ἄκρα
 • Forms:
ἄκρᾳ
ἄκρᾳ
ἄκραις
ἄκραν
ἄκρας
 • Parse #1:
  • Adj: Gen Sing Fem
  • Adj: Acc Plur Fem
 • Root: ἄκρος
 • ——
 • Parse #2:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἄκρα
ἀκρασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lack of self-control, self-indulgence, bad mixture, ill temperature, uncontrolled, lacking self-restraint, excess, incontinence
 • Forms:
ἀκρασίαις
ἀκρασίαν
ἀκρασίας
ἀκρατεῖς
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Masc
  • Adj: Nom/Acc Plur Fem
 • Root: ἀκρατής
ἀκρατής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: uncontrolled, powerless, without self-control, incontinent, dissolute, intemperate, not having command over
 • Forms:
ἄκρατον
ἄκρατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: undiluted, without mixture, unmixed, sheer, neat
 • Forms:
ἀκράτου
ἀκράτῳ
ἀκριβάζω
 • Active Meaning:
  • to make exact, make accurate
  • to prove accurate
  • to investigate accurately, understand thoroughly
  • to describe accurately
 • Passive Meaning:
  • to be proved accurate, correct, or reliable
  • to be proud (because he was right after all)
 • Forms:
  • ἠκριβάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἀκρίβασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: accurate instruction, commandment
 • Forms:
ἀκριβασμοί
ἀκριβασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • commandment
  • careful investigation of (something)
  • accurate investigation
  • searching (of heart)
  • inquiry (of heart)
ἀκριβεῖ
ἀκρίβεια, ἀκριβεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • strictness, exactness, minute accuracy, precision, perfect manner, precise meaning
  • precise meaning, precise information
 • Forms:
ἀκριβείᾳ
ἀκρίβειαν
ἀκριβείας
ἀκριβεῖς
ἀκριβές
ἀκριβεστάτην
ἀκριβέστατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of ἀκριβής
 • Meaning: most exact, strictest
ἀκριβέστερον
ἀκριβέστερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ἀκριβής
 • Meaning: more accurate, more strict
ἀκριβεύεσθαι
ἀκριβεύομαι
ἀκριβεύω
 • Meaning:
  • to pay strict attention
  • to use accurately
 • Forms:
  • ἀκριβεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀκριβεύομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
ἀκριβής
ἀκριβόω
 • Meaning:
  • to ascertain (exactly)
  • to be exact
  • to inquire diligently
 • Forms:
  • ἠκρίβωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠκρίβωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀκριβῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: exactly, accurately, carefully, circumspectly, diligently, perfect, perfectly
ἀκρίδα
ἀκρίδας
ἀκρίδες
ἀκρίδι
ἀκρίδος
ἀκρίδων
ἀκρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • locust, grasshopper, cricket
  • Singular: swarm of locusts
 • Forms:
ἀκρίτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • without a trial, unjustly
  • unduly, illegitimately
  • disorderly, unarranged, without distinction
  • undecidedly, doubtfully
  • continually, unceasingly
  • rashly, indiscreetly, indiscriminately
ἀκρόαμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a piece recited, a song sung, entertainment with stories and music, anything heard with pleasure
ἀκροάομαι
 • Meaning: to listen to, hearken to, listen attentively
 • Forms:
  • ἀκρόασαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἀκροάσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀκροᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀκροᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Sing
ἀκρόασαι
ἀκροάσει
ἀκροάσεται
ἀκροάσεως
ἀκροᾶσθαι
ἀκρόασιν
ἀκρόασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: attentive listening, hearing, obedience
ἀκροαταί
ἀκροᾶται
ἀκροατήν
ἀκροατήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an audience room, place of hearing
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀκροατήριονἀκροατήρια
GENἀκροατηρίουἀκροατηρίων
DATἀκροατηρίῳἀκροατηρίοις
ACCἀκροατήριονἀκροατήρια
ἀκροατής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a hearer, attentive listener
 • Forms:
ἀκροατοῦ
ἀκροατῶν
ἀκροβυστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the prepuce, the foreskin, an uncircumcised state or person, not circumcised, uncircumcision
 • Forms:
ἀκροβυστίᾳ
ἀκροβυστίαις
ἀκροβυστίαν
ἀκροβυστίας
ἀκροβυστιῶν
ἀκρόβυστος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an uncircumcised man
ἀκροβύστου
ἀκρογωνιαῖον
ἀκρογωνιαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: foundational corner, extreme corner, chief corner, lying on the extreme corner, cornerstone
 • Forms:
ἀκρογωνιαίου
ἀκρόδρυα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning:
  • prime fruit, exclusive fruit, best fruit, superior fruit
  • fruit (with a hard shell), (e.g., coconut)
  • fruit that grows on the top tree branches
  • fruit-trees
 • Forms:
  • ἀκροδρύων Noun: Gen Plur Neut
ἀκροδρύων
ἀκροθίνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • best spoils, choice spoils, lit.: the top of the heap
  • first-fruits, spoils, the booty
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀκροθίνιονἀκροθίνια
GENἀκροθινίουἀκροθινίων
DATἀκροθινίῳἀκροθινίοις
ACCἀκροθίνιονἀκροθίνια
ἀκροθινίων
ἄκροις
ἀκροκώλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: extremities of body
ἄκρον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἄκρος
ἀκροπόλεως
ἀκρόπολιν
ἀκρόπολις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: citadel, castle
 • Forms:
ἄκρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • extremity
  • uttermost, topmost, highest, at the top, end, edge, high, height
  • sharp, pointed, tip (of a spear, staff)

   βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος
   he might dip the tip of his finger in water (Luke 16:24)

  • citadel
  • high point, top, one end, the extremity
 • Concord:

  NT: Matt 24:31; Mark 13:27; Luke 16:24; Heb 11:21

 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄκροςἄκραἄκρον
GENἄκρουἄκραςἄκρου
DATἄκρῳἄκρᾳἄκρῳ
ACCἄκρονἄκρανἄκρον
VOCἄκρεἄκραἄκρε
Plural
 MascFemNeut
NOMἄκροιἄκραιἄκρα
GENἄκρωνἄκρωνἄκρων
DATἄκροιςἄκραιςἄκροις
ACCἄκρουςἄκραςἄκρα
VOCἄκροιἄκραιἄκρα
ἀκροτόμοις
ἀκρότομον
ἀκρότομος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • rough, abrupt
  • cut off, quarried (e.g., quarried stone for building)
  • sharp, steep, hard
 • Substantival Meaning:
  • flint, sharp stone
  • steep vertical face (of a cliff or rock)
 • Forms:
ἀκροτόμου
ἀκροτόμους
ἀκροτόμῳ
ἄκρου
ἀκροφύλακας
ἀκροφύλαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: governor of a citadel, guardian, citadel guard
 • Forms:
ἄκρῳ
ἄκρων
ἀκρωτηριάζειν
ἀκρωτηριαζόμεθα
ἀκρωτηριάζω
 • Meaning: to mutilate, cut off the extremities (i.e., hands and feet as a form of torture)
 • Forms:
  • ἀκρωτηριάζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀκρωτηριαζόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
ἀκρωτηρίοις
ἀκρωτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • extremities, appendages (of a body)
  • topmost, prominent part, peak
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀκρωτήριονἀκρωτήρια
GENἀκρωτηρίουἀκρωτηρίων
DATἀκρωτηρίῳἀκρωτηρίοις
ACCἀκρωτήριονἀκρωτήρια
ἀκρωτηρίων