καθ’
καθά
 • Parse: Adverb
 • Meaning: just as, as, likewise
καθαγιάζω
 • Meaning:
  • to sanctify
  • to dedicate, consecrate
  • to make or declare holy
 • Forms:
  • καθαγιάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καθαγίασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • καθαγιασθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • καθηγιασμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • καθηγιασμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • καθηγιασμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
  • καθηγιασμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
καθαγιάσει
καθαγιασθῇ
καθαγίασον
καθαιρεθείς
καθαιρεθεῖσα
καθαιρεθῇ
καθαιρεθῆναι
καθαιρεθήσεται
καθαιρεθήσονται
καθαιρεθῶσι, καθαιρεθῶσιν
καθαίρει
καθαιρεῖν
καθαίρειν
καθαιρεῖς
καθαιρεῖσθαι
καθαιρεῖτε
καθαιρέσει
καθαίρεσιν
καθαίρεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • decay, destruction, ruin, pulling down, demolition
  • Figurative: extinction
  • what has been destroyed
καθαίρεται
καθαιρέτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: destroyer
καθαιρέω
 • Active Meaning:
  • to remove, cut off
  • to take down, bring down, pull down, lower
  • to tear down
  • to overpower, overthrow, defeat
  • to conquer, obliterate
  • to destroy, demolish
 • Passive Meaning:
  • to be removed from
  • to be diminished, reduced
 • Forms:
Present Verbs
 • καθαιρεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • καθαιρεῖν Verb: Pres Act Infin
 • καθαιρεῖς Verb: Pres/Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • καθαιρεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • καθαιρεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • καθαιροῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • καθαιροῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • καθαιροῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • καθαιρῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • καθαιρῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • καθαιροῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
Present Participles
 • καθαιρουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
Imperfect
 • καθῄρητο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • καθῄρουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • καθῄρουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • καθῃρεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • καθαιρεθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • καθαιρεθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • καθέλοι Verb: Fut Act Opt 3rd Sing
 • καθελεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • καθελεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • καθελεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • καθελοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • καθελῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • καθεῖλαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • καθείλοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • καθεῖλον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • καθεῖλε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • καθεῖλες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • καθαιρεθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • καθαιρεθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • καθαιρεθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • καθαιρεθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • καθαιρεθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • καθελεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • καθέλῃς Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
 • καθελόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • καθελόντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • καθέλω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • καθελών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • καθῃρέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • καθῃρέθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
Perfect
 • καθῃρημένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • καθῃρημένας Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • καθῃρημένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • καθῃρημένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
καθαίροντος
καθαιρουμένων
καθαιροῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: καθαιρέω
καθαιροῦνται
καθαιροῦντες
καθαιροῦσι, καθαιροῦσιν
καθαίρω
 • Meaning:
  • to make clean, purge, cleanse
  • to remove impurities and things undesirable
  • to sift, winnow (grain)
 • Forms:
  • καθαίροντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • ἐκάθαιρε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • καθαίρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καθαίρεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
καθαιρῶ
καθαιρῶν
καθαλέσθαι
καθάλλομαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to leap down
 • Forms:
  • καθαλέσθαι Verb: Aor Mid Infin
καθάπαξ
 • Parse:
  • Adverb
 • Meaning:
  • once for all
καθάπερ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: even as, just as, as well as, exactly as, according as
 • Note: Although parsed as an adverb, it also functions as a conjunction or preposition
 • Forms:
  • καθώσπερ Adverb
καθάπτεται
καθαπτομένων
καθάπτω
 • Meaning: to seize, take hold of, fasten on
 • Forms:
  • καθάπτεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • καθαπτομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
  • καθῆψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • καθῆψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καθαρά
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: καθαρός
καθαρᾷ
καθαραί
καθαραῖς
καθαράν
καθαρᾶς
καθάρας
καθαρειότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: purity
 • Note: Alternate spelling of καθαριότης
 • Forms:
καθαρειόω
 • Meaning: to purify
 • Note: Alternate spelling of καθαριόω
καθαρεύω
 • Meaning: to be pure, clean, free from (impurity)
καθαριεῖ
καθαριεῖς
καθαρίζει
καθαρίζεις
καθαρίζεσθαι
καθαρίζεται
καθαρίζετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: καθαρίζω
καθαριζόμενοι
καθαριζόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: καθαρίζω
καθαριζομένου
καθαρίζον
καθαρίζονται
καθαρίζω
 • Active Meaning:
  • to clean, make clean, cleanse, purge, purify from dirt
  • to acquit, absolve, clear, exonerate
  • to make ritually or morally clean and acceptable
  • to remove by purification, remove for the purpose of purification
  • to set (someone) free from (something)
  • to perform the ritual of purgation

   περὶ τῶν ἱερέων καθαριεῖ
   he shall make a cleansing for the priests (Lev 16:20)

  • to judge as morally pure
  • to declare ritually clean, pronounce clean
  • to clear (away debris); to clear (away an obligation) (Num 30:5/6)
 • Middle Meaning:
  • to make oneself ritually and religiously clean
 • Forms:
Present
 • καθαρίζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • καθαρίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • καθαρίζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • καθαρίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • καθαρίζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • καθαρίζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • καθαριζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • καθαριζόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • καθαριζομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • καθαρίζον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • καθαρίζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • καθαρίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐκαθάριζε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • καθαρισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • καθαριῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • καθαριεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • καθαριεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • καθαρισθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • καθαρισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • καθαρισθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • καθαρισθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • καθαριοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • καθαρίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • καθαρισθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • καθαρίσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • καθαρισθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • καθαρισθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐκαθάρισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐκαθάρισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐκαθάρισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐκαθάρισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐκαθαρίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκαθαρίσθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐκαθαρίσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐκαθαρίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • καθαρίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • καθαρίσαι Verb: Aor Act Infin
 • καθαρίσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • καθαρίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • καθαρίσασθε Verb: 1Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • καθαρίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • καθαρίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • καθάρισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • καθαρισθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • καθαρισθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • καθαρισθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
 • καθαρισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • καθαρισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • καθαρισθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • καθαρισθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • καθαρίσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • καθαρίσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
Perfect
 • κεκαθαρισμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • κεκαθαρισμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • κεκαθαρισμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • κεκαθαρισμένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • κεκαθάρισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κεκαθαρμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • κεκαθαρμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
καθαρίζων
καθαριότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cleanliness, purity, clarity, brightness
 • Forms:
καθαριότητα
καθαριότητι
καθαριότητος
καθαριοῦσι, καθαριοῦσιν
καθαριόω
 • Meaning: to purify
 • Note: Alternate spelling of καθαρειόω
 • Forms:
  • ἐκαθαριώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
καθαρίσαι
καθαρίσαντες
καθαρίσας
καθαρίσασθε
καθαρίσατε
καθαρίσει
καθαρίσῃ
καθαρίσητε
καθαρισθείς
καθαρισθέντα
καθαρισθέντας
καθαρισθέντος
καθαρισθῇ
καθαρισθῆναι
καθαρισθῇς
καθαρισθήσεσθε
καθαρισθήσεται
καθαρισθήσῃ
καθαρισθήσομαι
καθαρισθήσονται
καθαρισθῆτε
καθαρίσθητε
καθαρίσθητι
καθαρισθῶσι, καθαρισθῶσιν
καθαρισμόν
καθαρισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • cleansing, purge, purification
  • purity
  • a washing off
  • ceremonially ablution
  • morally expiation
καθαρισμοῦ
καθαρισμῷ
καθάρισον
καθαρίσωμεν
καθαρίσωσι, καθαρίσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: καθαρίζω
καθαριῶ
κάθαρμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • offscourings (something or someone who is an outcast or rejected)
  • castaway
  • refuse of a sacrifice
καθαρμός
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • cleansing, purification
 • Forms:
  • καθαρμούς Noun: Acc Plur Masc
καθαρμούς
καθαροί
καθαροῖς
καθαρόν
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: καθαρός
καθαρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • clear
  • pure, containing no foreign mixture (e.g., pure gold)
  • morally pure, religiously pure
  • clean, free from dirt
  • released from the power of (an oath)
  • free from guilt, innocent
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMκαθαρόςκαθαράκαθαρόν
GENκαθαροῦκαθαρᾶςκαθαροῦ
DATκαθαρῷκαθαρᾷκαθαρῷ
ACCκαθαρόνκαθαράνκαθαρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMκαθαροίκαθαραίκαθαρά
GENκαθαρῶνκαθαρῶνκαθαρῶν
DATκαθαροῖςκαθαραῖςκαθαροῖς
ACCκαθαρούςκαθαράςκαθαρά
καθαρότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: purity, purification, cleanness
 • Forms:
καθαρότητα
καθαρότητι
καθαροῦ
καθαρούς
καθάρσει
καθάρσεως
κάθαρσιν
καθάρσιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: purification
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκαθάρσιονκαθάρσια
GENκαθαρσίουκαθαρσίων
DATκαθαρσίῳκαθαρσίοις
ACCκαθάρσιονκαθάρσια
καθάρσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: cleansing, purifying
κάθαρσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a cleansing, purification
  • purification (of menstruating woman)
  • pruned wood, prunings
καθαρσίων
καθαρῷ
καθαρῶν
καθαρῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • in purity, cleanly, purely
  • in a state of moral integrity
καθαρωτάτης
καθαρώτατος
 • Parse:
  • Superl Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • cleanest, clearest
καθαρώτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: cleanest
 • Note: Comparative of καθαρός
καθαρωτέρους
καθεδεῖται
καθεδοῦνται
καθέδρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a chair, bench, seat
  • act of sitting
  • establishment, act of settling and living (somewhere)
  • sitting posture
 • Forms:
καθέδρᾳ
καθέδραν
καθέδρας
καθέζεται
καθέζομαι
 • Meaning:
  • to sit, sit down
  • to sit still, remain inactive
  • to remain seated
  • to settle (down)
  • to remain built and established
 • Forms:
  • καθεστήκεσαν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
  • καθεστήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • καθέζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκαθέζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκαθεζόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
  • καθεδεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • καθεδοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • καθεσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • καθεζομένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
  • καθεζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • καθεζόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • καθεζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • καθεζομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • καθεσθείς Part: Aor Act Nom Sing Masc
καθεζομένην
καθεζόμενοι
καθεζόμενον
καθεζόμενος
καθεζομένους
καθεῖλαν
καθεῖλε, καθεῖλεν
καθεῖλες
καθεῖλον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: καθαιρέω
καθείλοσαν
καθειργμένους
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Meaning:
  • to drive into, shut in
 • Root:κατείργω
καθειργνυμένου
καθείργνυσθαι
καθεῖρξεν. καθεῖρξε
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Fut Act Infin
 • Meaning:
  • to drive into, shut in
 • Root:κατείργω
καθείρξεως
κάθειρξιν
κάθειρξις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • shutting in, confining
 • Forms:
  • καθείρξεως Noun: Gen Sing Fem
  • κάθειρξιν Noun: Acc Sing Fem
καθειρχθέντες
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • Meaning:
  • to drive into
 • Root:κατείργω
καθεῖς
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Masc/Fem
 • Meaning: one by one, each one
 • Note: sometimes written as two words: καθ’ εἷς

  εἷς καθ’ εἷς
  εἷς καθεῖς

  one by one (John 8:9)

 • Forms:
  • καθένα Noun: Acc Sing Masc
καθείς
καθειστήκει
καθειστήκεισαν
καθελεῖ
καθελεῖν
καθελεῖς
καθελεῖτε
καθέλῃς
καθέλοι
καθελόντες
καθελόντος
καθελοῦσι, καθελοῦσιν
καθελῶ
καθέλω
καθελών
κάθεμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: necklace, collar
καθένα
καθέξει
καθεξῆς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • in sequence of time, space, or logic
  • successively (from place to place Acts 18:23; Luke 8:1)
  • consecutively, sequentially (Luke 1:3; Acts 11:4)
  • a successor (Acts 3:24)
  • after, afterward, by order, in order
  • and so forth
καθέξουσι, καθέξουσιν
κάθες
καθεσθείς
καθεσθεῖσα
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • to seat oneself
 • Root:ἕζομαι
καθεσθήσεται
καθέστακα
καθεστάκαμεν
καθεσταμένοι
καθεσταμένος
καθεσταμένους
καθεσταμένων
καθεστάναι
 • Parse: Verb: Perf Act Infin
 • Root:
καθέστηκαν
καθέστηκας
καθεστήκασιν
καθεστήκατε
καθέστηκε, καθέστηκεν
καθεστήκεσαν
καθεστήκεισαν
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to establish, take charge
 • Root: καθίστημι
καθεστηκός
καθεστηκότος
καθεστηκυίης
καθεστηκώς
καθεστώς
καθεστώσης
καθεστῶτα
καθεστῶτας
καθεστῶτες
καθεστῶτι
καθεστῶτος
καθεστώτων
κάθευδε
καθεύδει
καθεπύδειν
καθεύδεις
καθεύδετε
καθεύδῃ
καθεύδῃς
καθεύδοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: καθεύδω
καθεύδοντας
καθεύδοντες
καθεύδοντι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root:καθεύδω
καθευδόντων
καθεύδουσι, καθεύδουσιν
καθεύδω
 • Meaning:
  • to sleep, lie down to sleep
  • to lie down (as a man with a woman)
 • Forms:
Present
 • καθεύδοντι
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • κάθευδε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • καθεύδει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • καθεπύδειν Verb: Pres Act Infin
 • καθεύδεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • καθεύδετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • καθεύδῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • καθεύδῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • καθεύδουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • καθεύδουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • καθεύδωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
Present Participle
 • καθεύδοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • καθεύδων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • καθεύδοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • καθεύδοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • καθευδόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
Imperfect
 • ἐκάθευδε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐκάθευδον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐκάθευδον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
Aorist
καθεύδωμεν
καθεύδων
κάθῃ
καθηγεῖται
καθηγεῖτο
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Opt 3rd Sing
  • Verb: Imperf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root:καθηγέομαι
καθηγεμόνα
καθηγεμόνες
καθηγεμών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a leader, guide
 • Forms:
  • καθηγεμόνες Noun: Nom Plur Masc/Fem
  • καθηγεμόνα Noun: Acc Sing Masc
καθηγέομαι
 • Meaning: to act as a guide, lead the way
 • Forms:
  • καθηγεῖτο
   • Verb: Pres Mid/Pass Opt 3rd Sing
   • Verb: Imperf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • καθηγήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • καθηγεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • καθηγουμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
καθηγήσασθαι
καθηγηταί
καθηγητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: teacher, master, guide
καθηγιασμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: καθαγιάζω
καθηγιασμένου
καθηγιασμένων
καθηγουμένου
καθῆκαν
καθήκει
καθήκειν
καθῆκεν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Infin
 • Root: καθήκω
καθῆκον
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: καθήκω
καθήκοντα
καθήκοντας
καθήκοντι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root:καθήκω
καθηκόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root:καθήκω
καθηκόντως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: as is fitting
καθηκούσαις
καθήκουσαν
καθηκούσας
καθήκω
 • Meaning:
  • to come down, reach to (e.g., his sleeves came down to his wrist)
  • to come down to (do battle)
  • to come down to (e.g., the decision has come down to us)
  • to be convenient, fit, proper, meet, necessary, appropriate, customary
  • to belong to, due to (e.g., it belongs to me; it is our duty to pray)
 • Note: Neuter of present active participle, figuratively as adjective: becoming
 • Forms:
  • καθήκοντι
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
  • καθηκόντων
   • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
   • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • καθήκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καθήκειν Verb: Pres Act Infin
  • καθῆκεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • καθῆκον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • καθήκοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • καθήκοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • καθηκούσαις Part: Pres Act Dat Plur Fem
  • καθήκουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
  • καθηκούσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
  • καθηκούσῃ Part: Pres Act Dat Sing Fem
καθηκούσῃ
καθηλόω
 • Meaning: to penetrate (with a nail), nail on, fasten with nails, nail down
 • Forms:
  • καθήλωσαν Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
  • καθήλωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • καθηλωμένους Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • καθηλωμένον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • καθηλωμένον Verb: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • καθήλωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
καθηλωμένον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root: καθηλόω
καθηλώμασι
καθηλωμένους
καθήλωσαν
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: καθηλόω
καθηλώσεις
 • Parse #1:
  • Noun: Nom/Acc Plur Fem
 • Root: καθήλωσις
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • Verb: FutPerf Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to nail on
 • Root: καθηλόω
καθήλωσις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • nailing on
καθήλωσον
κάθημαι
 • Meaning:
  • to sit, sit down
  • to be seated
  • to sit still (i.e., be quiet)
  • to remain and not move away or abandon
  • to dwell, reside, settle, live
 • Forms:
Present
 • κάθῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • καθήμεναι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
 • καθημένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • καθημένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • καθημένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • καθήμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • καθημένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc
 • καθημένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Neut
 • καθήμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • καθήμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • καθημένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • καθημένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • καθημένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
 • καθημένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • καθήμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • κάθηνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • κάθησαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • κάθησο Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • καθῆσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • καθήσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • κάθηται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κάθου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
Imperfect
 • ἐκαθήμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐκάθηντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐκάθητο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκάθου Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
Future
 • καθήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • καθήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • καθήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
Aorist
Perfect
 • καθήμενα Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • καθήμενα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
καθήμεθα
καθήμενα
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: κάθημαι
καθήμεναι
καθημένη
καθημένην
καθημένης
καθήμενοι
καθημένοις
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Neut
 • Root: κάθημαι
καθήμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: κάθημαι
καθήμενος
καθημένου
καθημένους
καθημένῳ
καθημένων
καθημερινῇ
καθημερινήν
καθημερινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: daily, happening daily, day by day, per day, quotidian
 • Forms:
  • καθημερινῇ Adj: Dat Sing Fem
  • καθημερινήν Adj: Acc Sing Fem
κάθηνται
καθῃρέθη
καθῃρέθης
καθῃρεῖτο
καθῃρημένα
καθῃρημένας
καθῃρημένους
καθῃρημένων
καθῄρητο
καθῄρουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: καθαιρέω
κάθησαι
καθήσεσθε
καθήσεται
καθήσῃ
καθῆσθαι
καθήσθε
κάθησο
καθήσομαι
καθήσονται
κάθηται
καθῆψε, καθῆψεν
κάθιδρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: sweating violently, sweating profusely
 • Forms:
καθιδρυμένων
καθιδρύσαντες
καθίδρυσε, καθίδρυσεν
καθιδρύω
 • Active Meaning:
  • to urge sit down
  • to found, establish
  • to position permanently
  • to set up (a statue)
  • to dedicate, consecrate
 • Passive Meaning:
  • to take one's seat
  • to sit down, settle
 • Forms:
  • καθιδρυμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
  • καθιδρύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • καθίδρυσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καθιεῖ
καθιεῖς
καθιεῖται
καθιεμένην
καθιέμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: καθίημι
καθιέντος
καθιέντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperativ 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root:καθίημι
καθιεροῦσθαι
καθιερόω
 • Meaning: to dedicate, devote
 • Forms:
  • καθιεροῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • καθιερώσειν
   • Verb: Fut Act Infin
   • Verb: FutPerf Act Infin
καθιερώσειν
καθίεται
καθιζάνει
καθιζάνω
 • Meaning: to take a seat, seat, cause to sit
 • Forms:
  • καθιζάνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καθιζάνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
καθιζάνων
καθίζει
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: καθίζω
καθίζετε
καθίζουσι, καθίζουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root:καθίζω
καθίζω
 • Meaning:
  • to appoint, install
  • to cause to sit down, seat, set
  • to sit down, seat oneself
  • to settle, stay, live, reside
  • to cease moving and come to rest
  • to become established
 • Forms:
Present
 • καθίζουσι, καθίζουσιν
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • καθιῇ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • καθίζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • καθιστᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • καθίζει Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • καθίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
Imperfect
Future
 • καθίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • καθιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • καθιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • καθιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • καθίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • καθίομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • καθιεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • καθίσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • καθιοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • καθίσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐκάθισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐκαθίσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐκάθισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐκάθισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐκαθίσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐκάθισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐκάθισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • καθίσαι Verb: Aor Act Infin
 • κάθισαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • καθίσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • καθίσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • καθίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • καθίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • καθισάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • καθίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • καθίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • καθίσησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • καθίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • κάθισον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • καθίσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • καθίσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Perfect
 • κεκάθικε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • κεκάθικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
καθιῇ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: καθίζω
καθίημι
 • Active Meaning:
  • to drop
  • to let down, lower (e.g., they lowered the bucket into the well)
  • to let go down
  • to cause to move down
 • Middle Meaning:
  • to sit
 • Forms:
  • καθιέντων
   • Verb: Pres Act Imperativ 3rd Plur
   • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • καθιέντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • καθίησι(ν)
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • καθίεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • κάθες Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • καθῆκαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • καθήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • καθήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • καθιεμένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
  • καθιέμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • καθείς Part: Aor Act Nom Sing Masc
καθίησι , καθίησιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • Root:καθίημι
καθικέτευε
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root:καθικετεύω
καθικέτευεν
καθικετεύοντες
καθικετεύσωμεν
καθικετεύω
 • Meaning: to entreat earnestly
 • Forms:
  • καθικετεύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • καθικετεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • καθικέτευεν
   • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Act Infin
  • καθικέτευε
   • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
καθικνέομαι
 • Meaning:
  • to come down to
  • to touch
 • Forms:
  • καθίξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
καθίξετε
καθίομαι
καθιοῦνται
καθίπταμαι
 • Meaning: to fly downward
 • Forms:
  • καθιπτάμενα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
καθιπτάμενα
καθαιροῦσα
 • Parse #1:
  • Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Meaning: to cleanse
 • Root: καθαίρω
 • ——
 • Parse #2:
  • Part: Prs Act Nom Sing Fem
 • Meaning: to take down
 • Root: καθαιρέω
καθίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: καθίζω
κάθισαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: καθίζω
καθίσαντες
καθίσαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: καθίζω
καθίσας
καθίσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: καθίζω
καθισάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: καθίζω
καθίσει
καθίσεσθε
καθίσεται
καθίσῃ
καθίσῃς
καθίσησθε
καθίσητε
κάθισιν
κάθισις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: dwelling place, sitting
καθίσομαι
κάθισον
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: καθίζω
καθιστᾷ
καθιστάμενοι
καθιστάναι
καθιστάνειν
καθίστανον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: καθιστάνω
καθιστάνοντες
καθίστανται
καθιστάντες
καθίσταντο
καθιστάνω
 • Meaning: to appoint, set down
 • Forms:
  • καθιστάνειν Verb: Pres Act Infin
  • καθίστανον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • καθίστανον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
καθίστατο
καθίστη
καθιστάς
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 2nd Sing
  • Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • to set down
 • Root:καθίστημι
καθίσταται
καθίστημι
 • Meaning:
  • #1: to bring
   • to bring, conduct, convey, take (someone somewhere)
   • to bring into being
   • to bring back
   • to escort
  • #2: to appoint
   • to ordain, appoint
   • to appoint, put (someone) in charge
   • to put under the charge of (someone)
   • to take charge, be in charge
  • #3: to make, cause
   • to make or cause (someone to become something)
   • to act (on someone that he assumes a certain character)
   • to put in place (e.g., the gates were put in place, i.e., shut)
   • to prevail, exist
   • to revive
   • to establish (oneself)
   • to stand against, oppose
   • to establish an office of
   • to intend
   • to acquire the quality of
   • to maintain
   • to lay, place, stand, station
   • to cease to move
   • to become quiet
   • to come forward in response to a call
   • to demonstrate to be (of a certain characteristic)
   • to ready
   • to transform and cause to be
   • to establish as legally applicable and binding
   • Of soldiers: to take one's stand, be stationed
 • Forms:
Present
 • καθιστῶσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • καθιστάμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • καθίστανται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • καθεστηκυίης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • καθιστάναι Verb: Pres Act Infin
 • καθιστάνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • καθιστάντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • καθίσταται Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Sing
 • καθίστησιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • καθιστῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • καθιστῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
Imperfect
 • καθίστατο Verb: Imperf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • καθίσταντο Verb: Imperf Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • κατασταθήσεσθαι Verb: Fut Pass Infin
 • κατασταθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • κατασταθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • καταστήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • καταστήσειν Verb: Fut Act Infin
 • καταστήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • καταστήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • καταστήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • καταστήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • καταστήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • καταστήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • καταστάντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • καθίστημι Verb: Aor Act Infin
 • κατασταθῆναι Verb: 1Aor Pass Infin
 • κατασταθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • καταστῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • καταστήσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • καταστῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • καταστήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • καταστήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • κατέστη Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατέστησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • κατέστησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατέστησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • κατέστησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατέστησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατάστησον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • καταστήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • κατάστητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • κατεστάθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • κατεστάθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • κατεστάθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • καταστήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • καταστησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
Aorist Participle
 • καταστήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • καταστήσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • καταστήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • καταστήσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • καταστάντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • καταστάς Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • καταστᾶσα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • κατασταθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • κατασταθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • κατασταθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
Perfect
 • καθεστώσης Part: Perf Act Gen Sing Fem
 • καθειστήκει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • καθειστήκεισαν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • καθέστακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • καθεστάκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • καθεστάναι Verb: Perf Act Infin
 • καθέστηκαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • καθέστηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • καθεστήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • καθέστηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • καθέστηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • κατέστακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
Perfect Participle
 • καθεσταμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • καθεσταμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • καθεστηκός Part: Perf Act Nom/Acc Sing Neut
 • καθεστηκότος Part: Perf Act Gen Sing Masc
 • καθεστηκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • καθεστώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • καθεστῶτα Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • καθεστῶτας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • καθεστῶτες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • καθεστῶτι Part: Perf Act Dat Sing Neut
 • καθεστῶτος Part: Perf Act Gen Sing Neut
 • καθεστώτων Part: Perf Act Gen Plur Masc
 • καθεσταμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • καθεσταμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
καθιστήρια
καθιστήριον
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • seat, saddle
 • Forms:
  • καθιστήρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
καθίστησι, καθίστησιν
καθιστῶν
καθιστῶντες
καθιστῶσι
καθίσω
καθίσωμεν
καθίσωσι, καθίσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: καθίζω
καθιῶ
καθό
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • as, because, as is fitting, according to that, inasmuch as
  • according to which thing, i.e., precisely as, in proportion as
  • accordingly, insofar as, as far as, according as
  • to the degree that, to the extent that
καθοδηγέω
 • Meaning: to guide, lead
 • Forms:
  • καθοδηγήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • καθοδηγήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • καθοδηγῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
καθοδηγήσας
καθοδηγήσω
καθοδηγῶν
κάθοδος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a going down, descent
  • coming back, return
  • passage downward (i.e., to the south)
  • cycle, recurrence
  • twice over, repeated
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Eccl. 6:6; 7:22
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
καθόδους
καθολικαί
καθολικαῖς
καθολικὰς
καθολική
καθολικῇ
καθολικήν
καθολικῆς
καθολικοῖς
καθολικόν
καθολικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: general, universal, catholic
 • Forms:
  • καθολικῶν Adj: Gen Plur MFN
  • καθολικῇ Adj: Dat Sing Fem
  • καθολικὰς
   • Adj: Gen Sing Fem
   • Adj: Acc Plur Fem
  • καθολικοῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • καθολικοῖς Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • καθολικαῖς Adj: Dat Plur Fem
  • καθολικήν Adj: Acc Sing Fem
  • καθολικόν
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • καθολικῆς Adj: Gen Sing Fem
  • καθολική Adj: Nom Sing Fem
  • καθολικαί Adj: Nom Plur Fem
  • καθολικαί Adj: Dat Sing Fem
καθολικοῦ
καθολικότητος
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • general administration
καθολικῶν
καθόλου
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • entirely, completely
  • in any way, if ever
  • with a negative:
   • at all (as in not at all)
   • in no way whatever
καθομολογέω
 • Active Meaning:
  • to confess
 • Middle Meaning:
  • to betroth oneself to
  • to promise to give in marriage
 • Forms:
  • καθομολογήσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • καθωμολογήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
καθομολογήσηται
καθοπλίζω
 • Active Meaning:
  • to equip, arm fully
  • to equip with armour
  • to harness an animal
 • Middle Meaning:
  • to arm oneself fully
  • to put on (armour)
 • Passive Meaning:
  • to be armed with
 • Forms:
  • καθωπλίζετο Verb: Imperf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • καθοπλισθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • καθώπλισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • καθωπλισμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • καθωπλισμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • καθοπλισάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
  • καθοπλίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • καθόπλισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • καθοπλισώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
  • καθωπλίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • καθωπλισμένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
  • καθωπλισμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • καθωπλισμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
καθοπλισάμενος
καθοπλίσας
καθώπλισε
καθοπλισθείς
καθόπλισον
καθοπλισώμεθα
καθορᾷ
καθορᾷς
καθορᾶται
καθοράω
 • Meaning:
  • to look down upon (from a high location)
  • to perceive, notice, see clearly, behold fully
  • to contemplate mentally
 • Forms:
  • καθορῶντι
   • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Plur
   • Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
  • καθορωμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Masc/Neut
  • καθορᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • καθορᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καθορᾷς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • καθορῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • κάτιδε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κατιδεῖν Verb: Aor Act Infin
καθόρμια
καθόρμιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a necklace
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκαθόρμιονκαθόρμια
GENκαθορμίουκαθορμίων
DATκαθορμίῳκαθορμίοις
ACCκαθόρμιονκαθόρμια
καθορωμένοις
καθορῶν
καθορῶντι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root:καθοράω
καθοσιόομαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to dedicate
 • Forms:
  • καθωσιωμένῃ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
  • καθωσιωμένοι Part: Perf Mid/Pass om Plur Masc
καθοσιόω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to dedicate
καθοσιώσει
 • Parse #1:
  • Noun: Dat Sing Fem
 • Meaning: dedication
 • Root: καθοσίωσις
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Meaning: to dedicate
 • Root: καθοσιόομαι
 • ——
 • Parse #3:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Meaning: to dedicate
 • Root: καθοσιόω
καθοσίωσιν
 • Parse #1:
  • Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: dedication
 • Root: καθοσίωσις
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • Meaning: to dedicate
 • Root: καθοσιόομαι
 • ——
 • Parse #3:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • Meaning: to dedicate
 • Root: καθοσιόω
καθοσιώσεως
καθοσίωσις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • dedication
 • Forms:
  • καθοσιώσεωςNoun: Gen Sing Fem
καθόσον
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • in so far as
  • inasmuch as
καθότι
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • as, just as
  • in so far as, to the degree that
  • because, in view of the fact that, for the reason that
κάθου
καθυβρίζει
καθυβρίζοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root:καθυβρίζω
καθυβρίζω
 • Meaning:
  • to despise, dishonour, treat despitefully
  • to insult or affront wantonly
  • to violate
 • Forms:
  • καθυβρίζοντα
   • Part: Pres Act Acc Sing Masc
   • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • καθυβρίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καθυβρίσαι Verb: Aor Act Infin
  • καθυβρίσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • καθυβρίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
καθυβρίσαι
καθυβρίσει
καθυβρίσουσι, καθυβρίσουσιν
κάθυγρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: very wet
καθυμνέω
 • Meaning:
  • to sing hymns continually for someone
  • to sing a song of praise
 • Forms:
  • καθυμνοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
καθυμνοῦντες
καθυπεκρίνατο
καθυπερβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw beyond a mark, surpass
 • Note: Like ὑπερβάλλω
καθυπερέχω
 • Meaning: to hold over
καθυπερέχων
καθύπερθε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from above, above, over
καθυπνοῦν
καθυπνόω
 • Meaning: to sleep, be fast asleep, fall asleep
 • Forms:
  • καθυπνῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
καθυπνῶ
καθυποβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw under, put under
 • Note: Like ὑποβάλλω
καθυποκρίνεται
καθυποκρίνοιντο
καθυποκρίνομαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to subdue by pretense; to counterfeit; to pretend
 • Forms:
  • καθυποκρίνοιντο
   • Verb: Pres Mid/Pass Opt 3rd Plur
   • Verb: Fut Mid Opt 3rd Plur
  • καθυποκρίνεται
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • καθυπεκρίνατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
καθυστερέω
 • Meaning:
  • to come far behind, be behind-hand
  • to fall behind
  • to come too late
  • to delay
  • to come short of, to fail to obtain
 • Forms:
  • καθυστερῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • καθυστερήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καθυστερήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
καθυστερῆσαι
καθυστερήσει
καθυστερήσεις
καθυφαίνω
 • Meaning: to interweave, weave in
 • Forms:
  • καθυφανεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • καθυφασμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
καθυφανεῖς
καθυφασμένων
καθυφέμενος
καθυφίημι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to give up; to surrender treacherously
 • Forms:
  • καθυφέμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
καθωμολογήσατο
καθωπλικώς
 • Parse #1: Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • Root: καθοπλίζω
 • ——
 • Parse #2: Adverb
 • Meaning:
  • harnessing
  • like one dressed in armour
καθωπλίζετο
καθωπλίσαντο
καθωπλισμένης
καθωπλισμένοι
καθωπλισμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: καθοπλίζω
καθωπλισμένος
καθώς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • according to, according as, even as, how
  • just as, inasmuch as, that
  • when
καθωσιωμένῃ
καθωσιωμένοι
καθώσπερ