ὀκέλλω
 • Meaning: Nautical: to run ashore
ὀκλάζω
 • Meaning:
  • to crouch down on one's hams, squat, sink down
  • the squatting position of a woman in labour
 • Forms:
  • ὀκλακώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
  • ὤκλασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὤκλασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὤκλασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὀκλακώς
ὄκνει
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ὀκνέω
ὀκνεῖν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Meaning: to shrink from
 • Root: ὀκνέω
ὀκνεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ὀκνέω
ὀκνέω
 • Meaning: to hesitate, shrink, delay, be slow
 • Forms:
  • ὄκνει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ὀκνεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ὀκνῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ὀκνησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ὀκνήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ὀκνήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ὀκνήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ὀκνήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ὤκνησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ὤκνησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὤκνησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὀκνηρά
ὀκνηρέ
ὀκνηρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sloth, shrinking, hesitancy, sluggishness, laziness
 • Forms:
ὀκνηρίαις
ὀκνηροί
ὀκνηρόν
ὀκνηρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • diffident, tardy, indolent, grievous, slothful, idle, lazy, sluggish
  • causing fear, causing reluctance
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὀκνηρόςὀκνηράὀκνηρόν
GENὀκνηροῦὀκνηρᾶςὀκνηροῦ
DATὀκνηρῷὀκνηρᾷὀκνηρῷ
ACCὀκνηρόνὀκνηράνὀκνηρόν
VOCὀκνηρέὀκνηράὀκνηρέ
Plural
 MascFemNeut
NOMὀκνηροίὀκνηραίὀκνηρά
GENὀκνηρῶν
DATὀκνηροῖςὀκνηραῖςὀκνηροῖς
ACCὀκνηρούςὀκνηράςὀκνηρά
ὀκνηροῦ
ὀκνηρούς
ὀκνῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ὀκνέω
ὀκνήσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to shrink from
 • Root: ὀκνέω
ὀκνησάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ὀκνέω
ὀκνήσῃς
ὀκνήσητε
ὀκνήσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ὀκνέω
ὄκνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: shrinking, hesitation
ὀκνοῦσι, ὀκνοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to shrink from
 • Root: ὀκνέω
ὄκνῳ
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc
 • Meaning: shrinking, hesitation
 • Root: ὄκνος
ὀκταήμερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: the eighth day
ὀκτάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: eight times
ὀκτακισμυρίοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: 80,000
 • Forms:
  • ὀκτακισμυρίους Adj: Acc Plur Masc
ὀκτακισμυρίους
ὀκτακισχίλια
ὀκτακισχίλιος
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: 8000
 • Forms:
ὀκτακισχίλιοι
ὀκτακισχιλίους
ὀκτακόσια
ὀκτακόσιαι
ὀκτακοσίαις
ὀκτακόσιοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: 800
 • Forms:
  • ὀκτακόσια Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ὀκτακόσιαι Adj: Nom Plur Fem
  • ὀκτακοσίαις Adj: Dat Plur Fem
  • ὀκτακοσίους Adj: Acc Plur Masc
ὀκτακοσιοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: eight hundredth
ὀκτακοσίους
ὀκτάμηνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: period of eight months, eight month old
ὀκταπήχεσι, ὀκταπήχεσιν
ὀκτάπηχυς
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: eight cubits in length, (about 3.6 metres)
 • Forms:
  • ὀκταπήχεσι(ν) Adj: Dat Plur Masc/Neut
ὀκτώ
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: eight
ὀκτωκαίδεκα
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: eighteen
ὀκτωκαιδεκάτῃ
ὀκτωκαιδέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: eighteenth
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὀκτωκαιδέκατοςὀκτωκαιδεκάτηὀκτωκαιδέκατον
GENὀκτωκαιδεκάτουὀκτωκαιδεκάτηςὀκτωκαιδεκάτου
DATὀκτωκαιδεκάτῳὀκτωκαιδεκάτῃὀκτωκαιδεκάτῳ
ACCὀκτωκαιδέκατονὀκτωκαιδεκάτηνὀκτωκαιδέκατον
VOCὀκτωκαιδέκατεὀκτωκαιδεκάτηὀκτωκαιδέκατε
Plural
 MascFemNeut
NOMὀκτωκαιδέκατοιὀκτωκαιδέκαταιὀκτωκαιδέκατα
GENὀκτωκαιδεκάτωνὀκτωκαιδεκάτωνὀκτωκαιδεκάτων
DATὀκτωκαιδεκάτοιςὀκτωκαιδεκάταιςὀκτωκαιδεκάτοις
ACCὀκτωκαιδεκάτουςὀκτωκαιδεκάταςὀκτωκαιδέκατα
VOCὀκτωκαιδέκατοιὀκτωκαιδέκαταιὀκτωκαιδέκατα
ὀκτωκαιδεκάτου
ὀκτωκαιδεκάτῳ