εἱλάμην
εἵλαντο
εἵλατο
εἵλετο
εἱλέω
 • Active Meaning:
  • to roll up tight
  • to clothe, wrap
  • to place securely
  • to bind fast
 • Passive Meaning:
  • to be enclosed
  • to be girded
 • Forms:
  • εἰλημένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
  • εἵλησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
εἴληγμαι
εἰλημένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: εἱλέω
εἴλημμαι
εἰλημμένην
εἰλημμένων
εἴληπται
εἵλησε, εἵλησεν
εἴληφα
εἰλήφαμεν
εἴληφας
εἰλήφασι, εἰλήφασιν
εἰλήφατε
εἴληφε, εἴληφεν
εἰλήφει
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to take, receive
 • Root: λαμβάνω
εἰληφέναι
εἰληφόσι, εἰληφόσιν
εἰληφότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: λαμβάνω
εἰληφότας
εἰληφότες
εἰληφότος
εἰληφυῖαν
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Fem
  • Part: Perf Act Gen Plur Fem
 • Meaning:
  • to take, receive
 • Root: λαμβάνω
εἰληφώς
εἴληχα
εἰλήχασι, εἰλήχασιν
εἴληχεν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Infin
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • Root: λαγχάνω
εἰληχέναι
εἰληχότων
εἰληχώς
εἰλικρίνεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sincerity, purity of motive
 • Forms:
εἰλικρινείᾳ
εἰλικρινείας
εἰλικρινεῖς
εἰλικρινέστατος
 • Parse:
  • Superl Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • purest, most unmixed
εἰλικρινῆ
εἰλικρινής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • unmixed, pure, sincere (judged by sunlight, i.e., tested as genuine)
  • without foreign matter
 • Forms:
εἰλικρινοῦς
εἰλικρινῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: sincerely, candidly
εἰλισσόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: εἱλίσσω
εἱλίσσω
 • Meaning: to roll together; to coil or wrap
 • Forms:
  • εἱλισσόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
εἷλκε, εἷλκεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἕλκω
εἷλκες
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to draw
εἵλκετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to draw
 • Root: ἕλκω
εἵλκον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἕλκω
εἵλκοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἕλκω
εἵλκυσα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: ἕλκω
εἵλκυσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἕλκω
εἵλκυσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἕλκω
εἵλκυσε, εἵλκυσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἕλκω
εἱλκύσθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἕλκω
εἱλκωμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: ἑλκόω
εἷλον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to grasp, seize
 • Root: αἱρέω
εἵλοντο
εἵλου