ἀμέθυσος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • amethyst
  • not drunken, not inebriated, without drunkenness
ἀμέθυστον
ἀμέθυστος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • amethyst
  • not drunken, not inebriated, without drunkenness
ἀμείβομαι
ἀμείβω
 • Meaning: change, exchange, trade, pay, requite, reward
 • Forms:
  • ἀμείβομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀμείψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀμείψεται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
ἀμειδήτοις
ἀμείδητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unsmiling, somber, sad, dismal
 • Forms:
ἄμεινον
ἀμείνονος
ἀμεινόνων
ἀμείνων
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: better, best
 • Forms:
  • ἄμεινον Adj: Nom/Acc Sing Neut
ἀμειξία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • not mixing (with the Gentiles), separation
  • social disturbance, political disturbance
  • sedition, revolt
  • state of war
  • interruption of communications
 • Forms:
ἀμειξίας
ἀμεῖψαι
ἀμείψασθαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Infin
 • Meaning: change, exchange
 • Root: ἀμείβω
ἀμείψεται
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • Root: ἀμείβω
ἄμελγε
ἀμέλγοντες
ἀμέλγω
 • Meaning:
  • to milk (e.g., milk a cow)
  • to squeeze out milk from a nipple
  • to pour out like milk
 • Forms:
  • ἄμελγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀμέλγοντες Part: Pres/Fut Act Nom Plur Masc
  • ἤμελξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
ἀμέλει
ἀμέλεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: neglect, indifference, negligence
 • Forms:
ἀμελείᾳ
ἀμελείας
ἀμελεῖν
ἀμελεῖσθαι
ἀμελείσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: ἀμελέω
ἀμελέστερον
ἀμελέστερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ἀμελής
 • Meaning: more careless, more negligent
ἀμελετήτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unprepared
ἀμελέω
 • Meaning:
  • to pay no attention, disregard, be unconcerned, ignore
  • to belittle, be careless of, make light of, snub
  • to neglect, be negligent, forget
 • Forms:
  • ἀμέλει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀμελεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀμελεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀμελείσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
  • ἀμελήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ἀμελήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀμελήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀμελοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἠμέλησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἠμέλησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀμελοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
ἀμελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For comparative, see ἀμελέστερος
 • Meaning: careless, negligent, heedless
 • Forms:
ἀμελήσαντες
ἀμελήσῃς
ἀμελήσω
ἄμελξιν
ἄμελξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: milking
 • Note: see ἀμέλγω
 • Forms:
ἀμελοῦντας
ἀμελοῦντες
ἀμελῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: indifferently, carelessly, heedlessly
ἄμεμπτοι
ἄμεμπτον
ἄμεμπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: blameless, faultless, not to be blamed, irreproachable
 • Forms:
ἀμέμπτου
ἀμέμπτους
ἀμέμπτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: faultlessly, blamelessly, unblamably, impeccably
ἀμέρδω
 • Active Meaning:
  • to deprive
  • to bereave of (something)
 • Passive Meaning:
  • to be bereft of (something)
 • Forms:
  • ἀμέρσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀμέρσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • ἀμέρσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
ἀμερεῖ
ἀμερῆ
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing MFN
  • Adj: Nom Sing Neut
 • Root: ἀμερής
ἀμερής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: without parts, indivisible, momentary, minuscule
 • Forms:
ἀμεριμνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: freedom from care, confidence
 • Forms:
ἀμεριμνίᾳ
ἀμέριμνον
ἀμέριμνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • free from care
  • free from worry
  • unconcerned
  • not anxious
  • calm, secure
 • Forms:
ἀμερίμνους
ἀμέριστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: undivided
 • Forms:
ἀμερίστῳ
ἀμέρσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀμέρδω
ἀμεσσαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: positioned in the middle between two sides
 • Forms:
ἀμετάβλητα
ἀμετάβλητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unchanged, unchangeable
 • Forms:
ἀμετάθετον
ἀμετάθετος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • unchangeable, unalterable, immutable, inflexible
 • Substantival Meaning:
  • unchangeableness, unalterabilty, immutability, inflexibility
 • Forms:
ἀμεταθέτου
ἀμεταθέτων
ἀμετακίνητοι
ἀμετακίνητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: immovable, unmovable
 • Forms:
ἀμεταμέλητα
ἀμεταμέλητοι
ἀμεταμέλητον
ἀμεταμέλητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: irrevocable, without regret, without repentance, not to be repented of
 • Forms:
ἀμεταμελήτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without feeling regret, unregrettably
ἀμετανόητον
ἀμετανόητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: impenitent, unrepentant
 • Forms:
ἀμεταστρεπτί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without turning, straight forward
ἄμετρα
ἀμέτρητον
ἀμέτρητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: immeasurably great in size or quantity, immense, limitless
 • Forms:
ἀμετρήτῳ
ἄμετρον
ἄμετρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: immeasurable, immoderate, (thing) without measure
 • Forms:
ἀμέτρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: immeasurably