αἰκία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • torture, injurious treatment
  • an affront, outrage, mistreatment
  • act of torture
 • Concord:

  Apocrypha: 2Macc 7:42; 3Macc 4:14

 • Forms:
αἰκίαις
αἰκίαν
αἰκίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: αἰκία
αἰκίζομαι
αἰκιζόμενοι
αἰκιζόμενος
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • to mistreat
 • Root:αἰκίζω
αἰκιζομένους
αἰκίζονται
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Meaning:
  • to mistreat, torture
 • Root:αἰκίζω
αἰκίζω
 • Meaning:
  • to torture, treat injuriously, mistreat, maltreat, plague, torment
  • to damage, mangle, crush
 • Concord:

  Apocrypha: 2Macc 7:1; 7:13; 4Macc 1:11

 • Forms:
  • αἰκιζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • αἰκιζομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • αἰκίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • αἰκισαμένων Part: Aor Mid Gen Plur MFN
  • αἰκισθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • ᾐκισμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
  • ᾐκισμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
  • ᾐκίζοντο Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
αἰκίζων
αἰκισάμενοι
 • Parse:
  • Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • Meaning:
  • to mistreat, torture
 • Root:αἰκίζω
αἰκισαμένους
 • Parse:
  • Part: Aor Mid Acc Plur Masc
 • Meaning:
  • to mistreat, torture
 • Root:αἰκίζω
αἰκισαμένων
αἰκισθείς
αἰκισθέντας
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • Meaning:
  • Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • Root:αἰκίζω
αἴκισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: mistreatment, torment
 • Forms:
αἰκίσματα
αἰκισμάτων
αἰκισμοῖς
αἰκισμόν
αἰκισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: mistreatment, torture, discomfort, punishment
αἰκισμούς