γογγύζει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass 2nd Sing
 • Root:γογγύζω
γογγύζετε
γογγύζοντες
γογγύζοντος
γογγύζουσι, γογγύζουσιν
γογγύζω
 • Meaning:
  • to grumble, murmur, mutter
  • to whisper, speak secretly
 • Forms:
  • γογγύζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • γογγύζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • γογγύζοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • γογγύζουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • γογγύζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • γογγύζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • γογγύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • γογγύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • γογγύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐγόγγυζε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐγόγγυζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐγόγγυζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐγόγγυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐγόγγυσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐγόγγυσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
γογγύζων
γογγύσει
γογγύσεις
γόγγυσιν
γόγγυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: murmuring, grumbling, muttering
γογγυσμόν
γογγυσμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • murmuring, grumbling, muttering
  • complaint, displeasure
  • whispering, secret talk
γογγυσμοῦ
γογγυσμῶν
γόγγυσος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • complaining
 • Substantival Meaning:
  • grumbler
γογγύσουσι, γογγύσουσιν
γογγυσταί
γογγυστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a murmurer, a grumbler
γοεροῖς
γοερός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: mournful, lamentable, distressful
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMγοερόςγοεράγοερόν
GENγοεροῦγοερᾶςγοεροῦ
DATγοερῷγοερᾷγοερῷ
ACCγοερόνγοεράνγοερόν
Plural
 MascFemNeut
NOMγοεροίγοεραίγοερά
GENγοερῶν
DATγοεροῖςγοεραῖςγοεροῖς
ACCγοερούςγοεράςγοερά
γόης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a wizard, sorcerer, magician, juggler, impostor, seducer
 • Forms:
γοητεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • guile, craft, trickery, witchcraft, juggling, swindling, deception
  • charming tactfulness and finesse in negotiations
 • Forms:
γοητείας
γόητες
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc
 • Root: γόης
γοήτων
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Root: γόης
γόμον
γομόρ, γόμορ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: homer [a volume measurement] (esp. of barley)
γόμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • burden, load of merchandise
  • freight, cargo
  • load carried by a mule
γόμου
γόμους
γομφιάζω
 • Meaning:
  • to have pain in the back teeth, have toothache
  • to grind one's teeth, gnash one's teeth
  • to be set on edge
 • Forms:
  • γομφιάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐγομφίασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
γομφιάσεις
γομφιασμόν
γομφιασμός
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Meaning:
  • toothache, aching tooth
  • grinding of teeth, dental numbness, dullness
 • Forms:
  • γομφιασμόν Noun: Acc Sing Masc
γομφωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bolted together, fastened with bolts
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMγομφωτόςγομφωτήγομφωτόν
GENγομφωτοῦγομφωτῆς
γομφωτής
γομφωτοῦ
DATγομφωτῷγομφωτῇγομφωτῷ
ACCγομφωτόνγομφωτήνγομφωτόν
Plural
 MascFemNeut
NOMγομφωτοίγομφωταίγομφωτά
GENγομφωτῶνγομφωτῶνγομφωτῶν
DATγομφωτοῖςγομφωταῖςγομφωτοῖς
ACCγομφωτούςγομφωτάςγομφωτά
γομφωτοῖς
γόνασι, γόνασιν
 • Parse: Noun: Dat Plur Neut
 • Root: γόνυ
γόνατα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: γόνυ
γονάτων
 • Parse: Noun: Gen Plur Neut
 • Root: γόνυ
γονεῖς
 • Parse:
  • Noun: Nom Plur Masc
  • Noun: Acc Plur Masc
 • Root: γονεύς
γονεύς
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
  • Noun: Acc Plur Masc
 • Meaning: parent
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMγονεύςγονεῖς
GENγονέωςγονέων
DATγονεῖγονεῦσι(ν)
ACCγονέαγονέας
VOCγονεῦγονεῖς
γονεῦσι, γονεῦσιν
γονέων
γονή
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • offspring
 • Forms:
  • γονήν Noun: Acc Sing Fem
γονήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: γονή
γόνιμος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • productive, fertile, fruitful
 • Forms:
  • γονίμου Adj: Gen Sing MFN
γονίμου
γόνοι
γόνον
γονορρυεῖ
γονορρυῆ
γονορρυής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • gonorrhea, spermatorrhoea, discharge (of seed or blood)
  • having a discharge of semen
 • Forms:
γονορρυοῦς
γόνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • seed, semen
  • offspring, child
  • birth, origin
γόνυ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: knee
 • Forms:
γονυπετέω
 • Meaning: to bow the knee, kneel down, fall on the knee
 • Forms:
  • γονυπετήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • γονυπετήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • γονυπετῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
γονυπετήσαντες
γονυπετήσας
γονυπετῶν
γόος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: wailing, lamentation, weeping
γόου
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: γόος
γόους
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Root: γόος
γοργός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • vigorous, energetic
  • strenuous
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMγοργόςγοργήγοργόν
GENγοργοῦγόργηςγοργοῦ
DATγοργῷγοργῇγοργῷ
ACCγοργόνγοργήνγοργόν
Plural
 MascFemNeut
NOMγοργοίγοργαίγοργά
GENγοργῶνγοργῶνγοργῶν
DATγοργοῖςγοργαῖςγοργοῖς
ACCγοργούςγοργάςγοργά
γοῦν
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • therefore, hence, at least then, at any rate, any way
  • undoubtedly
 • Note:
  • introduces a new phase in a chain of connected events
  • introduces an illustrative case
γούνατα
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root:γόνυ
γούνων
 • Parse:
  • Noun: Gen Plur Neut
 • Root:γόνυ
γόων
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Root: γόος