προθέντων
προθερίζω
 • Meaning: to reap first, harvest previously
 • Forms:
  • προτεθερισμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
προθέσει
προθέσεις
προθέσεως
πρόθεσιν
πρόθεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • setting forth, putting out, presentation
  • something set forth as an offering to God
  • presentation of the showbread
  • plan, purpose, resolve, will, resoluteness, resolution, determination
προθεσμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • predetermined date, preset date
  • time appointed
  • fixed beforehand, i.e., a designated day
 • Note: Also see θέσμιος
 • Forms:
προθεσμίαν
προθεσμίας
προθέσμιος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • pre-appointed, previously appointed
 • Forms:
προθεωρέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to consider beforehand, to see beforehand
 • Forms:
προθῇς
προθήσεις
προθήσεται
προθυμέομαι
 • Meaning:
  • to be ready, willing
  • to be eager, zealous to do
  • to become enthusiastic
 • Forms:
  • προεθυμήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • προεθυμήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • προθυμηθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
  • προθυμηθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc
  • προθυμηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • προθυμούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
προθυμηθέντα
προθυμηθέντων
προθυμηθῆναι
προθυμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • readiness, forwardness of mind, predisposition, i.e., alacrity
  • eagerness, enthusiastic willingness
 • Forms:
προθυμίᾳ
προθυμίαν
προθυμίας
πρόθυμοι
πρόθυμον
πρόθυμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • ready, willing, eager, predisposed
 • Substantival Meaning:
  • alacrity
 • Forms:
  • πρόθυμοι Adj: Nom Plur Masc/Fem
  • πρόθυμον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • πρόθυμον Adj: Acc Sing Masc
  • προθυμοτέρους Comparative Adj: Acc Plur Masc
  • προθύμους Adj: Acc Plur Fem
προθυμοτέρους
προθυμούμενος
προθύμους
προθύμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: willingly, eagerly, freely, with alacrity
πρόθυρα
προθύροις
wall
πρόθυρον
πρόθυρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: threshold, doorstep, doorway, porch
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπρόθυρονπρόθυρα
GENπροθύρουπροθύρων
DATπροθύρῳπροθύροις
ACCπρόθυρονπρόθυρα
προθύρου
προθύρῳ
προθύρων