προγεγονότα
προγεγονότος
προγεγονότων
προγεγονώς
προγεγραμμένα
προγεγραμμένοι
προγεγραμμένοις
προγεγραμμένου
προγενέστερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of προγενής
 • Meaning: older
προγενής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For comparative, see προγενέστερος
 • Meaning: older, born in early times, primeval
 • Forms:
προγίνομαι
 • Meaning:
  • to originate, be born earlier (in time)
  • to happen before, be done before
  • to be transpired already, be past
  • Substantival Participle: the formerly one, the predecessor
 • Forms:
  • προγεγονότα
   • Part: Perf Act Acc Sing Masc
   • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
  • προγεγονότος Part: Perf Act Nom Sing Masc
  • προγεγονότων Part: Perf Act Gen Plur Neut
  • προγεγονώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
προγινώσκει
προγινώσκοντες
προγινώσκω
 • Meaning:
  • to foreknow, know beforehand, know in advance
  • to come to know beforehand
  • to understand beforehand
 • Forms:
  • προγνούς Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • προγινώσκων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • προγινώσκοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • προγινώσκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • προγνωσθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • προέγνω Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προεγνώσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • προεγνωσμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
προγινώσκων
πρόγλωσσος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hasty in speech, talkative
προγνούς
προγνώσει
προγνώσεως
προγνωσθῆναι
πρόγνωσι, πρόγνωσιν
πρόγνωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: forethought, foreknowledge
προγνώστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who knows something beforehand
προγονικήν
προγονικῆς
προγονικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ancestral, derived from parentage, originating from forefathers
 • Forms:
  • προγονικήν Adj: Acc Sing Fem
  • προγονικῆς Adj: Gen Sing Fem
πρόγονοι
προγόνοις
πρόγονος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • ancestor, forefather, parent, grandparent
  • one born earlier
προγόνους
προγόνων
προγραφήτωσαν
προγράφω
 • Active Meaning:
  • to write before, write beforehand
  • to show forth publicly, portray publicly
  • to summon officially
  • to proclaim in public
  • to enlist
  • to put in writing for public reading
 • Passive Meaning:
  • to be enrolled
  • to be previously mentioned
 • Forms:
  • προγεγραμμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
  • προγεγραμμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
  • προεγράφη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
  • προέγραψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • προγεγραμμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • προγεγραμμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • προγραφήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur