ᾅδῃ, ἅδῃ
ᾅδη
 • Parse: Noun: Voc Sing Masc , Noun: Dat Sing Masc
 • Root: ᾅδης
ἄδηλα
ἀδήλοις
ἄδηλον
ἄδηλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unknown, hidden, indistinct, secret, unseen, not clear, uncertain, obscure
 • Concord:

  NT: Lk 11:44; 1Cor 14:8
  LXX: Ps 50(51):6;
  Apocrypha: 2Macc 7:34; 3Macc 1:17; 4:4;
  Apostolic Fathers: 1Clem 18:6;

ἀδηλότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: uncertainty
 • Forms:
ἀδηλότητι
ἀδήλως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: uncertainly, aimlessly
 • Concord:

  NT: 1Cor 9:26

ἀδημονεῖν
ἀδημονέω
 • Meaning:
  • to be in distress (of mind)
  • to be full of heaviness
  • to be distressed
  • to be in anxiety
  • to be troubled
 • Concord:

  NT: Mark 14:33; Matt 26:37; Phil 2:26

 • Forms:
  • ἀδημονεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀδημονοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • ἀδημονῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἀδημονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: trouble, distress
 • Forms:
ἀδημονίᾳ
ἀδημονοῦντος
ἀδημονῶν
ᾅδην
ᾅδης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • grave
  • hell, hades (lit., unseen)
  • the underworld
 • Concord:

  NT: Luke 16:23
  LXX: Job 14:13; 33:22; Ps 6:5; 48:142; 87:3; 93:17; Prov 2:18; Eccl 9:10; Hosea 13:14
  Apocrypha: Baruch 2:17

ἁδήσω
ᾄδητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: ἀείδω
ἀδηφάγος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: gluttonous, greedy
ἀδηφάγῳ