ἐπεί
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • Temporal:
   • when, after
  • Causal:
   • because, since
   • for, for the reason that
   • seeing that
   • otherwise
 • Combination:
  • ἐπεὶ ... ἄρα = for otherwise (1Cor 5:10; 7:14)
ἐπείγοντας
ἐπείγουσι, ἐπείγουσιν
ἐπείγω
 • Meaning:
  • to urge, be urgent
  • to drive on, urge forward
  • to press down, weigh down
  • to exert great pressure on to act (in a certain way)
  • to pursue
  • to be executed with speed and urgency
  • to call for urgent attention
 • Forms:
  • ἐπείγοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • ἐπείγουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἤπειγε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
ἐπεῖδε, ἐπεῖδεν
ἐπειδάν
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: whenever
ἐπεῖδες
ἐπειδή
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • Temporal:
   • when, during the time when, while
   • after that
  • Causal:
   • because, since, since then
   • for the reason that
   • whereas, inasmuch as, seeing that
 • Concord:

  NT: Matt 21:46; Luke 11:6; Acts 13:46; 14:12; 15:24; 1Cor 1:21,22; 14:16; 15:21; 2Cor 5:4; Phil 2:26
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

ἐπειδήπερ
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • Causal:
   • inasmuch as, since indeed (of cause)
   • since, seeing that
  • Of time:
   • after that, after, since, when
   • whenever
   • as soon as
ἐπεῖδον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to look upon (approvingly)
 • Root: ἐποράω
ἔπειθε, ἔπειθεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: πείθω
ἐπείθετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πείθω
ἐπειθόμεθα
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: πείθω
ἔπειθον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: πείθω
ἐπείθοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πείθω
ἐπειλημμένη
ἔπειμι
 • Note: ἔπειμι like εἰμί and εἶμι has two distinct meanings: to be and to go
 • Meaning #1: (based on εἰμί and infinitive: εἶναι)
  • to be present
  • to be incumbent upon
  • to be upon
  • to be set upon
  • to be set over
  • Of rewards and penalties: to be affixed or attached
  • Of numbers: to be added, be over and above
  • Sequential: to be next, be at hand, be following, be next day or night
 • ——
 • Meaning #2: (based on εἶμι and infinitive ἰέναι)
  • Of Time:
   • to come later (in time)
   • to be hereafter, remain
  • Sequential: to go next; to follow in sequence
 • Forms:
  • ἐπέσται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἔπεστί Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἔπεστιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπῆσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιόντι Part: Pres Act Dat Sing Neut
  • ἐπιοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • ἐπιούσῃ Part: Pres Dat Sing Fem
  • ἐπιόντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • ἐπιόντα Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
ἐπείνας
ἐπείνασα
ἐπείνασαν
ἐπείνασε, ἐπείνασεν
ἐπείπερ
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: since indeed (of cause)
ἐπείραζε, ἐπείραζεν
ἐπείραζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: πειράζω
ἐπειράθη
ἐπειράθην
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Meaning: to attempt, try
 • Root: πειράω
ἐπειράθημεν
ἐπείρασα
ἐπείρασαν
ἐπείρασας
ἐπειράσατε
ἐπείρασε, ἐπείρασεν
ἐπειράσθην
ἐπειράσθησαν
ἐπειράσω
ἐπειρᾶτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πειράω
ἐπειρώμην
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to attempt
 • Root: πειράω
ἐπειρῶντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πειράω
ἔπεισα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: πείθω
ἐπεισαγωγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of bringing in (besides)
  • introduction
 • Forms:
ἐπείσακτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: brought in from outside
ἔπεισαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: πείθω
ἔπεισας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: πείθω
ἐπεισβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw in besides
ἐπεισελεύσεται
ἔπεισε, ἔπεισεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πείθω
ἐπεισέλθῃ
ἐπεισέρχομαι
 • Meaning:
  • to rush in suddenly and forcibly
  • to come in besides
  • to enter aiming at
  • to assail
 • Forms:
  • ἐπεισῆλθον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
ἐπεισῆλθον
ἐπεισήνεγκε, ἐπεισήνεγκεν
ἐπείσθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πείθω
ἐπείσθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: πείθω
ἐπείσθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πείθω
ἐπεισφέρω
 • Meaning:
  • to bring in besides, drive in besides, bring next
  • to cause to move inward
 • Forms:
  • ἐπεισήνεγκε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἔπειτα
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • afterward, thereafter, thereupon
  • that being so, then, therefore
ἐπεῖχε, ἐπεῖχεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐπέχω