κοῖλα
κοιλάδα
κοιλάδας
κοιλάδες
κοιλάδι
κοιλάδος
κοιλάδων
κοιλάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • valley, hollow, indentation, depression
  • low-lying plain (bordered by a mountainous region)
 • Forms:
κοιλάσιν
κοίλασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: hollow, groove, indentation
 • Forms:
κοιλάσματι
κοίλη
κοίλην
κοιλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • belly
  • womb
  • a cavity, i.e., (esp.) the abdomen
  • inner chamber which holds objects
  • the insides (of a body)
  • entrails, intestines
  • By implication the matrix
  • Figurative: the heart
 • Forms:
κοιλίᾳ
κοιλίαι
κοιλίαν
κοιλίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: κοιλία
κοῖλον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: κοῖλος
κοῖλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • empty and hollow inside
 • Substantival Meaning:
  • hold (of a ship)
  • depression
  • sole (of footwear)
  • hollow, indentation
 • Forms:
  • κοῖλα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • κοίλη Adj: Nom Sing Fem
  • κοίλην Adj: Acc Sing Fem
  • κοῖλον Adj: Nom/Acc Sing Neut
κοιλοσταθμέω
 • Meaning:
  • to provide with a coffered ceiling or panels
  • to fit with a panel
 • Forms:
  • ἐκοιλοστάθμησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κοιλοστάθμοις
κοιλόσταθμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: with coffered ceiling, panelled
κοιλότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • hollow space, hollow area (esp. in mountains)
  • hollowness, a hollow, indentation
 • Forms:
κοιλότητος
κοίλωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • low-lying place
  • hollow, cavity, valley
  • groove
 • Forms:
κοιλώματα
κοιλώματι
κοιλώματος
κοιλωμάτων
κοιμᾷ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: κοιμάω
κοιμᾶσθαι
κοιμᾶται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κοιμάω
κοιμάω
 • Meaning:
  • to lie down
  • to lie dormant, to remain unused
  • to sleep, fall asleep, put to sleep; to lull
  • to go to bed, put to bed
  • to engage in sexual intercourse; to have sex
  • to lodge, spend the night, remain for the night
  • to be (become) a permanent and integral part of something
  • to be dead; to join one's ancestors on one's death
 • Forms:
Present
 • κοίμησιν
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • κοιμωμένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • κοιμωμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • κοιμωμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • κοιμωμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • κοιμωμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • κοιμωμένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • κοιμώμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • κοιμώμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • κοιμώμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • κοιμᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • κοιμᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κοιμᾷ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • κοιμῶνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ἐκοιμᾶτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκοιμῶντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • κοιμηθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • κοιμηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • κοιμηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • κοιμηθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • κοιμηθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
 • κοιμηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • κοιμηθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
 • ἐκοιμήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκοιμήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐκοιμήθην Verb: 1Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐκοιμήθης Verb: 1Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐκοιμήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • κοιμηθείς Part: 1Aor Pass Nom Sing Masc
 • κοιμηθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • κοιμηθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • κοιμηθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • κοιμηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • κοιμηθῆναι Verb: 1Aor Pass Infin
 • κοιμηθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • κοιμήθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • κοιμηθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • κοιμηθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • κοιμηθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • κοιμηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
Perfect
 • κεκοιμημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • κεκοιμημένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • κεκοίμησαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • κεκοίμηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
κοιμηθείς
κοιμηθέντα
κοιμηθέντας
κοιμηθέντες
κοιμηθέντος
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κοιμάω
κοιμηθῇ
κοιμηθῆναι
κοιμηθήσεσθε
κοιμηθήσεται
κοιμηθήσῃ
κοιμηθήσομαι
κοιμηθησόμεθα
κοιμηθήσονται
κοιμηθῆτε
κοιμήθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: κοιμάω
κοιμηθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: κοιμάω
κοιμηθῶ
κοιμηθῶμεν
κοιμηθῶσι, κοιμηθῶσιν
κοιμήσει
κοιμήσεως
κοίμησιν
 • Parse #1: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: κοίμησις
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • Root: κοιμάω
κοίμησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sleep, slumber
  • Figurative: death
κοιμητήρια
κοιμητηρίοις
κοιμητήριον
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning:
  • sleeping room
 • Forms:
  • κοιμητηρίων Noun: Gen Plur Neut
  • κοιμητηρίοις Noun: Dat Plur Neut
  • κοιμητήρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
κοιμητηρίων
κοιμίζω
 • Meaning:
  • to put to sleep
  • to lull to sleep
  • to cause to lie down, allow to rest
  • to sleep in death
 • Forms:
  • ἐκοίμισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐκοίμισε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • κεκοιμισμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • κεκοιμισμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • κοιμίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • κοιμίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
κοιμίζων
κοιμίσας
κοιμωμένην
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: κοιμάω
κοιμώμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: κοιμάω
κοιμωμένοις
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: κοιμάω
κοιμώμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: κοιμάω
κοιμώμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: κοιμάω
κοιμωμένου
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κοιμάω
κοιμωμένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: κοιμάω
κοιμωμένῳ
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: κοιμάω
κοιμωμένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: κοιμάω
κοιμῶνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κοιμάω
κοινά
κοιναῖς
κοινῇ
κοινήν
κοινῆς
κοινοῖ
κοινολογέομαι
 • Meaning:
  • to discuss
  • to confer with, commune with, take counsel with, negotiate with
 • Forms:
  • κοινολογούμενον
   • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
   • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἐκοινολογοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • κοινολογησόμενον Part: Fut Mid Acc Sing Masc
κοινολογησόμενον
κοινολογία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • consultation, conference
  • oral discussion
 • Forms:
κοινολογίαν
κοινολογούμενον
κοινόν
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: κοινός
κοινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • universally applicable, public, common
  • secular, profane (i.e., not for exclusively sacred use)
  • shared with others
  • jointly done
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMκοινόςκοινήκοινόν
GENκοινοῦκοινῆςκοινοῦ
DATκοινῷκοινῇκοινῷ
ACCκοινόνκοινήνκοινόν
Plural
 MascFemNeut
NOMκοινοίκοιναίκοινά
GENκοινῶνκοινῶνκοινῶν
DATκοινοῖςκοιναῖςκοινοῖς
ACCκοινούςκοινάςκοινά
κοίνου
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κοινόω
κοινοῦ
κοινοῦν
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: κοινόω
κοινοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: κοινόω
κοινούς
 • Parse: Adj: Acc Plur Masc/Fem
 • Meaning: common
 • Root: κοινός
κοινοῦται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κοινόω
κοινόω
 • Meaning:
  • to make common, make ritually profane
  • to declare something unclean or ritually unacceptable
  • to consider something unclean or ritually unacceptable
 • Forms:
  • κοινώσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • κοινοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκοίνωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κεκοίνωκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • κεκοίνωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • κεκοινωμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
  • κοινοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κοίνου Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • κοινοῦν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • κοινοῦντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • κοινωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • κοινῶσαι Verb: Aor Act Infin
κοινῷ
κοινωθῇ
κοινώνει
κοινωνεῖ
κοινωνεῖν
κοινωνεῖτε
κοινωνείτω
κοινωνείτωσαν
κοινωνέω
 • Meaning:
  • to share, have a share (of something)
  • to share (with someone), participate, associate
  • to do or have in common with
  • to give a share, contribute a share
 • Forms:
Present
 • κοινωνείτωσαν Verb: Pres Act Imperativ 3rd Plur
 • κοινώνει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • κοινωνεῖ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • κοινωνεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κοινωνεῖν Verb: Pres Act Infin
 • κοινωνεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • κοινωνείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • κοινωνοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • κοινωνῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • κοινώνει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • κοινωνήσων Part: Fut Act Nom Sing Masc
 • κοινωνήσοντα
  • Part: Fut Act Acc Sing Masc
  • Part: Fut Act Nom/Acc Plur Neut
 • κοινωνήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • κοινωνήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κοινωνήσοντες Part: Fut Act Nom Plur Masc
Aorist
 • κοινωνηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • κοινωνήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • κοινωνήσεις Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • κοινωνῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • κοινωνῆσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • κοινωνῆσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἐκοινώνησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐκοινώνησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κοινωνήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • κοινώνησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
Perfect
 • κεκοινώνηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • κεκοινώνηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
κοινωνῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: κοινωνέω
κοινωνηθῆναι
κοινωνήσαντες
κοινωνήσας
κοινωνήσει
κοινωνήσεις
κοινώνησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: reciprocal recognition, partnership
κοινώνησον
κοινωνήσοντα
 • Parse:
  • Part: Fut Act Acc Sing Masc
  • Part: Fut Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root:κοινωνέω
κοινωνήσοντες
κοινωνήσων
κοινωνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • association, communion, fellowship, close relationship
  • joint ownership
  • generosity, fellow-feeling, altruism
  • act of forming a close association with and involving oneself with
  • sign of fellowship, proof of unity, gift, contribution
  • participation, sharing (something)
 • Forms:
κοινωνίᾳ
κοινωνίαν
κοινωνίας
κοινωνικὰ
κοινωνικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: liberal, generous, willing to share, held in common, sharing
 • Forms:
  • κοινωνικὰ Adj: Nom Sing Fem
  • κοινωνικούς Adj: Acc Plur Masc
κοινωνικούς
κοινωνοί
κοινωνοῖς
κοινωνόν
κοινωνός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • partaker, sharer, participant
  • fellowship
  • companion, accomplice, partner, associate, spouse
κοινωνοῦ
κοινωνοῦντες
κοινωνούς
κοινωνῶν
κοινῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • commonly, mutually
  • together, in common, jointly
  • in the common language or dialect
κοινῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: κοινόω
κοινώσασθαι
κοινωφελές
κοινωφελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: generally useful, good for all
 • Forms:
κοιτάζεις
κοιτάζηται
κοιτάζομαι
κοιταζόμενος
κοιταζομένους
κοιταζόντων
κοιτάζω
 • Active Meaning:
  • to provide a fold for (sheep)
  • to fold (sheep)
  • to cause to lie down, put to bed
  • to cause to rest
 • Middle/Passive Meaning:
  • to go to sleep
  • to lie down (for sleep)
  • to go to bed
  • to lie down (for sexual intercourse in bed)
  • to lie upon (something)
 • Forms:
  • κοιτάζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • κοιτάζηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • κοιτάζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • κοιταζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • κοιταζομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • κοιταζόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • κοιτασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • κοιτασθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
κοίταις
κοίτας
κοιτασθήσεται
κοιτασθήσονται
κοιτασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sexual intercourse, copulation, cohabitation
 • Forms:
κοιτασίαν
κοίτη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • bed
  • conjugal bed
  • marriage-bed
  • enclosure, pen, fold, stall, cage, coop (for domestic animals: sheep, cattle)
  • nest, lair, den, burrow
  • sexual intercourse, sexual promiscuity, sexual activity
  • seminal emission
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκοίτηκοῖται
GENκοίτηςκοιτῶν
DATκοίτῃκοίταις
ACCκοίτηνκοίτας
VOCκοίτηκοῖται
κοίτῃ
κοίτην
κοίτης
κοῖτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bed, place for sleeping
κοιτῶν
κοιτών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bedroom, chamberlain
  • private chamber
 • Forms:
κοιτῶνα
κοιτῶνι
κοιτῶνος
κοιτώνων