θεά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: goddess, female deity
 • Note: θεάς Alt form Noun: Acc Plur Fem
 • Forms:
θέα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a sight (that is seen)
  • what is seen
  • a performance in a theatre
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMθέαθέαι
GENθέαςθεῶν
DATθέᾳθέαις
ACCθέανθέας
θεαθῆναι
θέαμα
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a sight, spectacle
 • Forms:
  • θεάματοςNoun: Gen Sing Neut
θεάματος
θεάν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: θεά
θέαν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: θέα
θεάομαι
 • Middle Meaning:
  • to see, look at, behold, gaze at
  • to observe and study visually
 • Passive Meaning:
  • to be seen, noticed, attract attention
 • Forms:
Present
 • θεωμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • θεωμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
Imperfect
Future
 • θεάσῃ Verb: Fut Mid/Pass Ind 2nd Sing
Aorist
 • θεασάμενον
  • Part: Aor Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Aor Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • θεάσηται Verb: Aor Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • ἐθεάθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐθεασάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • ἐθεασάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐθεάσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐθεάσασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἐθεάσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • θεάσωνται Verb: Aor mid/Pass 3rd Plur
 • θεαθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • θεασάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • θεασαμένοις Part: Aor Mid Dat Plur Masc
 • θεάσασθαι Verb: Aor Mid/Pass Infin
 • θεάσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • θεασάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • θεασαμένη Part: Aor Mid/Pass Nom Sing Fem
Perfect
 • τεθέαμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • τεθεάμεθα Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
 • τεθεαμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • τεθέαται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
θεᾶς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: θεά
θέας
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: θέα
θέασαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Imperat Mid/Pass 2nd Sing
 • Meaning: to gaze at, behold
 • Root: θεάομαι
θεασαμένη
θεασάμενοι
θεασαμένοις
θεασάμενον
 • Parse:
  • Part: Aor Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Aor Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root:θεάομαι
θεασάμενος
θεάσασθαι
θεάσασθε
θεάσῃ
θεάσηται
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: θεάομαι
θεάσομαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to look at
 • Root: θεάομαι
θεάσωμαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 1st Sing
 • Meaning: to look at
 • Root: θεάομαι
θεασωμεθα
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 1st Plur
 • Meaning: to look at
 • Root: θεάομαι
θεάσωμεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Meaning: to look at
 • Root: θεάομαι
θεάσωνται
θεατριζόμενοι
θεατρίζω
 • Meaning: to put to shame, expose publicly, expose as a spectacle, make a gazing stock
 • Forms:
  • θεατρίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • θεατριζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
θεατρίζων
θεατροειδῆ
θεατροειδής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: theatrical, like a theatre
 • Forms:
  • θεατροειδῆ
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
θεάτροις
θέατρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • theatre, a place for public assemblies
  • a play, spectacle (i.e., what is seen in a theatre)
 • Forms:
  • θεάτροις Noun: Dat Plur Neut
  • θεάτρῳ Noun: Dat Sing Neut
θεάτρῳ
θεέ
 • Parse: Noun: Voc Sing Masc
 • Root: θεός
θεε, θεέ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: room, chamber
θεεβουλαθῷ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: strategy, governance, guidance, rule
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Job 37:12
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

θεεβουλαθώθ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: strategy, governance, guidance, rule
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Job 37:12
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

θεείμ
 • Parse: Transliterated Noun
 • Hebrew:
 • Meaning: rooms, chambers
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Ezek 40:12,14,16
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

θεηλάθ
 • Parse: Hebrew Noun: Nom Sing
 • Meaning: chamber, room
θεήλατος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • driven by a god
 • Forms:
  • θεηλάτῳ Adj: Dat Sing MFN
θεηλάτῳ
θεία
θεῖα
θείᾳ
θειαζόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperat 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root:θειάζω
θειάζω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be inspired; to be frenzied
 • Forms:
  • θειαζόντων
   • Verb: Pres Act Imperat 3rd Plur
   • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • θειάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
θειάζων
θείαν
θείας
θείη
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: τίθημι
θείμ, θεΐμ, θεϊμ
 • Parse: Transliterated Noun
 • Hebrew:
 • Meaning: rooms, chambers
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Ezek 40:12,14,16
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

θεῖναι
θείνω
 • Meaning: to strike, wound
θείοιο
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Opt 2nd Sing
 • Meaning: to look at
 • Root: θεάομαι
θεῖον
 • Parse #1:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Meaning: divine
 • Root: θεῖος
 • ——
 • Parse #2: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: sulphur, brimstone
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMθεῖονθεῖα
GENθείουθείων
DATθείῳθείοις
ACCθεῖονθεῖα
θεῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For superlative, see θειότατος
 • Adjectival Meaning:
  • godlike, divine
 • Substantival Meaning:
  • God, godhead
 • Forms:
θειότατοι
 • Parse: Superlative Adj: Nom Plur Masc
 • Root: θεῖος
θειότατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of θεῖος
 • Meaning: most divine
θειότερος
 • Parse:
  • Comp Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • more divine
θειότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: divinity, divine nature
 • Forms:
θειότητος
θείου, θείου
 • Parse #1: Noun: Gen Sing Masc/Neut
 • Root: θεῖον
 • ——
 • Parse #2: Adj: Gen Sing Masc/Neut
 • Root: θεῖος
θείους
θείς
θεῖσα
θείῳ
θείῳ
θειώδεις
θειώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • sulphurous
 • Substantival Meaning:
  • brimstone, sulphur
 • Forms:
  • θειώδεις Adj: Acc Plur Masc
θείων
θείως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: sacredly
θεκέλ, θεκελ
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: tekel, weighing
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Dan 5:25ff
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

θέλγητρα
θέλγητρον
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: charm, spell
θελγόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: θέλγω
θέλγω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to enchant, to bewitch
 • Forms:
  • θελγόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
θέλε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: θέλω
θέλει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: θέλω
θέλειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: θέλω
θέλεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: θέλω
θέλετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: θέλω
θέλη
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: θέλω
θέλῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: θέλω
θεληθῆτε
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: θέλω
θέλημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • will, determination
  • desire, interest
  • Objective: what is willed or wanted
  • Subjective: will (the act of willing)
 • Forms:
θελήμασι, θελήμασιν
θελήματα
θελήματι
θελήματος
θέλῃς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: θέλω
θελῆσαι
θελήσαντα
 • Parse:
  • Part: Acc Sing Masc
  • Part: Nom/Acc Plur Neut
 • Root:θέλω
θελήσαντας
 • Parse: Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • Root: θέλω
θελήσαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: θέλω
θελήσας
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: θέλω
θελήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: θέλω
θελήσει
 • Parse #1: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: θέλω
 • ——
 • Parse #2: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: θέλησις
θελήσειας
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
 • Root: θέλω
θελήσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: θέλω
θελήσετε
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: θέλω
θελήσεως
θελήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: θέλω
θελήσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: θέλω
θελήσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: θέλω
θέλησιν
θέλησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • will, determination
  • wish
  • something desired
  • favour
θέλησον
 • Parse: Part: Fut Act Acc/Nom Neut
 • Root: θέλω
θελήσουσι, θελήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: θέλω
θελήσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: θέλω
θελήσωμεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Meaning: to wish, will
 • Root: θέλω
θελήσωσι, θελήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: θέλω
θελητάς
θέλητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: θέλω
θελητή
θελητήν
θελητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who wills, someone who desires, someone who is desirous
 • Forms:
θελητόν
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: θελητός
θελητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: wished for, desired, desirable
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMθελητόςθελητήθελητόν
GENθελητοῦθελητῆςθελητοῦ
DATθελητῷθελητῇθελητῷ
ACCθελητόνθελητήνθελητόν
Plural
 MascFemNeut
NOMθελητοίθεληταίθελητά
GENθελητῶνθελητῶνθελητῶν
DATθελητοῖςθεληταῖςθελητοῖς
ACCθελητούςθελητάςθελητά
θέλοι
 • Parse: Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • Root: θέλω
θέλοιεν
 • Parse: Verb: Pres Act Opt 3rd Plur
 • Root: θέλω
θέλομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: θέλω
θέλοντα
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: θέλω
θέλοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: θέλω
θέλοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: θέλω
θέλοντι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • Root: θέλω
θέλοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: θέλω
θελόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: θέλω
θέλουσα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • Part: Pres Act Voc Sing Fem
 • Root: θέλω
θέλουσαν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Plur Fem
  • Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • Root: θέλω
θελούσῃ
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • Root: θέλω
θέλουσι, θέλουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: θέλω
θέλω
 • Meaning:
  • to wish, will, desire
  • to be willing (to obey)
  • to want earnestly
  • to be favourably disposed toward
  • to consent, comply
  • to mean

   τί θέλει τοῦτο εἶναι;
   What does this mean? (Acts 2:12; see also Acts 17:20; Luke 15:26)

  • +negative : to refuse to react, refuse to respond
 • Note: Classical Greek form: ἐθέλω
 • Forms:
Present
 • θέλεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • θέλε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • θέλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • θέλῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • θέλῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • θέλῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • θέλειν Verb: Pres Act Infin
 • θέλητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • θέλοι Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • θέλοιεν Verb: Pres Act Opt 3rd Plur
 • θέλομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • θέλοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • θέλοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • θέλοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • θέλοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • θέλοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • θελόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • θελούσῃ Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • θέλουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • θέλουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • θέλωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • θέλων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • θέλωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • θέλωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • θέλετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • θέλη Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
Imperfect
 • ἤθελε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἤθελον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἤθελον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἤθελες Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
Future
 • θελήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • θελήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • θελήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • θελήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
Aorist
 • θελήσαντα
  • Part: Acc Sing Masc
  • Part: Nom/Acc Plur Neut
 • ἠθέλησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἠθελήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἠθέλησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠθέλησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • θεληθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • θελήσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • θελήσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • θελήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • θελήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • θελήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • θελήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἠθελήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἠθέλησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • θελήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • θελήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • θελήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἠθέλησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • θελήσετε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
Perfect
 • τεθέληκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • τεθεληκέναι Verb: Perf Act Infin
θέλωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: θέλω
θέλων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: θέλω
θέλωσι, θέλωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: θέλω
θέμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • deposit (i.e., money placed on deposit)
  • treasure, prize
  • a pile (e.g., pile of leaves)
  • coffer (the container into which something is placed)
 • Forms:
θέματα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: θέμα
θέματι
 • Parse: Noun: Dat Sing Neut
 • Root: θέμα
θεματίζω
 • Meaning: to deposit
θεμέλια
θεμέλιοι
θεμελίοις
θεμέλιον
θεμέλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: Substantive: foundation, wall
 • Note: Used mostly in the plural
 • Forms:
θεμελίου
θεμελιοῦν
θεμελιούντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperativ 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root:θεμελιόω
θεμελίους
θεμελιοῦσθαι
θεμελιοῦτε
θεμελιόω
 • Meaning:
  • to lay a basis for, lay a foundation for
  • to found, ground, settle
  • to establish
  • to erect
 • Forms:
Present
 • θεμελιούντων
  • Verb: Pres Act Imperativ 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • θεμελιοῦν Verb: Pres Act Infin
 • θεμελιοῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • θεμελιοῦτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • θεμελιῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • θεμελιώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • θεμελιώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • θεμελιώσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • θεμελιώσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐθεμελιώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐθεμελίωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐθεμελίωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐθεμελίωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐθεμελίωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • θεμελιώσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • θεμελιώσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
Perfect
 • τεθεμελιωμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • τεθεμελιωμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • τεθεμελιωμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • τεθεμελιωμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • τεθεμελιωμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • τεθεμελιωμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • τεθεμελίωται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • τεθεμελίωτο Verb: PluPerf Pass Ind 3rd Sing
θεμελίῳ
θεμελίων
θεμελιῶν
θεμελιώσαι
θεμελιώσαντα
θεμελιώσαντες
θεμελιώσας
θεμελιώσει
θεμελίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: foundation
θεμελιώσω
θεμένης
θέμενοι
θέμενος
θεμένου
 • Parse: Part: Aor Mid Gen Sing Masc/Neut
 • Root: τίθημι
θέμις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Note: Used as an adjective
 • Meaning:
  • law, right
  • legally permitted
  • something laid down
θέμιστας
 • Parse #1:
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: law, something laid down
 • Root: θέμις
 • ——
 • Parse #2:
  • Adj: Gen Sing Fem
  • Adj: Acc Plur Fem
 • Meaning: oracular
 • Root: θεμιστός
θεμιστός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ocular
θεμιτόν
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: θεμιτός
θεμιτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: allowed, permitted, right, rightful, lawful
 • Forms:
  • θεμιτόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • θεμιτόν Adj: Acc Sing Masc
θεννουρίμ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: furnaces, stoves
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Neh 12:38
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

θέντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: τίθημι
θέντας
θέντες
θέντος
θεογνωσία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the knowledge of God
 • Forms:
  • θεογνωσίας
   • Noun: Acc Plur Fem
   • Noun: Gen Sing Fem
θεογνωσίας
θεοδίδακτοι
θεοδίδακτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: taught of God, instructed by God
 • Forms:
  • θεοδίδακτοι Adj: Nom Plur Masc
θεοδρόμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: God's runner
θεοδρόμους
θεοείκελον
θεοείκελος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • godlike
 • Forms:
  • θεοείκελον
   • Adj: Acc Sing MFN
   • Adj: Nom Sing Neut
θεοεχθρία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • hostility toward God
 • Forms:
  • θεοεχθρίας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
  • θεοεχθρίαν
   • Noun: Gen Plur Fem
   • Noun: Acc Sing Fem
θεοεχθρίαν
θεοεχθρίας
θεόθεν
 • Parse:
  • Adverb
 • Meaning: from God, from the gods
θεοί
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc
 • Root: θεός
θεοῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc
 • Root: θεός
θεόκλητος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • sung by gods
θεόκτιστον
θεόκτιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: God-given, created by God, established by God, founded by God
 • Forms:
  • θεοκτίστου Adj: Gen Sing Fem
θεοκτίστου
θεολογεῖται
θεολογέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to study of God
 • Forms:
  • θεολογῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • θεολογοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Massc
  • θεολογουμένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
  • θεολογεῖται
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
θεολογία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • word of God
  • divinity
 • Forms:
  • θεολογίας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
  • θεολογίαις
   • Noun: Dat Plur Fem
θεολογίαις
θεολογίας
θεολόγον
θεολόγος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: theologian, someone who speaks of God, speaks for God, God's herald
θεολόγου
θεολογουμένῳ
θεολογοῦντες
θεολογῶν
θεομακάριστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: blessed by God, God-blessed
 • Forms:
  • θεομακαρίστου Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • θεομακαριστότατε Superlative Adj: Voc Sing Masc
θεομακαριστότατε
θεομακαρίστου
θεομακρίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: one blessed by God, deceased
θεομαχεῖν
θεομαχέω
 • Meaning: to resist deity, fight against God
 • Forms:
  • θεομαχεῖν Verb: Pres Act Infin
  • θεόμαχωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
θεομαχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a battle against god
 • Forms:
θεομαχίας
θεομάχοι
θεομάχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • fighting against God
 • Substantival Meaning:
  • an opponent of deity, an enemy against God
 • Forms:
θεόμαχωμεν
θεομισεῖ
θεομισεῖς
θεομισής
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • hated by the gods
 • Forms:
  • θεομισῶν Adj: Gen Plur MFN
  • θεομισεῖς Adj: Nom/Acc Plur Masc/Fem
  • θεομισεῖAdj: Dat Sing MFN
θεομισέστατος
 • Parse:
  • Superl Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • most hated by the gods
θεομισῶν
θεόν
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: θεός
θεόπαις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • child of the gods
θεόπεμπτον
θεόπεμπτος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • sent by the gods
 • Forms:
  • θεόπεμπτον
   • Adj: Acc Sing MFN
   • Adj: Nom Sing Neut
  • θεοπνεύστων Adj: Gen Plur MFN
  • θεοπέμπτους Adj: Acc Plur Masc/Fem
θεοπνεύστοις
θεοπνεύστων
θεοπέμπτους
θεόπνευστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: inspired by God, divinely breathed in, given by inspiration of God
 • Forms:
  • θεοπνεύστοις Adj: Dat Plur MFN
  • θεοπνεύστου Adj: Gen Sing MFN
θεοπνεύστου
θεοποιεῖσθαι
θεοποιέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make into gods, deify
 • Forms:
  • θεοποιεῖσθαι
  • Verb: Pres Mid/Pass Infin
θεοποιούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to make into gods, deify
 • Root:θεοποιέω
θεόπομπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: heaven-sent
θεοπόμπου
θεοπρεπές
θεοπρεπεστάτῃ
θεοπρεπέστατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of θεοπρεπής
 • Meaning: most godly, most venerable
θεοπρεπεστάτοις
θεοπρεπέστατον
θεοπρεπεστάτου
 • Parse: Adj: Superlative Gen Sing Masc
 • Meaning: greatest divinity
θεοπρεπῆ
θεοπρεπής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For superlative, see θεοπρεπέτατος
 • Meaning: fit for God, revered, venerable, godly
 • Forms:
θεοπρεσβεύτην
θεοπρεσβευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an ambassador of God
θεοπρόπιον
 • Parse #1:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a prophecy, oracle
 • ——
 • Parse #2:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
 • Root: θεοπροπέω
θεοπτία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • divine vision
 • Forms:
  • θεοπτίας
   • Noun: Acc Plur Fem
   • Noun: Gen Sing Fem
  • θεοπτίαν
   • Noun: Acc Sing Fem
   • Noun: Gen Plur Fem
θεοπτίαν
θεοπτίας
θεός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: God
Abbreviated forms
 • ­̅θ̅ς Noun: Nom Sing Masc Abbreviation for θεός
 • ­̅θ̅υ Noun: Gen Sing Masc Abbreviation for θεοῦ
 • ­̅θ̅ω Noun: Dat Sing Masc Abbreviation for θεῷ
 • ­̅θ̅ν Noun: Acc Sing Masc Abbreviation for θεόν
θεοσέβεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: godliness, religion, devoutness, piety, service of God, fear of God
 • Forms:
θεοσέβειαν
θεοσεβείας
θεοσεβεῖν
θεοσεβεῖς
θεοσεβέστατος
 • Parse:
  • Superl Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • most religious
θεοσεβέω
 • Meaning: to serve God, worship God
 • Forms:
  • θεοσεβεῖν Verb: Pres Act Infin
θεοσεβής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: God-fearing, devout, reverent of God, pious, worshipper of God
 • Forms:
θεοσεβοῦς
θεοσεβῶς
 • Parse:
  • Adverb
 • Meaning:
  • religiously
θεοσημεία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sign from god
 • Forms:
  • θεοσημείας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
θεοσημείας
θεοστυγεῖς
θεοστυγής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: hateful to God, hater of God, impious, godforsaken
 • Forms:
θεοστυγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hatred of God, enmity toward God
 • Forms:
θεοστυγίαν
θεότευκτος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • made by God
 • Forms:
  • θεοτεύκτῳ Adj: Dat Sing MFN
θεοτεύκτῳ
θεότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: divinity, godhead, deity
 • Forms:
θεότητος
θεοτόκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: mother of God, child of God
 • Forms:
  • θεοτόκου Adj: Gen Sing Fem
  • θεοτόκῳ Noun: Dat Sing Masc
θεοτόκου
θεοτόκῳ
θεοῦ
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: θεός
θεούς
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Root: θεός
θεοφάνεια
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • vision of God
 • Forms:
  • θεοφανείας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
θεοφανείας
θεοφιλεῖς
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Masc/Fem
 • Meaning: beloved of God
 • Root: θεοφιλής
θεοφιλέστατος
 • Parse:
  • Superl Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • most beloved of God
θεοφιλής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: beloved of God, dear to the gods
 • Forms:
θεοφιλοῦς
θεοφορέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to deify
 • Forms:
  • θεοφορηθέντα
   • Part: Acc Pass Acc Sing Masc
   • Part: Acc Pass Nom/Acc Plur Neut
θεοφορηθέντα
 • Parse:
  • Part: Acc Pass Acc Sing Masc
  • Part: Acc Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root:θεοφορέω
θεοφόροι
θεόφορος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: god-bearing, inspired
 • Forms:
  • θεοφόροι Adj: Nom Plur Masc/Fem
θεράπαινα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a handmaid, a waiting maid, maid-in-waiting, female slave
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMθεράπαιναθεράπαιναι
GENθεραπαίνηςθεραπαινῶν
DATθεραπαίνῃθεραπαίναις
ACCθεράπαινανθεράπαινας
VOCθεράπαιναθεράπαιναι
θεράπαιναι
θεραπαίναις
θεραπαίνης
θεραπαινίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: handmaid
 • Forms:
θεραπαινίδις
θεραπαινίδας
θεραπεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • attendant
  • a group of attendants
  • worship service
  • serving, service, care
  • being in someone's service
  • healing, treatment (of the sick)
  • perform healing
  • someone in charge, servant, retinue
 • Forms:
θεραπείᾳ
θεραπείαν
θεραπείας
θεραπεύει
θεραπεύειν
θεραπεύεσθαι
θεραπεύεσθε
θεραπεύεται
θεραπεύετε
θεραπευθέντες
θεραπευθῆναι
θεραπευθέντες
θεραπεύοντας
θεραπεύοντες
θεραπεύοντι
θεραπεύου
θεραπεύουσα
θεραπεύουσι, θεραπεύουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: θεραπεύω
θεραπεῦσαι
θεραπεύσας
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root:θεραπεύω
θεραπεύσει
θεραπεύσειεν
θεραπεύεις
θεραπευομένων
θεραπεύσῃ
 • Parse #1:
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: θεραπεύω
 • ——
 • Parse #2: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: θεράπευσις
θεραπεύσῃς
θεράπευσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: treatment, attention
θεράπευσον
θεραπεύσουσι, θεραπεύσουσιν
θεραπεύσω
θεραπευταί
θεραπευτάς
θεραπευτήν
θεραπευτής
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Therapeutae, one who serves God by healing people
 • Forms:
  • θεραπευτῶν Noun: Gen Plur Masc
  • θεραπευτήν Noun: Acc Sing Masc
  • θεραπευτάς
   • Noun: Nom Sing Masc
   • Noun: Acc Plur Masc
  • θεραπευταί
   • Noun: Nom Plur Masc
θεραπευτικῆς
θεραπευτικός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • inclined to serve
 • Forms:
  • θεραπευτικῆς Adj: Gen Sing Fem
θεραπευτός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • curable; healable; restorable
 • Forms:
  • θεραπευτῷ Adj: Dat Sing MFN
θεραπευτρίδας
θεραπευτρίς
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Therapeutrides, Female godly healers
θεραπευτῷ
θεραπευτῶν
θεραπεύω
 • Meaning:
  • to care for someone or something
   • to attend to something, provide for something
   • to care for the needs of someone
   • to treat medically, heal, cure medically
   • to keep or observe (a feast)
   • to cultivate land, care for plants
   • to care for one's health
   • to restore to normal, proper state; to repair
  • To be an attendant, do service
   • to perform priestly ministry
   • to pay homage or service to the gods
   • to honour one's parents or masters
   • to serve, court, pay court to someone
   • to serve devotedly
   • to flatter, wheedle, conciliate
   • to consult something
   • to attend to something
   • to indulge in something
 • Forms:
Present
 • θεραπεύεις Verb: Pres act Ind 2nd Sing
 • θεραπευομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • θεραπεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • θεραπεύειν Verb: Pres Act Infin
 • θεραπεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • θεραπεύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • θεραπεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • θεραπεύετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • θεραπευθέντες Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • θεραπεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • θεραπεύοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • θεραπεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • θεραπεύοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • θεραπεύου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • θεραπεύουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • θεραπεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ἐθεράπευε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐθεραπεύετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐθεράπευον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐθεράπευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐθεραπεύοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • θεραπεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • θεραπεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • θεραπεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • θεραπεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • θεραπεύσας
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • θεραπεύσειεν Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἐθεραπεύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐθεραπεύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐθεράπευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • θεραπευθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • θεραπευθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • θεράπευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • θεραπεῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐθεράπευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • τεθεραπευμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • τεθεραπευμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • τεθεραπευμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • τεθεραπευμένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
θεραπεύων
θεράποντα
θεράποντας
θεράποντες
θεράποντι
θεράποντος
θεραπόντων
θεράπουσι, θεράπουσιν
θεράπων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • servant, aide
  • attendant
  • representative
  • someone devoted to another's service
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMθεράπωνθεράποντες
GENθεράποντοςθεραπόντων
DATθεράποντιθεράπουσι(ν)
ACCθεράπονταθεράποντας
θεραφίν
 • Parse: Noun: transliterated Hebrew
 • Meaning: theraphin, diviner
θέρει
θερεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: summertime, summer
 • Forms:
θερίζειν
θερίζεις
θερίζετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • Root: θερίζω
θερίζητε
θεριζόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: θερίζω
θερίζοντας
θερίζοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: θερίζω
θεριζόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: θερίζω
θερίζουσιν, θερίζουσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: θερίζω
θερίζω
 • Meaning: to reap, harvest, cut down, mow
 • Forms:
Present
 • θερίζετε Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • θερίζειν Verb: Pres Act Infin
 • θερίζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • θερίζητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • θεριζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • θερίζοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • θερίζοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • θεριζόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • θερίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • θερίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • θερίζωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Imperfect
 • ἐθέριζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐθέριζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • θεριοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • θερίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • θερίσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
Aorist
 • ἐθέρισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐθερίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • θερίσαι Verb: Aor Act Infin
 • θερίσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • θερισάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • θερίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • θερίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • θέρισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • θερισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
Perfect
 • τεθερισμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
θερίζων
θερίζωσι, θερίζωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: θερίζω
θερινῆς
θερινοί
θερινόν
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: θερινός
θερινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of summer, for use in the summer (e.g., summer house)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMθερινόςθερινήθερινόν
GENθερινοῦθερινῆςθερινοῦ
DATθερινῷθερινῇθερινῷ
ACCθερινόνθερινήνθερινόν
Plural
 MascFemNeut
NOMθερινοίθεριναίθερινά
GENθερινῶνθερινῶνθερινῶν
DATθερινοῖςθεριναῖςθερινοῖς
ACCθερινούςθερινάςθερινά
θερινῷ
θεριοῦσι, θεριοῦσιν
θερίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: θερίζω
θερίσαντες
θερισάντων
θερίσας
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: θερίζω
θερίσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: θερίζω
θερίσει
θερίσῃς
θερισθῇ
θερισμόν
θερισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the crop, harvest, harvested crop, harvest time
θερισμοῦ
θερισμῷ
θερίσομεν
θέρισον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: θερίζω
θερισταί
θερισταῖς
θεριστάς
θεριστήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: reaping hook
 • Note: Also spelled θέριστρον
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMθεριστήριονθεριστήρια
GENθεριστηρίουθεριστηρίων
DATθεριστηρίῳθεριστηρίοις
ACCθεριστήριονθεριστήρια
θεριστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: harvester, reaper
 • Forms:
θέριστρα
θέριστρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • veil, light covering (used in summer)
  • reaping hook
 • Forms:
  • θέριστρα Noun: Nom/Acc Plur Neut
θερμαίνει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root:θερμαίνω
θερμαίνειν
θερμαίνεσθε
θερμαινόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: θερμαίνω
θερμαινόμενος
θερμαίνω
 • Active Meaning:
  • to warm (something), heat
  • to make hot
  • to be hot, fervent
  • to add enthusiasm to (an action)
 • Middle Meaning:
  • to warm oneself
 • Passive Meaning:
  • to be warmed
  • to get warm
  • to grow hot
 • Forms:
  • θερμαίνει
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • θερμαίνειν Verb: Pres Act Infin
  • θερμαίνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • θερμαινόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • θερμαινόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐθερμαίνετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐθερμαίνοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • θερμανθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐθερμάνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐθερμάνθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐθερμάνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐθερμάνθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • θέρμανον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • θερμανθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • θερμανθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • θερμᾶναι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
θερμᾶναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root:θερμαίνω
θερμανθείς
θερμανθῇ
θερμανθήσεται
θέρμανον
θερμασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • warmth, heat
  • state of being hot
 • Forms:
θερμασίᾳ
θερμασίαν
θερμάστρεις
θέρμαστρις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • metal pot for boiling water
  • tongs, pincers, pliers
 • Forms:
θερμή
θέρμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: heat, warmth
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMθέρμηθέρμαι
GENθέρμηςθερμῶν
θέρμων
DATθέρμῃθέρμαις
ACCθέρμηνθέρμας
VOCθέρμηθέρμαι
θέρμῃ
θέρμην
θέρμης
θερμόν
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: θερμός
θερμός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • warm, hot
 • Substantival Meaning:
  • warmth, heat
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMθερμόςθερμήθερμόν
GENθερμοῦ θερμῆςθερμοῦ
DATθερμῷθερμῇθερμῷ
ACCθερμόνθερμήν
θέρμην
θερμόν
Plural
 MascFemNeut
NOMθερμοίθερμαίθερμά
GENθερμῶνθερμῶνθερμῶν
DATθερμοῖςθερμαῖςθερμοῖς
ACCθερμούςθερμάςθερμά
θερμότατος
 • Parse:
  • Superl Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • hottest
θερμότερος
 • Parse:
  • Comp Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • hotter
θερμότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: heat
 • Forms:
θερμότητος
θερμούς
θερμῷ
θερμῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: eagerly, warmly
θέρος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: summer, heat
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMθέροςθέρη
GENθέρουςθερῶν
DATθέρειθέρεσι(ν)
ACCθέροςθέρη
θέρους
θές
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τίθημι
θέσει
θέσεις
θέσθαι
θέσθε
 • Parse: Verb: 2Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • Root: τίθημι
θέσθω
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • Root: τίθημι
θέσιν
θέσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of placing, depositing
  • fixed position, composition
  • office (of kingship)
  • constellation
θέσμιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: fixed, settled, lawful
 • Note: Also see προθεσμία
θεσμόν
θεσμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: precept, ordinance, rule, rite, customs
θεσμούς
θεσμῶν
θεσπέσιοι
θεσπεσίοις
θεσπέσιος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • divinely sounding
 • Forms:
  • θεσπεσίων Adj: Gen Plur MFN
  • θεσπεσίοις Adj: Dat Plur MFN
  • θεσπέσιοι
   • Adj: Nom Plur Masc/Fem
θεσπεσίων
θεσπίζω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to foretell, prophesy
 • Forms:
  • θεσπισθέντα
   • Part: Aor Pass Acc Sing Masc
   • Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
  • θεσπίζων
   • Part: Pres Act Nom Sing Masc
θεσπίζων
θέσπισμα
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • oracle, prediction
 • Forms:
  • θεσπίσματα Noun: Nom/Acc Plur Neut
θεσπισθέντα
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Acc Sing Masc
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root:θεσπίζω
θεσπίσματα
θεσπιστής
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: prophet
θέτε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: τίθημι
θετόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root:θετός
θετός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • placed, set
 • Forms:
  • θετόν
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
θέω
 • Meaning: to run
 • Forms:
  • θέωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
θεῷ
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc
 • Root: θεός
θέωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: θέω
θεωμένοις
θεωμένους
θεῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Root: θεός
θεωρεῖ
θεώρει
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: θεωρέω
θεωρεῖν
θεωρεῖς
θεωρεῖσθαι
θεωρεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: θεωρέω
θεωρεῖτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: θεωρέω
θεωρείτω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperat 3rd Sing
 • Meaning: to look at
 • Root: θεωρέω
θεωρέω
 • Meaning:
  • to look at visually, observe, perceive, see
  • to be a spectator
  • to notice, perceive, observe, find
  • to experience
  • to deem as
 • Forms:
Present
 • θεωροῖεν Verb: Pres Act Opt 3rd Plur
 • θεωρῶμεν Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • θεωρουμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • θεωρεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • θεώρει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • θεωρεῖν Verb: Pres Act Infin
 • θεωρεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • θεωρεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • θεωρεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • θεωρῆτε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • θεωρουμένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • θεωρούμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • θεωρούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • θεωροῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • θεωροῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • θεωροῦντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • θεωροῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • θεωρούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • θεωροῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • θεωροῦσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • θεωροῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • θεωροῦσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • θεωρῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • θεωρῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • θεωρῶσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • θεωρῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • θεωρεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • θεωρεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • θεωρῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
Imperfect
 • ἐθεώρει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐθεώρεις Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • ἐθεωρεῖτε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἐθεωρεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐθεωροῦμεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • ἐθεώρουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐθεώρουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
Future
 • θεωρηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • θεωρήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • θεωρήσας
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐθεωρήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐθεωρήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐθεώρησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • θεωρῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • θεωρήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • θεωρήσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • θεωρήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • θεωρήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • θεωρήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐθεώρησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
Perfect
θεωρῇ
θεωρηθήσεται
θεώρημα
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: sight, spectacle
 • Forms:
  • θεωρημάτων Noun: Gen Plur Neut
  • θεωρήματα Noun: Nom/Acc Plur Neut
θεωρήματα
θεωρημάτων
θεωρῇς
θεωρῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: θεωρέω
θεωρήσαντες
θεωρήσασα
θεωρήσῃ
θεωρήσουσι, θεωρήσουσιν
θεωρήσωσι, θεωρήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: θεωρέω
θεωρῆτε
θεωρητικός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • able to perceive
 • Forms:
  • θεωρητικοῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
θεωρητικοῦ
θεωρητόν
θεωρητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • something seen
  • something to be reached by contemplation or in a vision
 • Forms:
  • θεωρητόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • θεωρητόν Adj: Acc Sing Masc
θεωρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sight, spectacle, appearance
  • something unusual that is visually observed
 • Forms:
θεωρίᾳ
θεωρίαν
θεωροῖεν
θεωροίησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to look at
 • Root: θεωρέω
θεωρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • envoy (sent as an ambassador to consult an oracle or leader)
  • a spectator (at athletic games)
 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: 2Macc 4:19
  Apostolic Fathers: _

θεωροῦμεν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Plur
 • Root: θεωρέω
θεωρουμένης
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: θεωρέω
θεωρούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: θεωρέω
θεωρούμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: θεωρέω
θεωρουμένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: θεωρέω
θεωροῦντας
θεωροῦντες
θεωροῦντι
θεωροῦντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: θεωρέω
θεωρούντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: θεωρέω
θεωρούς
θεωροῦσα
θεωροῦσαι
θεωροῦσι, θεωροῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: θεωρέω
θεωρῶ
θεωρῶμεν
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: θεωρέω
θεωρῶν
θεωρῶσι, θεωρῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: θεωρέω