κάτω
 • Parse: Adverb; Adjective, Preposition
 • Note: For comparative, see κατώτερος
 • Note: For superlative, see κατώτατος
 • Meaning:
  • Preposition:
   • below, underneath, beneath, bottom, down, under
  • Adverb:
   • downward
   • relatively late in history
   • down below
  • Adjective:
   • situated very low
   • Comparative: lower, inferior (locally, of Hades)
   • Superlative: lowest
κατώδυνοι
κατώδυνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • in great pain, in great affliction
  • exceedingly distressed
  • grieved
 • Forms:
κατωδυνωμένην
κατωδυνωμένων
κατωδύνων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κατοδυνάω
κάτωθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • in the lower part, at the lower part
  • underneath
  • from below, up from below, under
κατῴκει
κατῴκεις
κατῳκεῖτε
κατῳκεῖτο
κατῴκηκα
κατῴκησα
κατῳκήσαμεν
κατῴκησαν
κατῳκήσατε
κατῴκησε, κατῴκησεν
κατῴκισα
κατῴκισαν
κατῴκισας
κατῴκισε, κατῴκισεν
κατῳκίσθαι
κατῳκίσθη
κατῳκίσθημεν
κατῳκίσθησαν
κατῳκίσθητε
κατῴκισται
κατῳκοδομημέναις
κατῴκουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κατοικέω
κατωλίσθησαν
κατωρθούμην
κατωρθοῦτο
κατωρθώθη
κατωρθωκέναι
 • Parse: Verb: Pers Act Infin
 • Meaning: to set upright, erect
 • Root: κατορθόω
κατωρθωμένα
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: κατορθόω
κατώρθωσαν
κατωρθώσαντο
κατώρθωσε, κατώρθωσεν
κατωρύγη
κατώρυξα
κατώρυξαν
κατωρχήσαντο
κατώτατα
 • Parse: Superlative Adj: Nom/Acc Plur Masc
 • Root: κάτω
κατωτάτοις
 • Parse: Superlative Adj: Dat Plur Masc/Neut
 • Root: κάτω
κατώτατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of κάτω
 • Meaning: lowest
κατωτάτου
κατωτάτῳ
κατωτάτω
 • Parse: Superlative Adverb
 • Meaning: lowest
κατώτερα
 • Parse:
  • Comparative Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Comparative Adj: Nom Sing Fem
 • Root: κατώτερος
κατώτερον
κατώτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of κάτω
 • Meaning: lower, inferior (locally, of Hades)
κατωτέρω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: lower, below, under (as in two years old and under)