στέαρ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • fat, fatling, choice
  • fat attached to meat
  • fat underneath the skin of a human body
  • dough made from flour of spelt
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMστέαρστέατα
GENστέατοςστεάτων
DATστέατιστέασι
ACCστέαρστέατα
στέασι, στέασιν
στέατα
στέατι
στεατόομαι
στέατος
στεατόω
 • Meaning: to fatten
 • Forms:
  • στεατόομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐστεατωμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
στεάτων
στεγάζω
 • Meaning: to cover, cover with a roof
 • Forms:
  • ἐστέγασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐστέγασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • στεγάσαι Verb: Aor Act Infin
  • στεγάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
στεγάζων
στέγας
στεγάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: στεγάζω
στέγει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: στέγω
στέγη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: roof, lid
 • Forms:
στέγην
στεγναί
στεγνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: waterproof, watertight, a covered dwelling, impeccable
 • Forms:
  • στεγναί Adj: Nom Plur Fem
στέγομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: στέγω
στέγοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: στέγω
στέγος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: roof
στέγω
 • Meaning:
  • to cover, pass over in silence, keep confidential, conceal, keep secret
  • to bear, stand, endure
 • Forms:
  • στέξαι Verb: Aor Act Infin
  • στέγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • στέγομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • στέγοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • στέγων Part: Pres Act Nom Sing Masc
στέγων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: στέγω
στεῖρα
 • Parse #1: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a barren animal or woman
  • a ship's keel, esp. the curved part of it, cutwater
 • Forms:
 • Parse #2: Adj: Nom Sing Fem
 • Root: στεῖρος
στείρᾳ, στεῖρᾳ
στεῖραι
στεῖραν
στεῖρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sterile, barren, unable to give birth
 • Note: Substantival: See στεῖρα
 • Forms:
στειρόω
 • Active Meaning:
  • to make barren, be childless
 • Passive Meaning:
  • to fail to produce young
 • Forms:
  • στειρωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
στειρωθῇ
στελεός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: oblong part of an instrument to hold it with (e.g., axe handle)
στελέχη
στέλεχος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • trunk, stem
  • pillar, column (of smoke)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMστέλεχοςστελέχη
GENστελέχουςστελεχῶν
DATστελέχειστελέχεσι(ν)
ACCστέλεχοςστελέχη
στελεχῶν
στέλλεσθαι
στελλόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: στέλλω
στελλομένοις
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: στέλλω
στελλόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: στέλλω
στέλλω
 • Active Meaning:
  • to keep away, stand aloof, withdraw self
  • to avoid, try to avoid
  • to set out (on a military expedition)
 • Middle Meaning:
  • to journey, go
  • to keep away from, stand aloof from
  • to obtain, acquire
  • to prepare for oneself
  • to prepare for marriage
  • to make oneself ready
 • Passive Meaning:
  • to be introduced (into a new family)
  • to be married
 • Forms:
  • στέλλεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐστείλαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐστείλατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐσταλμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
  • στελλόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • στελλομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
  • στελλόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
στελῶ
στέμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: garland, wreath for show
 • Forms:
στέμματα
στέμφυλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • grape pulp (which remains after removing the juice)
  • mass of pressed grapes
  • a mass of olives from which the oil has been pressed, olive-cake
 • Forms:
  • στεμφύλων Noun: Gen Plur Neut
στεμφύλων
στενά
στεναγμοί
στεναγμοῖς
στεναγμόν
στεναγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sigh, groan, groaning, moaning
στεναγμοῦ
στεναγμῷ
στεναγμῶν
στενάζεις
στενάζετε
στενάζομεν
στενάζοντες
στενάζουσα
στενάζω
 • Meaning: to sigh, grieve, groan, grudge, sorrow
 • Forms:
Present
 • στενάζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • στενάζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • στενάζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • στενάζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • στενάζουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • στενάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • στενάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • στενάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • στενάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • στενάξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐστέναξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐστέναξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐστέναξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐστέναξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • στενάξαι Verb: Aor Act Infin
 • στενάξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • στενάξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • στενάξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
Perfect
στενάζων
στενακτή
στενακτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: mournful, grievous
 • Forms:
  • στενακτή Adj: Nom Sing Fem
στενάξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: στενάζω
στενάξας
στενάξασα
στενάξατε
στενάξει
στενάξεις
στενάξῃς
στενάξονται
στενάξουσι, στενάξουσιν
στενάξω
στενάς
 • Parse:
  • Adj: Gen Sing Fem
  • Adj: Acc Plur Fem
 • Meaning: narrow
 • Root: στενός
στενάχω
 • Meaning: to sigh, groan, wail, bemoan
 • Forms:
  • στενάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
στενή
στενῇ
στενήν
στένῃς
στενοῖς
στενόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: στενός
στένοντα
στένοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: στένω
στένοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: στένω
στενός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Place: narrow, strait
  • Time: short
  • Water: scant
  • hard, difficult
  • close, confined
  • lacking space enough for movement
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMστενόςστενήστενόν
GENστενοῦστενῆςστενοῦ
DATστενῷ
στένῃς
στενῇστενῷ
ACCστενόνστενήνστενόν
Plural
 MascFemNeut
NOMστενοίστεναίστενά
GENστενῶνστενῶνστενῶν
DATστενοῖςστεναῖςστενοῖς
ACCστενούςστενάςστενά
στενότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: narrowness, straitness
 • Forms:
στενότητα
στένουσι, στένουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: στένω
στενοχωρεῖ
στενοχωρεῖσθε
στενοχωρεῖται
στενοχωρέω
 • Meaning:
  • to cramp, confine, restrict, hem in, be narrow, be too little for, press closely
  • to squeeze, squash
  • to restrain, restrict, suppress, hinder
  • to crowd, crush, throng
  • to be hard pressed
  • to drive into a corner
 • Forms:
  • στενοχωρεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • στενοχωρεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • στενοχωρεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • στενοχωρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐστενοχώρησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • στενοχωρουμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • στενοχωρούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • στενοχωρούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
στενοχωρήσει
στενοχωρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • anguish, distress, difficulty, trouble
  • a state of very frustrating difficulty
 • Forms:
στενοχωρίᾳ
στενοχωρίαις
στενοχωρίαν
στενοχωρίας
στενοχωρούμενοι
στενοχωρούμενος
στενοχωρουμένους
στενόω
 • Meaning: to straiten, confine, contract
 • Forms:
  • στενωθείς Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
στένω
 • Meaning: to sigh, groan, moan, lament
 • Forms:
  • στένουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • στένουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • στένων Part: Pres Act Nom Sing Masc
στενῷ
στενωθείς
στένων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: στένω
στενῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: narrowly, presenting a threat, offering difficulties, in difficulties, in a strait, in distress
στέξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: στέγω
στέργουσα
στεργούσας
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Plur Fem
  • Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • Root: στέργω
στέργω
 • Meaning: to love, cherish, feel affection
 • Forms:
  • στέρξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • στεργούσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
  • στεργούσας Part: Pres Act Gen Sing Fem
στερεά
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: στερεός
στερεᾷ
στερεάν
στερεᾶς
στερεῖσθαι
στερεοί
στερεόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: στερεός
στερεός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see στερεώτερος
 • Meaning:
  • firm, hard, stiff, solid, strong
  • physically strong
  • steadfast, firm
  • not responsive to (medical) treatment
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMστερεόςστερεάστερεόν
GENστερεοῦστερεᾶςστερεοῦ
DATστερεῷστερεᾷστερεῷ
ACCστερεόνστερεάνστερεόν
Plural
 MascFemNeut
NOMστερεοίστερεαίστερεά
GENστερεῶν
DATστερεοῖςστερεαῖςστερεοῖς
ACCστερεούςστερεάςστερεά
στερεοῦσι, στερεοῦσιν
 • Parse #1:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to make firm
 • Root: στερεόω
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Part: Fut Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to deprive, bereave, rob
 • Root: στερέω
στερεόω
 • Meaning:
  • to make firm, make solid, be strengthened, confirm, be strict
  • to solidify, harden
  • to secure, fortify
  • to make unreceptive
  • to make powerful
  • to intensify
 • Forms:
Present
 • στερεῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐστερεοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • στερεώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • στερεωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐστερεώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐστερεώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐστερέωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐστερέωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐστερέωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • στερέωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐστερέωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • στερεώσαντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
 • στερεώσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
Perfect
 • ἐστερεωμένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
στέρεται
στερέω
 • Active Meaning:
  • to deprive (someone) of (something), rob
  • to cause (something) to be lacking from (someone)
  • to withhold, refuse to give
  • to bereave
  • to withhold, disappoint
 • Passive Meaning:
  • to be deprived of
  • to loose
 • Forms:
Present
 • στερεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
Imperfect
 • ἐστέρουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐστέρουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • στερηθήσει Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • στερήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • στερηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐστέρεσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐστερήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐστερήθην Verb: 1Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐστερήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐστερήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐστέρηνται Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐστέρησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐστέρησε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • στερηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • στερῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • στερήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • στερηθεῖσαν Part: Aor Pass Acc Sing Fem
Perfect
 • ἐστερεωμένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • ἐστερημένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
στερεωθήσεται
στερέωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • firmament, solid part (of sky)
  • the atmosphere
  • firmness, steadfastness
  • solid, steadfast support, stability
  • a firm and secure position
  • attitude of firm commitment, steadfastness
  • bodily tenacity and resilience
  • the strong section of an army
  • written confirmation of a decision taken

   ἔγραψεν Ἐσθὴρ ... τὸ τε στερέωμα τῆς ἐπιστολῆς
   Esther wrote ... the confirmation of the letter

 • Forms:
στερεώματα
στερεώματι
στερεώματος
στερεῶν
στερεώσαντι
στερεώσας
στερεώσεις
στερέωσι, στερέωσιν
στερέωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: intensity, obstinacy, making firm
στερέωσον
στερεώτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of στερεός
 • Meaning: more firm, harder
στερεωτέρων
στερηθεῖσαν
στερηθῆναι
στερηθήσει
στερηθήσονται
στερῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: στερέω
στερήσας
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: στερέω
στερήσει
στερήσῃς
στέρησιν
στέρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: deprivation, loss
στερίσκεσθαι
στερίσκομαι
στερίσκω
 • Meaning: to deprive
στέρνοις
στέρνοισι, στέρνοισιν
στέρνον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: chest, breast
 • Forms:
  • στέρνοις Noun: Dat Plur Neut
στέρνων
στέρξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Imperativ Mid 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root:στέργω
στέρξον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: στέργω
στέρομαι
 • Meaning: to be without, lack, lose
στερούμενοι
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • Part: Fut Mid Nom Plur Masc
 • Root: στερέω
στεροῦνται
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: στερέω
στερρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: stiff, firm, solid
στερρῶς
στεφάνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • garland, crown
  • anything that encircles the head
  • edge
  • guardrail, roof guardrail
  • rim, moulding, border around something
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMστεφάνηστεφάναι
GENστεφάνηςστεφανῶν, στεφάνων
DATστεφάνῃστεφάναις
ACCστεφάνηνστεφάνας
VOCστεφάνηστεφάναι
στεφάνῃ
στεφάνης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Meaning: garland, crown, moulding
 • Root: στεφάνη
στεφανηφορέω
 • Meaning: to wear a wreath, wear a crown
 • Forms:
  • στεφανηφοροῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
στεφανηφοροῦσα
στεφάνην
στέφανοι
στεφάνοις
στέφανον
στέφανος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Note: To be distinguished from a royal diadem (διάδημα)
 • Meaning:
  • a victor's wreath (awarded for winning a competition event or as an honour in war or peace)
  • a chaplet, garland, wreath, crown, prize, reward
  • something that surrounds
  • crown taxes (i.e., government taxation)
στεφάνου
στεφανοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: στεφανόω
στεφανοῦνται
στεφάνους
στεφανοῦσα
στεφανοῦται
στεφανόω
 • Meaning: to crown, adorn with a victor's wreath
 • Forms:
Present
 • στεφανοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • στεφανοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • στεφανοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • στεφανοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
Imperfect
Future
 • στεφανωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐστεφάνωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐστεφάνωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐστεφανώσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐστεφάνωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐστεφάνωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • στεφανωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • στεφανωθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • στεφανωθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
Perfect
 • ἐστεφανωμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐστεφανωμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἐστεφανωμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
στεφάνῳ
στεφανωθείς
στεφανωθῆναι
στεφανωθήσεται
στεφανωθῶμεν
στεφάνων
στεφέων
στέφος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a crown, wreath, garland (worn by the bridegroom)
 • Forms:
  • στεφέων Noun: Gen Plur Neut
στέφω
 • Active Meaning:
  • to put around (the head)
  • to crown
  • to surround
 • Middle Meaning:
  • to crown oneself
 • Forms:
  • στεψώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
  • στέψον Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
  • στέψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
στέψον
 • Parse:
  • Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: στέφω
στεψώμεθα
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • Root: στέφω