ὑψαυχενέω
 • Meaning:
  • to carry the neck high
  • to display arrogance, show off
 • Forms:
  • ὑψαυχενοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ὑψαυχενῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
ὑψαυχενοῦντες
ὑψαυχενῶν
ὕψει
ὕψεσι
ὕψεων
ὕψη
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ὕψος
ὑψηλά
ὑψηλαί
ὑψηλάς
ὑψηλῇ
ὑψηλή
ὑψηλήν
ὑψηλῆς
ὑψηλοί
ὑψηλοῖς
ὑψηλοκάρδιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: high-hearted, proud, haughty
 • Forms:
ὑψηλόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ὑψηλός
ὑψηλός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For superlative, see ὑψηλότατος
 • Note: For comparative, see ὑψηλότερος
 • Meaning:
  • cultic high place
  • lofty, high, higher
  • Positive: exalted, worthy of high esteem
  • Negative: proud, haughty, arrogant, conceited
 • Forms:
ὑψηλοτάτη
ὑψηλότατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ὑψηλός
 • Meaning: highest, loftiest
ὑψηλοτάτῳ
ὑψηλοτέρα
ὑψηλότερον
ὑψηλότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ὑψηλός
 • Meaning: higher, loftier
ὑψηλοῦ
ὑψηλούς
ὑψηλόφθαλμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: high-eyed, "with uplifted eyes" (probably implying immodest curiosity)
 • Forms:
ὑψηλοφρόνει
ὑψηλοφρονεῖν
ὑψηλόφρονες
ὑψηλοφρονέω
 • Meaning: to be arrogant, highminded, be lofty in mind
 • Forms:
  • ὑψηλοφρόνει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ὑψηλοφρονεῖν Verb: Pres Act Infin
ὑψηλοφροσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pride, haughtiness
 • Forms:
ὑψηλοφροσύνην
ὑψηλοφροσύνης
ὑψηλόφρων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: pride, haughty
 • Forms:
Masculine/Feminine
 SingularPlural
NOMὑψηλόφρωνὑψηλόφρονες
GENὑψηλόφρονοςὑψηλοφρόνων
DATὑψηλόφρονιὑψηλόφρουσι(ν)
ACCὑψηλόφροναὑψηλόφρονας
ὑψηλῷ
ὑψηλῶν
ὕψιστε
ὑψίστοις
ὕψιστον
 • Parse:
  • Superlative Adj: Acc Sing Masc
  • Superlative Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ὕψιστος
ὕψιστος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: highest, most high, loftiest
 • Note: superlative of ὑψηλός
ὑψίστου
ὑψίστῳ
ὑψίστων
ὑψιφαής
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Masc/Fem
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • high-shining, far-seen
ὑψοῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ὑψόω
ὕψος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • height, high place, elevation, altitude
  • exaltation, majesty
  • exalted status
  • haughtiness
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὕψοςὕψη
GENὕψουςὕψεων
DATὕψειὕψεσι(ν)
ACCὕψοςὕψη
ὕψου
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψουμένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: ὑψόω
ὑψοῦν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: ὑψόω
ὑψοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ὑψόω
ὑψοῦνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ὑψόω
ὑψοῦντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ὑψόω
ὕψους
ὑψούσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: ὑψόω
ὑψοῦται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψοῦτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ὑψόω
ὑψόω
 • Active Meaning:
  • to lift high, raise up
  • to set (someone) upon (something)
  • to take up (something); take it up and remove it
  • to raise, lift up (the voice)
  • to raise (a song)
  • to raise (children to grow physically, religiously, and socially)
  • to move to a higher position
  • to set on high
  • to increase in size or quantity
  • to elevate, exalt
  • to make someone great
 • Middle Meaning:
  • to rise
 • Passive Meaning:
  • to be lifted up
  • to be exalted
 • Forms:
Present
 • ὑψοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ὑψουμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ὑψοῦν Verb: Pres Act Infin
 • ὑψοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ὑψοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ὑψοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ὑψούσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • ὑψοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ὑψοῦτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ὑψῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • ὑψωμένος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ὑψῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ὕψωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ὕψωσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ὕψωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ὕψωσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
Imperfect
 • ὕψου Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • ὑψωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ὑψωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ὑψωθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • ὑψωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ὑψώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ὑψώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ὑψώσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ὑψώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ὑψώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ὑψωθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ὑψωθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • ὑψώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ὑψωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ὑψωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ὑψώθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ὑψωθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ὑψώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ὑψωθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • ὑψώθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ὑψωθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • ὑψωθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • ὑψωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ὑψῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • ὕψωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὑψώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ὑψωσάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ὕψωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὕψωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὑψώση Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ὑψώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ὑψώσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ὕψωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ὑψώσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ὑψώσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
Perfect
ὑψῶ
ὑψωθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: ὑψόω
ὑψωθεῖσα
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • Root: ὑψόω
ὑψώθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψωθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψωθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin
 • Root: ὑψόω
ὑψώθης
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψωθῇς
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψώθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ὑψόω
ὑψωθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψωθήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψωθήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψωθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ὑψόω
ὑψωθῆτε
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: ὑψόω
ὑψώθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψωθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψωθῶ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψωθῶσι, ὑψωθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: ὑψόω
ὕψωμα
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • height, exaltation
  • exalted status
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὕψωμαὑψωματα
GENὑψωματοςὑψωμάτων
DATὑψωματιὑψωμασι(ν)
ACCὕψωμαὑψωματα
ὑψωμένος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: ὑψόω
ὑψῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ὑψόω
ὕψωσα
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: ὑψόω
ὑψῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ὑψόω
ὕψωσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὑψόω
ὕψωσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • Root: ὑψόω
ὑψώσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ὑψόω
ὑψωσάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ὑψόω
ὕψωσε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψώσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψώσεις
 • Parse #1: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ὑψόω
 • ——
 • Parse #2: Noun: Nom/Acc Plur Fem
 • Root: ὕψωσις
ὕψωσε, ὕψωσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψώση
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψώσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψώσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψώσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: ὑψόω
ὕψωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lifting up high, exaltation
ὕψωσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψώσουσι, ὑψώσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὑψόω
ὑψώσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ὑψόω
ὑψώσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: ὑψόω