ὅδ’
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Nom Sing Masc
 • Root: ὅδε
ὅδε
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Nom Sing Masc
 • Meaning: this
 • Forms:
Demonstrative pronoun
Singular
 MascFemNeut
NOMὅδε, ὅδ’ἥδετόδε
GENτοῦδετῆσδετοῦδε
DATτῷδετῇδετῷδε
ACCτόνδετήνδετόδε
Dual
 MascFemNeut
NOMτώδετώδετώδε
GENτοῖνδετοῖνδετοῖνδε
DATτοῖνδετοῖνδετοῖνδε
ACCτώδετώδετώδε
Plural
 MascFemNeut
NOMοἵδεαἵδετάδε
τάδ᾽
GENτῶνδετῶνδετῶνδε
DATτοῖσδεταῖσδετοῖσδε
ACCτούσδετάσδετάδε
τάδ᾽
ὁδέ
 • Meaning: but the (one who)
 • Note: Combination of ὁ and δέ
ὁδεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: travelling
 • Forms:
ὁδείαν
ὁδείας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ὁδεία
ὁδεύειν
ὁδεύεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ὁδεύω
ὁδεύῃς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: ὁδεύω
ὁδεύοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Meaning: to go, travel
 • Root: ὁδεύω
ὁδευόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Meaning: to go, travel
 • Root: ὁδεύω
ὁδεῦσαι
ὁδεύσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: ὁδεύω
ὁδεύω
 • Meaning: to travel, journey
 • Forms:
Present
 • ὁδεύῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • ὁδεύειν Verb: Pres Act Infin
 • ὁδεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ὁδεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ὥδευον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ὥδευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ὥδευσεν Verb: FutPerf Act Infin
Aorist
 • ὁδεῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • ὁδεύσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ὁδεύσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ὡδεύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ὥδευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὁδεύων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ὁδεύω
ὁδηγεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ὁδηγέω
ὁδηγεῖν
ὁδηγέω
 • Meaning: to lead, guide, conduct, show the way
 • Forms:
Present
 • ὁδηγεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ὁδηγεῖ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ὁδηγεῖ Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ὁδηγεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ὁδηγῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ὁδηγῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ὁδηγεῖ Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • ὁδηγῆσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ὁδηγήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
Aorist
 • ὁδηγῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ὁδηγήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ὁδήγησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ὡδήγησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ὡδήγησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὡδήγησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ὡδήγησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὡδήγησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὁδηγῇ
ὁδηγῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ὁδηγέω
ὁδηγῆσει
ὁδηγήσεις
ὁδηγήσῃ
ὁδήγησον
ὁδηγοί
ὁδηγόν
ὁδηγός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: guide, leader
 • Forms:
ὁδηγοῦ
ὁδηγῶν
ὀδμῆς
ὁδοί
ὁδοιπορεῖν
ὁδοιπορέω
 • Meaning: to travel, go on a journey
 • Forms:
  • ὁδοιποροῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ὁδοιπορούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
ὁδοιπορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: travel, journey, journeying, a way, walking, marching, route
 • Forms:
ὁδοιπορίαις
ὁδοιπορίαν
ὁδοιπορίας
ὁδοιπόροι
ὁδοιπόρον
ὁδοιπόρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • traveller, wayfarer
  • negative sense: highway bandit, highwayman (e.g., Prov. 6:11)
ὁδοιποροῦντες
ὁδοιποροῦντος
ὁδοιπορούντων
ὁδοιπόρους
ὁδοιπόρῳ
ὁδοιπόρων, ὁδοιπορῶν
ὁδοῖς
ὁδόν
ὀδόντα
ὀδόντας
ὀδόντες
ὀδόντος
ὀδόντων
ὁδοποιέω
 • Meaning:
  • to serve as a guide
  • to point (a way to follow)
  • to make a path, make a way, level a road, build a road
 • Forms:
  • ὁδοποιήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ὡδοποίησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὡδοποίησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ὡδοποίησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὡδοποίησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὁδοποιήσατε
ὁδός
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • For travel: road, way, street, route
  • For destination: way, path, course, direction

   φυλάσσειν τὴν ὁδὸν τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς
   to guard the way of the tree of life (Gen 3:24)
   ἔκλιναν ... εἰς τὴν ὁδὸν τῆς ἐρήμου
   they turned ... in the direction of the wilderness (Judg 20:42)

  • Action: trip, journey, voyage, excursion, expedition

   ἐν τῇ ὁδῷ
   during the trip (Gen 44:29)

  • Life-style: way, manner, life-style, way in which someone conducts himself (often plural )

   ἀπέστρεψαν ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς
   they turned from their evil way (Jonah 3:8)

  • the Christian faith (e.g., Acts 9:2; 19:9, 23; 22:4; 24:14, 22)
  • Measurement: a distance (to be covered measured by physical length or by time)

   πορευσώμεθα ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν εἰς τὴν ἔρημον
   we will go a 3-day journey into the wilderness (Ex 3:18)

  • Metaphorical:
   • the destiny of life

    Ἐγώ εἰμι πορεύομαι ἐν ὁδῷ πάσης τῆς γῆς
    I go the way of all the earth (1Kings 2:1)

 • Note: Distinguish ὁδούς (rough breathing) from ὀδούς (smooth breathing)
 • Forms:
ὁδοῦ
ὀδούς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • tooth
  • pointed object, prong
 • Note: Distinguish ὁδούς (rough breathing) from ὀδούς (smooth breathing)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMὀδούςὀδόντες
GENὀδόντοςὀδόντων
DATὀδόντιὀδοῦσι(ν)
ACCὀδόνταὀδόντας
ὁδούς
ὀδοῦσι, ὀδοῦσιν
ὀδυνᾷ
ὀδύναι
ὀδύναις
ὀδύνας
ὀδυνᾶσαι
ὀδυνᾶται
ὀδυνάω
 • Active Meaning:
  • to cause pain, cause suffering
  • to grieve, sorrow, distress, torment
 • Passive Meaning:
  • to feel pain, suffer pain
  • to feel agony
  • to feel sorry
 • Forms:
Present
 • ὠδυνωμένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ὀδυνᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ὀδυνᾶσαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ὀδυνᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ὀδυνῶμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ὀδυνωμένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ὀδυνώμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ὀδυνωμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ὀδυνώμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
Imperfect
 • ὠδυνων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ὠδυνων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ὀδυνηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ὀδυνηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • ὠδυνήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ὠδυνωμενη Part: Aor Pass Nom Sing Fem
ὀδύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pain, grief, sorrow, suffering
 • Forms:
ὀδύνῃ
ὀδυνηθήσεται
ὀδυνηθήσονται
ὀδύνην
ὀδυνηρά
ὀδυνηρᾷ
ὀδυνηράν
ὀδυνηρᾶς
ὀδυνηρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • painful, woeful, grievous
  • suffering pain
 • Forms:
  • ὀδυνηρᾷ Adj: Dat Sing Fem
  • ὀδυνηρά Adj: Nom Sing Fem
  • ὀδυνηράν Adj: Acc Sing Fem
  • ὀδυνηρᾶς Adj: Gen Sing Fem
ὀδύνης
ὀδυνῶμαι
ὀδυνωμένην
ὀδυνώμενοι
ὀδυνωμένοις
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ὀδυνάω
ὀδυνώμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to cause
 • Root: ὀδθνάω
ὀδυνώμενος
ὀδυνῶν
ὀδύρεσθαι
ὀδύρεται
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ὀδύρομαι
ὀδύρῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 3rd Sing/2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Meaning: to lament, bewail
 • Root: ὀδύρομαι
ὀδυρμόν
ὀδυρμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: moaning, mourning, lamentation
 • Forms:
ὀδυρμοῦ
ὀδυρμῶν
ὀδύρομαι
 • Meaning: to grieve, mourn, lament
 • Forms:
  • ὀδυρομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
  • ὀδυρομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
  • ὀδύρεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ὀδύρεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ὀδύρεται Verb: Aor Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • ὀδυρομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • ὀδυρόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ὀδυρόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
ὀδυρομένη
ὀδυρόμενοι
ὁδυρόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Meaning: to lament, bewail
 • Root: ὀδύρομαι
ὀδυρομένου
ὀδυρομένων
ὁδῷ
ὁδῶν