ἔπη
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἔπος
ἐπήγαγε, ἐπήγαγεν
ἐπήγαγες
ἐπήγαγον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐπάγω
ἐπηγγειλάμην
ἐπηγγείλαντο
ἐπηγγείλατο
ἐπηγγείλω
ἐπηγγέλλετο
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Meaning: to tell, proclaim
 • Root: ἐπαγγέλλω
ἐπηγγελμένων
ἐπήγγελται
ἐπήγειραν
ἐπήγειρε, ἐπήγειρεν
ἐπηγέρθησαν
ἐπηγμένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: ἐπάγω
ἐπήδησε, ἐπήδησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to leap, spring
 • Root: πηδάω
ἐπήκοα
ἐπηκολούθει
ἐπηκολούθησαν
ἐπηκολούθησε, ἐπηκολούθησεν
ἐπήκοον
ἐπήκοος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • listening, attentive
  • willing to listen to
 • Forms:
ἐπήκουες
ἐπήκουσα
ἐπήκουσαν
ἐπήκουσας
ἐπηκούσατε
ἐπήκουσε, ἐπήκουσεν
ἐπηκούσθη
ἐπηκροῶντο
ἐπῆλθαν
ἐπῆλθε, ἐπῆλθεν
ἐπῆλθον
ἐπήλπισα
ἐπήλπισας
ἐπήλπισε, ἐπήλπισεν
ἐπήλυτοι
ἐπήλυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a stranger, foreigner, immigrant
  • come lately
  • having arrived from outside
  • follower, imitator
 • Forms:
  • ἐπήλυτοι Adj: Nom Plur Masc
ἐπήνεγκαν
ἐπήνεγκας
ἐπήνεγκε, ἐπήνεγκεν
ἐπῃνέθησαν
ἐπῄνει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to approve, applaud
 • Root: ἐπαινέω
ἐπῄνεσα
ἐπῄνεσαν
ἐπήνεσε, ἐπήνεσεν
ἐπῄνεσε, ἐπῄνεσεν
ἔπηξαν
ἔπηξε, ἔπηξεν
ἐπηξονοῦσαν
ἐπῆρα, ἐπῇρα
ἐπῆραν, ἐπῇραν
ἐπήρατο, ἐπῇρατο
ἐπηρεάζοντες
ἐπηρεαζόντων
ἐπηρεάζω
 • Meaning: to threaten, mistreat, abuse
 • Forms:
  • ἐπηρεάζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἐπηρεαζόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
ἐπήρεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: abuse, ill-treatment
 • Forms:
ἐπήρειαν
ἐπηρείδετο
ἐπῆρε(ν)ἐπῇρε, ἐπῇρεν
ἐπῄρετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐπαίρω
ἐπήρθη, ἐπῄρθη
ἐπήρθησαν
ἐπήρκεσε, ἐπήρκεσεν
ἐπηρμένοι, ἐπῃρμένοι
ἐπηρμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐπαίρω
ἐπηρμένος
ἐπηρμένου, ἐπῃρμένου
ἐπηρμένους
ἐπηρμένων, ἐπῃρμένων
ἐπηρτημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to hang on
 • Root: ἐπαρτάω
ἐπήρχετο
ἐπήρωσε, ἐπήρωσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πηρόω
ἐπηρώτα
ἐπηρώτησα
ἐπηρωτήσαμεν
ἐπηρώτησαν
ἐπηρώτησας
ἐπηρώτησε, ἐπηρώτησεν
ἐπηρωτῶμεν
ἐπηρώτων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐπερωτάω
ἐπῆσαν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἔπειμι
ἐπῃσχύνθη
ἐπῃσχύνθησαν
ἐπῃσχύνθητε