ὑπομαστιδίον
ὑπομαστίδιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: suckling, hanging at the breast
 • Forms:
ὑπομαστιδίων
ὑπομειδιάσας
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Plur Fem
  • Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to smile a little
 • Root: ὑπομειδιάω
ὑπομειδιάω
 • Meaning: to smile quietly
 • Forms:
  • ὑπεμειδίασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὑπομείναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ὑπομένω
ὑπομεῖναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ὑπομένω
ὑπομείναντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • Root: ὑπομένω
ὑπομείναντας
ὑπομείναντες
ὑπομείναντος
ὑπομεινάντων
ὑπομείνας
ὑπομείνασαν
ὑπομείνασιν
ὑπομείνατε
ὑπομεινάτω
ὑπομείνῃ
ὑπομείνῃς
ὑπομεινομεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • Meaning: to stay behind
 • Root: ὑπομένω
ὑπόμεινον
ὑπομείνω
ὑπομείνωμεν
ὑπομείνωσι, ὑπομείνωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ὑπομένω
ὑπομεμενηκότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ὑπομένω
ὑπομένει
ὑπομενεῖ
ὑπομένειν
ὑπομενεῖτε
ὑπομένετε
ὑπομένομεν
ὑπομένοντας
ὑπομένοντες
ὑπομενόντων
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ὑπομένω
ὑπομενοῦμεν
ὑπομένουσι, ὑπομένουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ὑπομένω
ὑπομενοῦσι, ὑπομενοῦσιν
ὑπομένω
 • Meaning:
  • to remain, stay behind (while others leave)
  • to persevere, remain (instead of fleeing)
  • to remain temporarily (before beginning a journey)
  • to tolerate, endue
  • to be patient
  • to acquiesce in (something)
  • to submit(to a difficult or undesirable task)
  • to wait (for someone)
  • to withstand, hold one's own (without collapsing or being defeated)
  • to continue to count on for support
 • Forms:
Present
 • ὑπομενόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • ὑπομενόντων Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • ὑπομένει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ὑπομένειν Verb: Pres Act Infin
 • ὑπομένετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ὑπομένομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ὑπομένοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ὑπομένοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ὑπομένουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • ὑπομενῶ Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • ὑπομένων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ὑπέμενε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ὑπέμενον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ὑπέμενον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ὑπομενεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ὑπομενοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ὑπομενῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ὑπομείνασιν Part: Aor Act Dat Plur Masc/Neut
 • ὑπομεινάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ὑπέμεινα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ὑπεμείναμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ὑπέμειναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὑπέμεινας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ὑπεμείνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ὑπέμεινε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὑπέμεινε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὑπομεῖναι Verb: Aor Act Infin
 • ὑπομεῖναι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ὑπομεῖναι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ὑπομείναι Verb: Aor Act Infin
 • ὑπομείναι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ὑπομείναι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ὑπομείναντα Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • ὑπομείναντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • ὑπομείναντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • ὑπομείναντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ὑπομείναντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • ὑπομεινάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • ὑπομείνας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ὑπομείνασαν Part: Aor Act Acc Sing Fem
 • ὑπομείνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ὑπομείνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ὑπομείνῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ὑπόμεινον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ὑπομείνω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ὑπομείνωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ὑπομείνωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Perfect
 • ὑπομεμενηκότα
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
ὑπομενῶ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ὑπομένω
ὑπομένωμεν
 • Parse:
  • Verb: Pres Subj Act 1st Plur
 • Meaning: to stay behind
 • Root: ὑπομένω
ὑπομένων
ὑπομίμνησκε, ὑπομίμνῃσκε
ὑπομιμνήσκειν, ὑπομιμνῄσκειν
ὑπομιμνήσκοι
ὑπομιμνήσκοντες
ὑπομιμνήσκω, ὑπομιμνῄσκω
 • Active Meaning:
  • to draw attention to, call attention, highlight
  • to remind (someone) of (something)
  • to record
  • to call to mind
  • to bring up (something)
  • to remind (someone) that ...
  • to cause to remember
 • Passive Meaning:
  • to remember
 • Forms:
Present
 • ὑπομιμνήσκοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ὑπομίμνησκε, ὑπομίμνῃσκε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ὑπομιμνῄσκειν Verb: Pres Act Infin
 • ὑπομιμνῄσκων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ὑπεμίμνῃσκε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • ὑπομνήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ὑπεμνήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ὑπεμνήσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ὑπομνῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ὑπομνήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ὑπομνήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
Perfect
ὑπομιμνῄσκων
ὑπόμνημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a record, remembrance, memorial
 • Forms:
ὑπομνηματίζομαι
 • Meaning:
  • Passive:
   • to be recorded
   • to note down for remembrance
   • to make a memorandum of
 • Forms:
  • ὑπεμνημάτιστο Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ὑπομνηματισμοῖς
ὑπομνηματισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • remembrance, remembering
  • written record kept for the future
  • record, memorandum, shopping list
ὑπομνηματισμοῦ
ὑπομνηματισμούς
ὑπομνηματογράφον
ὑπομνηματόγραφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: memoir-writer, historian, recorder
ὑπομνημάτων
ὑπομνῆσαι
ὑπομνήσας
ὑπομνήσει
ὑπομνήσεως
ὑπομνήσῃ
ὑπόμνησιν
ὑπόμνησις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: reminder, a reminding, recollection, remembrance
 • Forms:
ὑπομνήσω
ὑπομονή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • staying, tarrying (here on the earth)
  • remaining behind without vanishing
  • patience, steadfastness
  • endurance (i.e., the measure of a person's stamina or persistence)
  • perseverance (i.e., the continuance in a course of action without regard to discouragement, opposition, or previous failure)
  • act of calmly enduring suffering
  • source of strength which helps to endure
  • hope, expectation
 • Forms:
ὑπομονῇ
ὑπομονήν
ὑπομονῆς
ὑπομονητικόν
ὑπομονητικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • patient
  • patience, endurance
 • Forms:
ὑπομονῶν