κολαβρίζομαι
κολαβρίζω
 • Meaning:
  • to deride, mock
  • to dance wildly
 • Forms:
  • κολαβρίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • κολαβρισθείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
κολαβρισθείησαν
κολάζειν
κολάζεσθαι
κολάζεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κολάζω
κολάζετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
  • Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • Root: κολάζω
κολάζῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: κολάζω
κολαζόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: κολάζω
κολαζομένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: κολάζω
κολάζοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: κολάζω
κολάζονται
κολάζουσι, κολάζουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: κολάζω
κολάζω
 • Active Meaning:
  • to chastise, punish
  • to penalize
 • Middle Meaning:
  • to get a person punished
 • Passive Meaning:
  • to be chastised, be punished
 • Forms:
Present
 • κολάζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • κολάζῃ
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • κολάζωνται Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • κολάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • κολάζετε Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • κολάζειν Verb: Pres Act Infin
 • κολάζονται Verb: Pres Mid/Pass 3rd Plur
 • κολάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κολαζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • κολαζομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • κολάζουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • κολάζοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • κολάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐκολάζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • κολάζετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
Future
 • κολάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • κολάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κολάσει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • κολάσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • κολασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • κολασθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • κολάσαιεν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • ἐκόλασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐκολάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • κολάσεις Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • κολάσει Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • κολάσαι Verb: Aor Act Infin
 • κολάσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • κολασάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • κολάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • κολασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • κολασθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • κολάσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • κολασθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc
 • κολασθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
κολάζων
κολάζωνται
κολακεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: flattery, flattering words
 • Forms:
κολακείαις
κολακείας
κόλακες
κολακεύει
κολακεύῃς
κολακεῦσαι
κολακεύσατε
κολακεύσητε
κολακεύσω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: κολακεύω
κολακεύω
 • Meaning:
  • to flatter, coax, prevail upon
  • to entice, deal graciously with
  • to be a flatterer
 • Forms:
  • κολακεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κολακεύῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • κολακεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • κολακεύωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • κολακεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • κολακεύσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • κολακεύσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • κολακεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • κολακεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • κολακεύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
κολακεύων
κολακεύωσι, κολακεύωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: κολακεύω
κόλαξ
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • flatterer, fawner
 • Forms:
  • κόλαξιν Noun: Dat Plur Masc
  • κόλακες Noun: Nom Plur Masc
κόλαξιν
κολάπτω
 • Meaning: to carve, engrave, peck at, inscribe, sculpture
 • Forms:
  • ἐκόλαψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κεκολαμμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • κεκολαμμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • κεκολαμμένῃ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
  • κεκολαμμένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
κολάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: κολάζω
κολάσαιεν
κολάσασθαι
κολασάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: κολάζω
κολάσει
 • Parse #1: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: κόλασις
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: κολάζω
κολάσεις
 • Parse #1: Noun: Nom/Acc Plur Fem
 • Root: κόλασις
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: κολάζω
κολάσεσιν
κολάσεων
κολάσεως
κολάσῃς
κολασθείς
κολασθέντων
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • Root: κολάζω
κολασθῆναι
κολασθήσεται
κολασθήσονται
κολασθῶσι, κολασθῶσιν
κόλασιν
κόλασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: punishment, torment, chastisement, penal infliction
κολάσονται
κολαστέον
κολαστέος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • punished, chastised
 • Forms:
  • κολαστέον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
κολαστήρια
κολαστηρίοις
κολαστήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • instrument for correction (e.g., whip, rod)
  • a house of correction
 • Forms:
  • κολαστηρίων Noun: Gen Plur Neut
  • κολαστηρίου Noun: Gen Sing Neut
  • κολαστηρίοις Noun: Dat Plur Neut
  • κολαστήρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
κολαστηρίου
κολαστηρίων
κολάσωνται
κολαφίζειν
κολαφίζῃ
κολαφιζόμεθα
κολαφιζόμενοι
κολαφίζω
 • Meaning:
  • to buffet, punch, batter, clobber, pummel, beat, hit with the fists
  • to suffer from the attack of pain (e.g., epilepsy, hysteria, periodic depressions, headaches, severe eye-trouble, malaria, leprosy, speech impediment)
 • Forms:
  • κολαφίζειν Verb: Pres Act Infin
  • κολαφίζῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κολαφιζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • κολαφιζόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • ἐκολάφισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
κολεόν
κολεός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sheath, scabbard, sheath of the heart, pericardium
κολεοῦ
κολεῷ
κόλλα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: glue, adhesive
 • Forms:
  • κόλλῃ Noun: Dat Sing Fem
κολλᾷ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • Root: κολλάω
κολλᾶσθαι
κολλᾶσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass /Act Subj 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Plur
 • Root: κολλάω
κολλᾶται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κολλάω
κολλάω
 • Active Meaning:
  • to glue, cement
  • to weld (metal to metal)
 • Middle Meaning:
  • to join closely together, unite
  • to bind closely, adhere, attach, fasten
  • to join with, associate with, keep company
  • to glue together, cement
 • Passive Meaning:
  • to be hired out

   ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης
   he hired himself out to one of the citizens of that country (Luke 15:14)

  • to be built up
  • to attach oneself firmly to, fasten, cling to, cleave to
 • Forms:
Present
 • κολλᾷ Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • κολλᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • κολλᾶσθε Verb: Pres Mid/Pass /Act Subj 2nd Plur
 • κολλᾶσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Plur
 • κολλᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κολλώμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • κολλώμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • κολλῶνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ἐκολλῶντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • κολληθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • κολληθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • κολληθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • κολληθῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐκολλήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκολλήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐκολλήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐκόλλησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐκόλλησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κολληθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • κολληθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • κολληθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
 • κολληθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • κολληθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • κολληθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
 • κολλήθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
Perfect
 • κεκόλληκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • κεκόλληνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • κεκόλληται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
κόλλῃ
κολληθείη
κολληθέντα
κολληθέντες
κολληθέντος
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: κολλάω
κολληθῇ
κολληθῆναι
κολληθήσεται
κολληθήσῃ
κολληθήσονται
κολλήθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: κολλάω
κολλήσεως
κολληθῶμεν
κόλλησις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: gluing, fastening, cleaving
 • Forms:
κολλούριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: eye ointment, eye-salve
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκολλούριονκολλούρια
GENκολλουρίουκολλουρίων
DATκολλουρίῳκολλουρίοις
ACCκολλούριονκολλούρια
κολλυβιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: money-changer, a coin-dealer
κολλυβιστῶν
κολλύρια
κολλυρίδα
κολλυρίδας
κολλυρίζω
 • Meaning:
  • to bake (cakes)
  • to roll dough for baking
 • Forms:
  • ἐκολλύρισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κολλυρισάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
κολλύριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • small bread cake (dim. of κολλυρίς)
  • eye ointment, eye lotion, eye-salve, a plaster, poultice
 • Concord:

  NT: _
  LXX: I Kings 12
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκολλύριονκολλύρια
GENκολλυρίουκολλυρίων
DATκολλυρίῳκολλυρίοις
ACCκολλύριονκολλύρια
κολλυρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cake, loaf, rolled cake or bread
 • Forms:
κολλυρισάτω
κολλώμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: κολλάω
κολλώμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: κολλάω
κολλῶνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κολλάω
κολοβοί
 • Parse #1: Adj: Nom Plur Masc/Fem
 • Root: κολοβός
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Pres Act Ind/Subj/Opt 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: κολοβόω
κολοβόκερκον
κολοβόκερκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: with a docked tail; stunted tail
 • Forms:
  • κολοβόκερκον Adj: Nom/Acc Sing Neut
κολοβόριν
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: disfigured nose, slit nose, broken nose
 • Forms:
  • κολοβόρριν Adj: Nom Sing Masc
κολοβόρριν
κολοβός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • mutilated, damaged
  • short, stocky
 • Forms:
  • κολοβοί Adj: Nom Plur Masc/Fem
  • κολοβούς Adj: Acc Plur Masc/Fem
κολοβούς
κολοβοῦσι, κολοβοῦσιν
κολοβόω
 • Meaning:
  • to be short
  • to mutilate, curtail
  • to dock off, chop off, remove
  • to damage (stones)
  • to shorten, abridge
 • Forms:
  • κολοβούς Verb: Pres/Imperfect Act Ind 2nd Sing
  • κολοβοί Verb: Pres Act Ind/Subj/Opt 3rd Sing
  • κολοβοί Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • ἐκολοβώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκολοβώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐκολόβωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐκολόβωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κολοβοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • κολοβωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • κεκολοβωμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
κολοβωθήσονται
κολοιόν
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Meaning: jackdaw bird
 • Root: κολοιός
κολοιός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: jackdaw bird
κολοιούς
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Meaning: jackdaw bird
 • Root: κολοιός
κολοιῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
κολόκυνθα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: gourd (plant), Cucurubita maxima
 • Forms:
κολόκυνθαν
κολοκύνθῃ
κολοκύνθης
κόλον
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • colon, lower intestine
 • Forms:
  • κόλου Adj: Gen Sing MFN
κόλου
κόλουρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: dock-tailed, stump-tailed
κόλποις
κόλπον
κόλπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • the bosom, breast, chest
  • lap (i.e., upper thighs of a seated person)
  • the fold of a garment, pocket in a garment
  • the bay, gulf of the sea
  • recess, hollow space (within a chariot)
  • midst
κόλπου
κόλπους
κόλπῳ
κόλπωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a folded garment
  • bosom
  • cavity
  • drain (around the altar)
κόλπωσι, κόλπωσιν
κόλπωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: folding curtain
κολυμβᾶν, κολυμβᾷν
κολυμβάω
 • Meaning:
  • to dive, plunge (into water)
  • to swim
 • Forms:
  • κολυμβῶντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • κολυμβῶντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • κολυμβᾶν, κολυμβᾷν Verb: Pres Act Infin
κολυμβήθρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • pool, swimming pool, a diving-place, i.e., pond for bathing (or swimming)
  • water reservoir, cistern
 • Forms:
κολυμβήθρᾳ
κολυμβήθραν
κολυμβήθρας
κολυμβῶντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: κολυμβάω
κολωνεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: colonia; a colony; a Roman "colony" for veterans
 • Note: Also spelled κολωνία
 • Forms:
κολωνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a colony; a Roman "colony" for veterans
 • Note: Also spelled κολωνεία
 • Forms: