συνιᾶσιν
συνιδεῖν
συνιδόντες
συνιδών
σύνιε
συνίει, συνιεῖ
συνίειν, συνιεῖν
συνιείς
συνίεις
συνιεῖς
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: συνίημι
συνιέναι
συνιέντας
συνιέντες
συνιέντος
συνιέντων
συνίετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: συνίημι
συνίημι
 • Meaning:
  • to bring or set together
  • to come together, come to an agreement
  • to understand (a foreign language)
  • to consider, understand, be wise
  • to comprehend, i.e., to put two and two together
  • to ponder
  • to act piously
  • to take notice of, acknowledge
  • to canvass (a group of people in search of someone)
  • Hostile sense: to join or unite (in committing a crime)
  • Metaphorically: to perceive, discern, hear
 • Forms:
Present Verbs
 • συνίω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • συνιεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • σύνιε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • συνιῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • συνιᾶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • συνίει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • συνίειν Verb: Pres Act Infin
 • συνιέναι Verb: Pres Act Infin
 • συνίετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • συνίετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • συνίῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • συνιοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • συνίουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • συνίουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • συνιῶσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • συνιῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • συνιῆτε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • συνίημι Verb: Pres Act Ind 1st Sing
Present Participles
 • συνιεῖς Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • συνιείς Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • συνιέντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • συνιέντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • συνίοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • συνιῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • συνιέντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • συνιέντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
Imperfect
 • συνίεις Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
Future
 • συνήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • συνήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • συνήσουσι Verb: Fut Ind 3rd Plur
 • συνήσουσι(ν) Verb: Fut Ind 3rd Plur
 • συνήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • συνέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • συνῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • σύνες Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • σύνετε Verb: 2Aor Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • συνῆκα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • συνῆκαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • συνῶσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • συνῶσιν Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • συνῆκας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • συνήκατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • συνῆκε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνῆτε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
Perfect
συνίῃς
συνιῆτε
συνίοντας
συνίοντος, συνιόντος
συνιόντος
συνιόντων
συνίουσι, συνίουσιν
συνιοῦσι, συνιοῦσιν
συνισταμένη
συνιστάμενοι
συνιστάμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: συνίστημι
συνιστάμενος
συνιστάνειν
συνιστάνομεν
συνιστάνοντες
συνιστανόντων
συνίστανται
συνιστάντες
συνίσταντο
συνιστάνω
συνιστάνων
συνίστασθαι
συνίσταται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Sing
 • Meaning: to set together, combine
 • Root: συνίστημι
συνίστατο
συνιστάω
 • Meaning: to approve, commend, consist, make, stand (with)
 • Forms:
Present
 • συνιστάνειν Verb: Pres Act Infin
 • συνιστάνομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • συνιστάνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • συνιστανόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • συνιστάντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • συνιστάνω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • συνιστάνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • συνίστασθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • συνιστῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • συνιστῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
Imperfect
Future
Aorist
Perfect
συνίστημι
 • Meaning:
  • Transitive:
   • to bring together, unite, collect
   • to establish logically to be such and such
   • to commend
   • to place in the charge of
   • to appoint (to an office)
   • to present, introduce (someone) to (someone)
   • to demonstrate, show, bring out (something)
   • Middle:
    • to put together, constitute, be composed, establish, prepare (something)
    • to erect (an edifice)
    • to cause to come into being
    • to organize and hold (an event)
    • to reconvene, arrange
  • Intransitive:
   • to flock together
   • to be concentrated, collected
   • to band together
   • to meet in a fight
   • to harden (a penis)
   • to take place, become, arise
   • to stand together with (someone)
   • to be composed of, compounded of, consist of (something)
   • to be in session, proceeding
   • to continue, endure, exist, hold together
   • Perfect: to come into existence
 • Forms:
Present
 • συνισταμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • συνιστάμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • συνιστάμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • συνιστάμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • συνίστανται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • συνίστησι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
Imperfect
 • συνίσταντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • συνίστατο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
Aorist
 • συνεστήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • συσταθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • συσταθέν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • συνέστη Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνέστησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνεστήσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • συνεστήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • συνέστησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συσταθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • συσταθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • συστάς Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • συστῆναι Verb: Aor Act Infin
 • συστησάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • συστησάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • συστήσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • συστήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • συστήσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
Perfect
 • συνέστηκε(ν) Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • συνεστῶσα Part: Perf Act Nom Sing Fem
 • συνεστῶτας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • συνεστηκός Part: Perf Act Acc Sing Masc
 • συνεστηκότων Part: Perf Act Gen Plur Masc
 • συνεστηκότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
συνίστησι, συνίστησιν
συνιστορεῖν
συνιστορέω
 • Meaning:
  • to know together
  • to be conscious of (something)
 • Forms:
  • συνιστορεῖν Verb: Pres Act Infin
συνιστορῇς
συνιστορούσης
συνιστορῶσι
συνίστων, συνιστῶν
συνιστῶντες
συνίστωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • someone who knows along with another
  • a corroborating witness
  • conscience
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσυνίστωρσυνίστορες
GENσυνίστοροςσυνιστόρων
DATσυνίστορισυνίστορσι
ACCσυνίστορασυνίστορας
VOCσυνίστορσυνίστορες
συνίω
συνιῶμεν
συνίων, συνιών, συνιῶν
συνιῶσι, συνιῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: συνίημι